Kristīne Vanaga – Kapelāne, evaņģēliste

Vārds? Kristīne Vanaga

kristne_vanaga2

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta. Esmu LELB evaņģēliste, kapelāne.

Tava nodarbošanās? Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne.

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es kļuvu par kristieti, es pirmos 10 gadus biju pret sieviešu ordināciju, jo divas galvenās rakstu vietas (1. Korintiešiem 14:34; 1. Timotejam 2:12), kuras lieto argumentācijā pret sieviešu ordināciju, sapratu burtiski.

Vēlāk iedziļinoties, pētot sīkāk šīs rakstu vietas, sapratu, ka

 1. vēstulē korintiešiem ir aicinājums ievērot kārtību dievkalpojumu laikā un nesarunāties;
 2. vēstulē Timotejam šo pantu nevar izraut no konteksta, bet ir jālasa visa nodaļa. Pēdējā nodaļas pantā ir apgalvojums, ka sieviete tiek pestīta caur bērnu dzemdēšanu. Ja šo pantu uztver burtiski, tas ir pretrunā ar evaņģēliju, ar pārējo Bībeles tekstu. Tas man ļāva ieraudzīt, ka visai nodaļai ir jāmeklē zemteksts jeb cita jēga. Kāda? Man ir daži varianti, bet es vēl meklēju atbildi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Lūdziet Dievu, lai Viņš Jūs ieliek īstajā vietā, kur Jūs varēsiet Viņam kalpot – par evaņģēlistēm, kapelānēm u.c.

Neraizējieties, ka pagaidām LELB neordinē sievietes! Es uzskatu, ka amata nosaukums nav tik svarīgs, kā iespēja sludināt, vadīt dievkalpojumus, sniegt pastorālo palīdzību.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā…” 2.Tim. 4:2

„Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” Ps. 127:1

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgie šai brīdī klusē (43); Ceļa spieķis dārgs un svēts (354); Kad redzu, Dievs (155).

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu, kas ir Kristus.

 

 

Valdis Tēraudkalns – profesors

Vārds? Valdis Tēraudkalns

VT īstais

Piederība konfesijai? Anglikānis

Vai esi garīdznieks?

Tava nodarbošanās? Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors baznīcas un reliģiju vēsturē

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, zinu no vēstures un no personīgas saskārsmes, ka ir daudz sieviešu-mācītāju, kuras ļoti labi veic savus amata pienākumus. Vai tiešām visus šos plusus pārsvītro tas, ka viņas nav piedzimušas par vīrieti? Otrkārt, es neredzu pamatotus argumentus sieviešu ordinācijas noliegumam, jo jebkura Bībeles interpretācija ir kontekstuāla, atkarīga no laika un vietas, kurā dzīvojam. Bībeles tekstu daudzveidībā baznīcai jāmeklē idejas un prakses, kuras cilvēkus iekļauj nevis atgrūž, bet dara par kopienu, kurā taisnīgums, cieņa un vienlīdzība nav tikai tukši vārdi, kuriem seko “jā, bet..” Treškārt, sieviešu ordinācija ir saskaņā ar vispārējās priesterības ideju protestantismā.                                                         

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Meklēt vairāk ekumenisku kontaktu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem Latvijā un ārpus tās, veicināt teoloģiskas debates par baznīcu mūsdienu pasaulē un konkrēti Latvijā. Sieviešu ordinācija ir tikai viens no daudzajiem jautājumiem par to, kādā mērā hierarhiskās struktūras, kas dzimušas viduslaikos un vēl agrāk, atbilst mūsdienu vajadzībām. Jaunās derības teksti nepiedāvā vienotu izpratni par garīgo amatu. Līdz ar to manuprāt katras lokālās draudzes ziņā jaatstāj izvēle par vai pret sieviešu ordināciju. Tas nav nekas jauns – virkne dažādu konfesiju baznīcu ar decentralizāciju cenšas saglabāt paturēt kopā citādi tik atšķirīgi domājošus cilvēkus. Kapēc mums jauzņemas Dieva loma?

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Rom 8:38-39: Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Man žēlastība dāvāta (Amazing grace)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Džeina Ostina

Rinalds Gulbis – mācītājs un pētnieks

Vārds? Rinalds Gulbis

Rinalds Gulbis

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks? Jā!

