Ralfs Kokins – teoloģijas doktors, LELB mācītājs, LU asoc. prof.

Vārds?  Ralfs Kokins
Ralfs 2
Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai
Vai esi garīdznieks? Jā (ordinēts jau 22 gadus).

Kur pašlaik dzīvo?    Rīgā un Jelgavā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

 • Dievs sākumā (pirms grēkā krišanas) rada cilvēku kā vīrieti un sievieti (Gen 1,27).
 • Kristū nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes – jo mēs visi esam viens Kristū Jēzū (Gal 3,28).
 • Luterāņu baznīcā mācītāja amats saistās ar mācīšanu, pastorālo aprūpi un Evaņģēlija sludināšanu, nevis priesterību.
 • JD evaņģēliji liecina, ka pirmie cilvēki, kas nenobijās un pasludināja Kristus Augšāmcelšanās vēsti, bija tieši sievietes (MtEv 28,8; LkEv 24,9, u.c.). Ja sakām, ka visi Jēzus mācekļi bija vīrieši (tas nav gluži tiesa) – viņi visi bija arī jūdi…
 • Bībelē nav tikai burtiskais līmenis, tāpat arī katrs izteikums ir ar savu tekstuālo, vēsturisko un teoloģiskā vēstījuma kontekstu. Ikviens teksts analizējams ar noteiktām metodēm, un iespējamas ir dažādas (dažāda līmeņa) interpretācijas. Tāpēc apgalvojums, ka tikai viena interpretācija ir pareizā un visas pārējās ir maldīgas, nav pilnīgs. Tāpat, kā neeksistē viena pareizā atbilde uz kādu no Lielajiem dzīves jautājumiem. Tas nenozīmē relatīvismā balstītu bezatbildību. Mēs ikviens esam atbildīgi par sevi Dieva priekšā, mums ir jāsadzird tieši mums domātās atbildes, tikai tās dziedinās, augšāmcels, piepildīs. Bībele nevis ir Dieva vārds (burtiski), bet gan satur Dieva vārdu, kas ir lielāks un dzīvāks par tekstu (skat. JohEv 5,39-40!).

Domāju, ka atbalstu sieviešu ordinācijai uzskatīt par klaji nebiblisku un nesavienojamu ar baznīcas mācību nebūtu gluži godīgi pret pašu tekstu, jo arī šī pozīcija izriet no ļoti rūpīgām tekstu studijām, jautājumiem, ilgākas pieredzes kritiskas izvērtēšanas, diskusijām, pārdomām. Nedaudz gan mulsina kopējā tendence šo jautājumu tūlīt un neizbēgami sasaistīt ar gana marginālajiem seksualitātes jautājumiem, atstājot novārtā daudz svarīgākas un aktuālākas lietas – piem, sociālā taisnīguma, atbildības, godīguma, sociālā statusa bezdibeņu/augstprātības, vardarbības u.c. problēmas.

Vienas šauras (vienīgās pareizās) interpretācijas ierakstīšana baznīcas Satversmē būtu vienkārši ļauni un farizejiski, tas mūs vēl vairāk atšķirs no luterāņiem visa pasaulē, nemaz jau nerunājot par iespējamām juridiskām un morālām sekām tiem nedaudzajiem “citādi domājošajiem” mācītājiem, kuru pārliecība vairs nesaskanēs ar Satversmē fiksēto baznīcas pozīciju/mācību… Mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad jābaidās paust savs viedoklis, un kad par atšķirīgu viedokli var sabojāt attiecības, nonākt izolācijā vai depresijā, vai varbūt pat zaudēt amatu.

Cilvēki, kuri teoloģiski atbalsta sieviešu ordināciju, nav nekādi nelietīgi ķeceri (un nav arī mūžīgi neapmierinātie, kam viss ir slikti), bet tāpat mīl Jēzu, nopietni iet savu svēttapšanas ceļu, no sirds kalpo, cik spēdami.

Ja mēs baznīcu un garīgos amatus (un amatu hierarhijas) pēc Romas katoļu modeļa saskatām kā īpašu starpniecību mūsu attiecībās ar Dievu (kur notiek misas upuris, priesteris pilda Kristus lomu, bīskaps ir nemaldīgs utt.), tad droši vien teoloģiski, psiholoģiski un visādi citādi pareizāks būtu tradicionālais priesteru amats, kuru pilda vīrieši.

Ja svarīgs ir evaņģēliskais jeb t.s. “vispārējās priesterības” princips – kur mēs visi esam principiāli vienādās pozīcijās Dieva priekšā, katrs kalpojam ar savām dāvanām, un mācītājs ir izglītots, izredzēts un aicināts cilvēks (kas māca, skaidro un pasludina Dieva vārdu, pārvalda sakramantus, vada draudzi, utt.), kur dievkalpojums nav upuris, bet gan Viņa tautas pulcēšanās ap Viņa vārdu, kurā Viņš pats ir savējo vidū – tur jautājums nav par sievieti un vīrieti, bet par atbilstošu un derīgu (gana izglītotu, inteliģentu, atbildīgu, godīgu, sirsnīgu, harizmātisku, utt.) cilvēku šim amatam.

Mums drīzāk būtu jādiskutē pavisam par ko citu – kādiem jābūt skaidriem un vienotiem ordinācijas kritērijiem visiem kandidātiem, lai mācītāja amatā nonāktu derīgi cilvēki (un ordinācijas nebūtu kaut kādi politiski gājieni, vai tāpēc, ka kāds vīrietis vai sieviete, labs cilvēks, draugs, utt.). Skaidrs ir viens – ir jābūt daudz nopietnākiem “filtriem”, nekā līdz šim. Nedrīkst pietikt ar “es gribu”.

