Ieva Puriņa – mācītāja Rīgas evaņģēliskā draudzē

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Foto_IPurina

Vai esi garīdzniece?  

Tava nodarbošanās? Esmu LELBĀL Rīgas evaņģēliskās draudzes mācītāja

Kur pašlaik dzīvo? Ķegumā, Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Kristīgā baznīca pēc būtības ir Jaunās Derības baznīca. Līdz ar to tas ir pats par sevi saprotams, ka vairs nav atšķirību starp vīrieti un sievieti, vergu vai brīvo, jūdu vai grieķi tieši baznīcas kalpošanas darbā. Sievietēm izšķiršanās pieņemt Dieva aicinājumu un kalpot garīgā amatā, manuprāt, ir daudz smagāka nekā vīriešiem. Tāpēc es ļoti augsti novērtēju savu ticības māsu darbu Dieva druvā blakus ticībās brāļiem, jo darāmā ir daudz un kopā mēs varam vairāk.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Ticību, cerību, pacietību un atvērtību. Reizēm Kungs atrod cilvēka prātam neaptveramus ceļus, kā likt mums kalpot viņa labā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? 23. psalms, Jesaja 43:1b-3a [“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!  Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs.]

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Vienu nevaru nosaukt, mīļas ir daudzas: Teici to Kungu, Brīnišķīgais ķēniņ, Cēli kā dzimtenes dievnami u.c.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Šobrīd sakarā ar Reformācijas 500 gadi nākamajā gadā Pasaules Luterāņu Federācijas Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) apzina un izceļ gaismā reformācijas laika sievietes, kam bijusi nozīmīga loma šo procesu pieņemšanai sabiedrībā. Šinī kontekstā mani iedvesmo Katarīna fon Bora, princese Elizabete fon Rošlica, Argula fon Grumbaha.

Klāvs Bērziņs – brūders

Vārds? Klāvs Bērziņš

Klāvs un Ieva
prāvests Klāvs ar prāvesti Ievu Graufeldi

Kur tu pašlaik dzīvo? Rīgā

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai.

Vai esi garīdznieks? Tā jau saka!

Tava nodarbošanās? Latvijas ev.-lut. baznīcas ārpus Latvijas Vācijas mācītāju iecirkņa prāvests; Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs; pensionārs

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Jo man tā liekas pati par sevi saprotama lieta un man nav jāmeklē attaisnojumi Bībelē vai kur citur!

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nāciet, bet Latvijā būs grūti!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti  – kā nu nē : 1 Kor.16,13-14 (Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri! Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.); Fil. 4,13 (Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Par Jēzu dziesmu vienu (195)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Mārtiņu Luteru!