Tava nodarbošanās? Politikas pētnieks, LU senators un pa reizei pasniedzējs, mūzikas labdarības fonda valdes loceklis, mācītājs.

Kur pašlaik dzīvo? Frankfurtē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Es uzskatu, ka ne baznīcas aicina cilvēkus kalpot, bet gan Dievs un ja cilvēks ir saņēmis šādu Dieva aicinājumu, tad ikvienam ir jākalpo no visas sirds cilvēkiem un Dievam par prieku.

Sieviešu ordinācijas aizliegumam nav bibliska pamatojuma, biežā atsauce uz Pāvila 1. vēstuli korintiešiem, kur “sievām” norādīts klusēt, manuprāt ir vienkāršs tā laika sociālās kārtības atspoguļojums. Kāds gan teiks, ka tādējādi mēs visus Rakstus varam interpretēt kā konkrēto laiku sociālpolitisku naratīvu un zināmā mērā tā tas arī ir – Raksti satur ne tikai Dieva tiešu atklāsmi, bet arī vēsti pierakstījušo cilvēku skatījumu uz pasauli.

Studējot vēsturi, tik ļoti daudz nācies saskarties ar izcilām sievietēm – teoloģēm, arī martīrēm, kuras bezkaislīgi sludinājušas un kalpojušas, taču… nav iederējušās džentlmeņu baznīcas kubiņos. Viņas tik bieži bijušas neērtas. Atcerēsimies kaut vai Bingenas Hildegardi – viņa bīskapiem bija tik neērta savām laikam un saviem bīskapiem, ka kļuva par lielu traucēkli no kuras visādi mēģināja atbrīvoties. Pilnībā viņas nopelnu Vatikāns atzina tikai pēc deviņiem gadsimtiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mīļās, esiet stipras un kalpojiet, kalpojiet iepretim šķēršļiem un cilvēku aizspriedumiem, jo nāks laiks un nāks arī atzīšana.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt. 28:18-20)

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jņ.15:12-13)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

 1. Ved, mani Dievs; 83. Krusts laistās kalna galā.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Kārlis Lielais, Bernards no Klervo.

Inga Jēruma – literāte

Vārds? Inga Jēruma

inga lnb

Piederība konfesijai? Ev.luterāņu baznīca

Vai esi garīdzniece? Neesmu garīdzniece

Tava nodarbošanās? Pensionēta žurnāliste, literāte

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka esmu par sieviešu līdztiesību visās tajās nozarēs, kurās viņas pašas vēlas darboties. Otrkārt, dzīve sen pierādījusi, ka sievietes kā darbinieces ir apzinīgākas, čaklākas un izpildīgākas un, protams, iejūtīgākas, kas kalpojot baznīcā varētu būt diezgan svarīgi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Sievietēm, kuras vēlas kalpot baznīcā gribu teikt – nebīstieties, laika rats griežas uz priekšu, progress nav apturams. Pienāks laiks, kad arī atpalikušajās valstīs, kāda šajā ziņā pašlaik diemžēl ir Latvija, cilvēce netiks dalīta sievietēs un vīriešos, kad runa būs par kalpošanu baznīcai.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Jēzus lūgšana Getzemanē (Mk 14:32-42; Lk 22:39-46)

Salamans mācītājs 3.nodaļa

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. 2 Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. 3 Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt. 4 Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. 5 Savs laiks ak meņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. 6 Savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest. 7 Savs laiks ir ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt, un savs laiks runāt. 8 Savs laiks mīlēt, un savs laiks ienīst; savs laiks karam, un savs laiks mieram.

Un vēl Mateja 20:1-16, kur visi strādā vīna laukā, bet vakarā visi saņem 1 naudiņu, kā bija solīts, arī tie, kas atnāca pēdējie. Tie pirmie protestē, bet te ir jautājums par to, kas ir solīts. Cilvēks grib dzīvot pēc saviem likumiem un neklausās, ko saka otrs.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgais šai brīdī klusē (43). Un vēl visas Ziemassvētku dziesmas.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Apbrīnoju? Jēzu Kristu, protams, kā gan citādi! No laika gala…

Rudīte Losāne – mācītāja de facto

Vārds? Rudīte Losāne

rudite_ordenis3_63-500x300

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece? mācītāja de facto

Tava nodarbošanās? kapelāne, LELB evaņģēliste, LLSTA prezidente

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka gandrīz pirms divdesmit gadiem esmu saņēmusi sirdī aicinājumu mācītājas amatam, ar kuru sākumā pat ilgstoši cīnījos, jo nekā nespēju to ielāgot savā pasaules uzskatā, kuru tajā laikā ietekmēja manas laicīgās aktivitātes un oficiālā nostāja Latvijas luterāņu baznīcā. Taču aicinājums kļuva arvien spēcīgāks un ienesa nopietnas korekcijas manā dzīves gājumā, kā dēļ par 180 grādiem pārmainījās visa mana dzīve, mana apziņa, vai, kā Rakstos teikts, – “sirdsprāts”, un tagad esmu tā, kas es esmu. Kaut arī savā baznīcā es nevaru tikt ordinēta garīgā amatā, jo tāda pašreiz ir baznīcas oficiālā nostāja, ar drošu prātu, patiesu ticību un uzticību Trīsvienīgam Dievam, atzīstot Bībeli kā patiesu Dieva Vārdu, varu apliecināt, ka sievietes kalpošana ordinētā amatā kristīgo kopienu dara stiprāku un bagātāku. Savā dzīvē piedzīvoju realitātē to, ko Pēteris un apustuļi teica Augstajam priesterim:

“Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem”( Ap.5:29).

Studējot teoloģiju un reliģiju zinātni, arvien vairāk iepazinos ar dažādām kristiešu Svēto Rakstu interpretācijām un personīgi sev no jauna atklāju jau sen pētniecībā zināmu patiesību, ka tieši Bībeles interpretācijas veids un uz tā pamata izstrādātās doktrīnas vai teoloģiskās nostādnes veido Baznīcas attieksmi pret vai par sieviešu ordināciju. Mani vairāk pārliecināja teoloģija, kas baznīcu skaidro kā garīgu kopienu, kura ir atvērta un kurā Dievs aicina gan vīriešus, gan sievietes kalpot dažādos amatos, piešķirot tiem kalpošanas dāvanas. Kaut arī pašreiz LELB jautājums par sieviešu ordināciju, metaforiski runājot, piedzīvo “tumšos viduslaikus”, es ticībā raugos nākotnē un esmu droša, ka šis fundamentāli konservatīvais periods Latvijas luterāņu baznīcā reiz beigsies un mēs ne tikai formāli, bet jau atjaunoti iekļausimies luterāņu saimē – Pasaules luterāņu federācijā. Un objektīvu šī laika izvērtējumu dos vēsturnieki, kas arī atbildēs uz jautājumu: “Quo vadis Latvijas evaģēliski luteriskā baznīca””.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Vispirms gribu pateikties tām Latvijas sievietēm, kuras devušās kalpot ordinētos amatos ārpus Latvijas. Paldies, ka jūs esat atsaukušās Dieva aicinājumam, nevis to noraidījušas nevēlamu apstākļu dēļ. Jūs mani un daudzas citas, kuras pastāv par sieviešu ordinācijas atjaunošanu LELB, patiesi iedvesmojat.

Sievietēm, kuras LELB kalpo par mācītāja pienākumu izpildītājām vai evaņģēlistēm un bieži dara to pašu darbu ko mācītāji, tikai ne ar tām sociālajām, finansiālajām un juridiskajām pilnvarām un garantijām, kādas piešķirtas mācītājiem vīriešiem, un kuras nedrošības, baiļu, vai kāda cita iemesla dēļ nav vēl skaidri apliecinājušas savu nostāju SO jautājumā, gribu teikt – atzīstiet patiesību un tā jūs darīs brīvas.

Sievietēm, kuras citās Latvijas baznīcās kalpo ordinētos amatos, gribu pateikties par jūsu kalpošanu, kas ir apliecinājums tam, ka sieviete garīgā amatā baznīcu bagātina dievlīdzībā un dara stiprāku. Un sievietēm, kuras sirdī saņēmušas aicinājumu kalpot savai baznīcai garīgā amatā, vēlos apgalvot,- Neizbīstieties, ja tas pašreiz nesaskan ar baznīcas oficiālo nostāju. Jūs esat kristīgās baznīcas cerība kopā ar vīriešiem veidot patiesi garīgu, līdztiesīgu un dzīvu kristīgo kopienu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Efeziešu 2:8-10

“Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Tā ir dziesma, kuras melodija ir no Ludviga van Bēthovena devītās simfonijas, ar Henry van Dyke vārdiem. Tos man reiz uzticēja tulkot no angļu valodas Baptistu dziesmu grāmatai.

1.Prieka pilni Tev mēs dziedam,

Tevi, Kungs, mēs pielūdzam.

Sirdis veras tā kā ziedi

Un kā bites saulē san.

2. Kliedē grēka melnās tūces,

Aizdzen šaubu ēnu prom.

Tevī prieks nekad nav trūcis,

Tu mums dienas gaismu dod.

3. Slavē Tevi priekā zvaigznes,

Zeme, jūra, debess jums.

Un līdz tronim slavu aiznes

Eņģeļi, kas dzied ar mums.

4.Lauki, meži, lejas, kalni,

Ziedu pļavas, jūra dzied.

Tērgā putni, čalo strauti,

Slavē Tevi vienuviet.

5. Daudz Tu piedod! Tavas rokas

Vienmēr svētī, vienmēr dod.

Tu mums dzīves prieka avots,

Tevī sirdis laimi rod.

6.Dārgais Tēvs un Jēzu, brāli,

tikai vienu lūdzam sev:

Māci mūs kā otru mīlēt –

Mīlošie, tie pieder Tev.

7. Kopā sauc mūs varens koris,

Rīta zvaigznes dziesmu sāk!

Un pats Dievs ar maigām rokām

Slavas kori vadīt nāk.

8. Vadi mūs no malu malām

Augšup saules virzienā,

Lai mēs varam iet līdz galam,

Slavēt Tevi godībā!

Šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju dziedam baznīcā LELBA XIV sinodes atklāšanas dievkalpojumā, kad pamīšus dziedāja vīri un sievas, bet beidzamo pantu – visi kopā. Tas patiešām bija varens Dieva diriģēts koris.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Viennozīmīgi – Jēzus persona. Viņš mani iedvesmo, Viņam es ticībā sekoju.

Raitis – garīdznieks, kurš vēlas lietas un jautājumus risināt ar mīlestību

Vārds?   Raitis Jākobsons
Raitis altārā

Piederība konfesijai?   luterāņu

Vai esi garīdznieks?  Jā
Tava nodarbošanās?  Kalpoju draudzēs kā draudzes mācītājs
Kur pašlaik dzīvo?   Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Vispirms gribu sacīt, ka jautājums par sieviešu ordināciju nav aplūkojams LELB Satversmes ietvaros. Tādēļ  no vienas puses neatbalstu ierosinātos grozījumus LELB Satversmē. No otras puses uzskatu, ka nav Bībelē tāda panta, kas liegtu sievietēm tieši tikt ordinētām mācītāja amatā.
LELB jau ilgāku laiku piekopj praksi, ka evaņģēlista amatā ļauj kalpot sievietēm, kuras daudzās draudzēs pilda tieši mācītāja amata pienākumus tikai ar starpību, ka nevar laulāt, iesvētīt par draudzes locekļiem un konsekrēt Svēto Vakarēdienu.  Kalpojot draudzēs, slimnīcās un cietumos kā evaņģēlistes viņas nes daudz augļu, jo daudzu cilvēku dvēseles tiek mantotas Dieva valstībai. Ja sievietes nevarētu ieņemt šo amatu, tad neviena luterāņu Baznīca pasaulē neordinētu sievietes par mācītājām. Jautājums šeit vairāk ir par tradīciju un Svēto Rakstu interpretācijas metodi, kādu piekopj attiecīgā luterāņu Baznīca. Domāju, ka problēma ir tajā, ka sievietes kalpojot kā mācītājas var radīt konkurenci mācītājiem vīriešiem un to viņi vienkārši nevēlas pieļaut. Ja sievietes varētu kalpot kā mācītājas, tas nestu daudz svētības draudzēm, jo mācītāja uzdevums ir mantot pēc iespējas vairāk cilvēku Dieva valstībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai Baznīcai?

Nezaudējiet drosmi savā kalpošanā un ticiet, ka Dievs redz katra mūsu sirdi un katras jūsu patieso kalpošanu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants?

Mateja 19;19  “Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu”.

Kas ir tava mīļākā Baznīcas dziesma?

Dziesma  Nr 341 Ņem mani gūstā Kungs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Mazo Caķeju, kurš bija tik neatlaidīgs, ka uzkāpa kokā, lai varētu redzēt un satikt Jēzu.

Ralfs Kokins – teoloģijas doktors, LELB mācītājs, LU asoc. prof.

Vārds?  Ralfs Kokins
Ralfs 2
Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai
Vai esi garīdznieks? Jā (ordinēts jau 22 gadus).

Kur pašlaik dzīvo?    Rīgā un Jelgavā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

 • Dievs sākumā (pirms grēkā krišanas) rada cilvēku kā vīrieti un sievieti (Gen 1,27).
 • Kristū nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes – jo mēs visi esam viens Kristū Jēzū (Gal 3,28).
 • Luterāņu baznīcā mācītāja amats saistās ar mācīšanu, pastorālo aprūpi un Evaņģēlija sludināšanu, nevis priesterību.
 • JD evaņģēliji liecina, ka pirmie cilvēki, kas nenobijās un pasludināja Kristus Augšāmcelšanās vēsti, bija tieši sievietes (MtEv 28,8; LkEv 24,9, u.c.). Ja sakām, ka visi Jēzus mācekļi bija vīrieši (tas nav gluži tiesa) – viņi visi bija arī jūdi…
 • Bībelē nav tikai burtiskais līmenis, tāpat arī katrs izteikums ir ar savu tekstuālo, vēsturisko un teoloģiskā vēstījuma kontekstu. Ikviens teksts analizējams ar noteiktām metodēm, un iespējamas ir dažādas (dažāda līmeņa) interpretācijas. Tāpēc apgalvojums, ka tikai viena interpretācija ir pareizā un visas pārējās ir maldīgas, nav pilnīgs. Tāpat, kā neeksistē viena pareizā atbilde uz kādu no Lielajiem dzīves jautājumiem. Tas nenozīmē relatīvismā balstītu bezatbildību. Mēs ikviens esam atbildīgi par sevi Dieva priekšā, mums ir jāsadzird tieši mums domātās atbildes, tikai tās dziedinās, augšāmcels, piepildīs. Bībele nevis ir Dieva vārds (burtiski), bet gan satur Dieva vārdu, kas ir lielāks un dzīvāks par tekstu (skat. JohEv 5,39-40!).

Domāju, ka atbalstu sieviešu ordinācijai uzskatīt par klaji nebiblisku un nesavienojamu ar baznīcas mācību nebūtu gluži godīgi pret pašu tekstu, jo arī šī pozīcija izriet no ļoti rūpīgām tekstu studijām, jautājumiem, ilgākas pieredzes kritiskas izvērtēšanas, diskusijām, pārdomām. Nedaudz gan mulsina kopējā tendence šo jautājumu tūlīt un neizbēgami sasaistīt ar gana marginālajiem seksualitātes jautājumiem, atstājot novārtā daudz svarīgākas un aktuālākas lietas – piem, sociālā taisnīguma, atbildības, godīguma, sociālā statusa bezdibeņu/augstprātības, vardarbības u.c. problēmas.

Vienas šauras (vienīgās pareizās) interpretācijas ierakstīšana baznīcas Satversmē būtu vienkārši ļauni un farizejiski, tas mūs vēl vairāk atšķirs no luterāņiem visa pasaulē, nemaz jau nerunājot par iespējamām juridiskām un morālām sekām tiem nedaudzajiem “citādi domājošajiem” mācītājiem, kuru pārliecība vairs nesaskanēs ar Satversmē fiksēto baznīcas pozīciju/mācību… Mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad jābaidās paust savs viedoklis, un kad par atšķirīgu viedokli var sabojāt attiecības, nonākt izolācijā vai depresijā, vai varbūt pat zaudēt amatu.

Cilvēki, kuri teoloģiski atbalsta sieviešu ordināciju, nav nekādi nelietīgi ķeceri (un nav arī mūžīgi neapmierinātie, kam viss ir slikti), bet tāpat mīl Jēzu, nopietni iet savu svēttapšanas ceļu, no sirds kalpo, cik spēdami.

Ja mēs baznīcu un garīgos amatus (un amatu hierarhijas) pēc Romas katoļu modeļa saskatām kā īpašu starpniecību mūsu attiecībās ar Dievu (kur notiek misas upuris, priesteris pilda Kristus lomu, bīskaps ir nemaldīgs utt.), tad droši vien teoloģiski, psiholoģiski un visādi citādi pareizāks būtu tradicionālais priesteru amats, kuru pilda vīrieši.

Ja svarīgs ir evaņģēliskais jeb t.s. “vispārējās priesterības” princips – kur mēs visi esam principiāli vienādās pozīcijās Dieva priekšā, katrs kalpojam ar savām dāvanām, un mācītājs ir izglītots, izredzēts un aicināts cilvēks (kas māca, skaidro un pasludina Dieva vārdu, pārvalda sakramantus, vada draudzi, utt.), kur dievkalpojums nav upuris, bet gan Viņa tautas pulcēšanās ap Viņa vārdu, kurā Viņš pats ir savējo vidū – tur jautājums nav par sievieti un vīrieti, bet par atbilstošu un derīgu (gana izglītotu, inteliģentu, atbildīgu, godīgu, sirsnīgu, harizmātisku, utt.) cilvēku šim amatam.

Mums drīzāk būtu jādiskutē pavisam par ko citu – kādiem jābūt skaidriem un vienotiem ordinācijas kritērijiem visiem kandidātiem, lai mācītāja amatā nonāktu derīgi cilvēki (un ordinācijas nebūtu kaut kādi politiski gājieni, vai tāpēc, ka kāds vīrietis vai sieviete, labs cilvēks, draugs, utt.). Skaidrs ir viens – ir jābūt daudz nopietnākiem “filtriem”, nekā līdz šim. Nedrīkst pietikt ar “es gribu”.

Mācītājiem(-ām) obligāti jābūt studijās labākajiem/stiprākajiem cilvēkiem (vājinieks studijās nedrīkstētu kandidēt uz šādu amatu), tie nedrīkst būt īpatnēji, ar psihiskām novirzēm, intraverti. Jāizrauga gana inteliģentas, komunikablas un kritiski domājošas personības, kas gatavas arī nepārtraukti mācīties. Tas būtu jautājums par atbilstošu un kvalitatīvu izglītību, par aicinājuma nopietnu pārbaudi, par pietiekami ilgu praksi draudzēs pieredzējušu garīdznieku vadībā, par tālākizglītību un citiem svarīgiem jautājumiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Novēlu mums visiem vairāk meklēt tieši teoloģisku, BIBLISKU argumentāciju! Tieši šajā punktā saskatu vislielākās problēmas un pārpratumus.

Runa jau nav tikai par gribēšanu un amatu. Savs vārds būtu jāsaka arī katrai draudzei, ko tā vēlas. Galvenais, lai Evaņģēlijs tiktu sludināts un cilvēki nāktu pie Jēzus – lai dzīves patiešām mainītos. Neviens nevar un nedrīkst aizliegt pildīt aicinājumu. Mums ir jādara savas lietas, ļaujot Dievam darīt Savējās. Nebīsimies, turpināsim MĪLESTĪBĀ darīt to, kas ir mūsu aicinājums!

Pieliksim katrs savu roku, lai vismaz Baznīca kļūtu par vietu, kurā visi varam brīvi (bez bailēm, tiesāšanas, aizdomām un apvainošanās) sarunāties un draudzēties!

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nav tādu īpaši izdalāmu, tādu ir daudz. Piem., MtEv 11,28-30, MtEv 20,28, JohEv 15,14, 1Joh 4,18 un daudzi citi, kas mani nepārprotami uzrunājuši, devuši mieru, prieku, jaunu spēku…

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Nav tādas vienas, mīļākās. Man patīk dziesmas, kuras ir skaistas, nopietnas un pacilājošas, un kuru teksti ir kā gatavi sprediķi, apliecība vai lūgšana, piem., 330, 86, 92B, 75, 1, 161, 172, 324, 355, utt.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? 

Jēzu no Nācaretes!

 

Mārtiņš Urdze – mācītājs

Vārds?     Mārtiņš Urdze

Mārtiņš U

Piederība konfesijai?    Evaņģēliski-luteriska

Vai esi garīdznieks?      Jā.

Tava nodarbošanās?    Mācītājs Liepājas Krusta draudzē un Liepājas Diakonijas centra vadītājs

Kur pašlaik dzīvo?        Liepājā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es uzskatu, ka Jēzus krusta priekšā mēs visi esam vienādi grēcinieki un caur ticību evaņģēlijam esam attaisnoti. Uz šī pamata pazūd mākslīgas robežas, kuras esam izveidojuši vadoties pēc tradīcijas, izdevīguma un apstākļiem. Jau Jaunā Derība skaidri parāda, ka arī sievietes tiek aicinātas sludināt evaņģēliju.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Neļaut sevi iedzīt stūrī, bet skaidri apzināties savu aicinājumu un vērtību Kristus priekšā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Nebīsties, jo es Tevi esmu atpestījis. Es Tevi esmu saucis pie Tava vārda. Tu esi Mans.” Jes. 43,1

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

1.Uzliec savas vieglās rokas,  Aizspied gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas Saviem bērniem līdzi ciet.

2. Lai tie dus, kas paguruši  Un, kam sirdī izmisums,

Tava sirds tak izlējusi Mīlestību pāri mums.

3. Vai tad var vairs sāpēt rētas, Naktī karstas as`ras līt.

Kad tu pacel rokas svētas  Un no viņām zvaigznes krīt.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Mahatmu Gandiju.

Dace Balode – LU Teoloģijas fakultātes dekāne

Vārds? Dace Balode

Dace Balode pic

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Teoloģijas fakultātes dekāne

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Jautājums šodien par sieviešu ordināciju vairs nevar būt, kāpēc tā ir atļaujama, bet uz kāda pamata kāds to vēl vai atkal grib aizliegt. Tam būtu jāatrod labi argumenti, kāpēc to vēl darīt un atsaukšanās un Bībeles tekstiem, kur sievietes tiek ieliktas pakārtotā lomā nav godīgs arguments, ja vien nepārņem arī citas tā laika sabiedrības struktūras, piemēram, verdzību. Tā laika draudze dažkārt pārņēma apkārtējās vides izpratni par dzimumu lomām un tāpēc arī sievietēm “bija jāklusē draudzē”, kā viņas to lielā mērā darīja sabiedrībā. Tagad sievietes drīkst runāt visur sabiedrībā, bet ienākot baznīcā viņām jāklusē – jāpieņem šī pakārtotā, reizēm otršķirīgā loma.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Teoloģijas studentēm gribu ieteikt raudzīties uz labiem piemēriem, sievietēm mācītāja amatā – tas ir brīnišķīgs iedvesmojums, lai sāktu domāt par savu aicinājumu.  Tām, kuras pacietīgi gaida uz izmaiņām – es nešaubos, ka tās nāks.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Rom 8:31 Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Dievišķīgā mīlestība

 1. Dievišķīgā mīlestība, Debess balva dārgākā, Mūsu sirdīs ienākdama, Dzīves ceļu pārmaina. Jēzu, mīlestības avots, Žēlastība mūžīgā, Nāc ar mieru, nāc ar prieku Katrā sirdī slāpstošā.
 2. Pildi, Kungs, ar savu Garu Tu ikvienu dvēseli, Tevī pieaugt lai mēs varam, Mieru mantot mūžīgi. Atņem prieku dzīvei lētai, Ticībai Tu sākums, gals; Lai mūs vada gaitā svētā Tava Labā gana balss.
 3. Dzīvei kas ir atjaunota Pestīšanas nopelnā, Esi, Jēzu, viņas rota, Mūžam gaišā cerība. Iet no spēka jaunā spēkā Lai ir mūsu cenšanās, Kamēr nāksim debess mājās, Žēlastībā dāvātās.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ir daudzi, kuri var būt labi paraugi, un tomēr- tas ir un paliek Jēzus!

Klāvs Bērziņs – brūders

Vārds? Klāvs Bērziņš

Klāvs un Ieva
prāvests Klāvs ar prāvesti Ievu Graufeldi

Kur tu pašlaik dzīvo? Rīgā

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai.

Vai esi garīdznieks? Tā jau saka!

Tava nodarbošanās? Latvijas ev.-lut. baznīcas ārpus Latvijas Vācijas mācītāju iecirkņa prāvests; Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs; pensionārs

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Jo man tā liekas pati par sevi saprotama lieta un man nav jāmeklē attaisnojumi Bībelē vai kur citur!

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nāciet, bet Latvijā būs grūti!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti  – kā nu nē : 1 Kor.16,13-14 (Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri! Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.); Fil. 4,13 (Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Par Jēzu dziesmu vienu (195)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Mārtiņu Luteru!