Mācītājiem(-ām) obligāti jābūt studijās labākajiem/stiprākajiem cilvēkiem (vājinieks studijās nedrīkstētu kandidēt uz šādu amatu), tie nedrīkst būt īpatnēji, ar psihiskām novirzēm, intraverti. Jāizrauga gana inteliģentas, komunikablas un kritiski domājošas personības, kas gatavas arī nepārtraukti mācīties. Tas būtu jautājums par atbilstošu un kvalitatīvu izglītību, par aicinājuma nopietnu pārbaudi, par pietiekami ilgu praksi draudzēs pieredzējušu garīdznieku vadībā, par tālākizglītību un citiem svarīgiem jautājumiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Novēlu mums visiem vairāk meklēt tieši teoloģisku, BIBLISKU argumentāciju! Tieši šajā punktā saskatu vislielākās problēmas un pārpratumus.

Runa jau nav tikai par gribēšanu un amatu. Savs vārds būtu jāsaka arī katrai draudzei, ko tā vēlas. Galvenais, lai Evaņģēlijs tiktu sludināts un cilvēki nāktu pie Jēzus – lai dzīves patiešām mainītos. Neviens nevar un nedrīkst aizliegt pildīt aicinājumu. Mums ir jādara savas lietas, ļaujot Dievam darīt Savējās. Nebīsimies, turpināsim MĪLESTĪBĀ darīt to, kas ir mūsu aicinājums!

Pieliksim katrs savu roku, lai vismaz Baznīca kļūtu par vietu, kurā visi varam brīvi (bez bailēm, tiesāšanas, aizdomām un apvainošanās) sarunāties un draudzēties!

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nav tādu īpaši izdalāmu, tādu ir daudz. Piem., MtEv 11,28-30, MtEv 20,28, JohEv 15,14, 1Joh 4,18 un daudzi citi, kas mani nepārprotami uzrunājuši, devuši mieru, prieku, jaunu spēku…

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Nav tādas vienas, mīļākās. Man patīk dziesmas, kuras ir skaistas, nopietnas un pacilājošas, un kuru teksti ir kā gatavi sprediķi, apliecība vai lūgšana, piem., 330, 86, 92B, 75, 1, 161, 172, 324, 355, utt.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? 

Jēzu no Nācaretes!

 

Garīdznieks Rīgā

pastor_pack_logo

Tava nodarbošanās? Pirmkārt, esmu mācītājs

 Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?            

Manuprāt, ir divi kristietības veidi. Klerikālā modelī mācītājs pilda priestera funkcijas, viņš ir garīgais tēvs, vai pat iespējams arī „guru” vai gudrs vīrs. Šajā modelī paši ticīgie ir „otras kārtas kristieši”, „nepilngadīgie kristieši”, kuriem vajag virzienu un vadību. Šajā modelī priesteris liturģiski un sakramentāli pieņem Kristus lomu liturģijas laikā. Tajā, iespējams, sieviešu ordinācija ir kulturāli un teoloģiski nepieņemama. Bet šīs modelis vairāk asociējas ar seno pagātni un šodien, pat konservatīvās baznīcās, kļūst par tradīcijas daļu un pārtrauc būt par dzīvu kristīgo pieredzi.

Otrais modelis ir balstīts uz protestantisma vispārējās priesterības principu, kurš apgalvo, ka visi ticīgie ir pilnvērtīgie kristieši, katrs no kuriem kalpo Dievam atbilstoši savam aicinājumam. Pirmais varētu pilnveidoties mākslā, otrais – amatniecībā, trešais – biznesā, ceturtais – apmācot citus, piektais – tieši esot par mācītāju. Bet pēc būtības visi viņi ir vienādi. Šajā modelī pilngadīgiem kristiešiem nav nepieciešams savs „guru”, kurš atklās viņiem Svēto Patiesību. Viņiem vajag brāli vai māsu, kurš kopā ar viņiem stāvēs klāt Dieva priekšā liturģijas laikā, kurš kalpos kopienai, daloties ar Dievu iedvesmotām un ar Dieva palīdzību īstenotām dāvanām. Šajā modelī vairs nav svarīgi, kāds dzimums ir cilvēkam, kuru piesauca kopiena un apstiprināja baznīca. Visas robežas ir pārvarētas Kristū, Kristū ir veidotā Jauna Kopiena, kurā vairs „nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.” (Galat 3:28)

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Laika ratu nav iespējams apstādināt. Jāturpina diskusija un jāparliecina virieši-priesteri, ka baznīcas nākotnes pamatā ir dievkalpojumu daudzveidība.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Tas Kungs ir Gars. Kur tā Kunga Gars, tur ir brīvība. (2. Korintiešiem, 3:17).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Segne und behüte uns durch Deine Güte; The Church Has One Foundation

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Gribu atcerēties vienkāršu latviešu luterāni, parastu cilvēku, brāli Bruno Rozentālu, kurš, atrodoties neparastajos Otrā pasaules kara apstākļos, izglabāja no holokausta 36 ēbrejus. Viņam ir piešķirta augstākā Latvijas balva; viņa vārds ir ienests Izraēlas „Taisnīgais starp tautām” sarakstā un iemūžināts ar piemiņas plāksni Vašingtonā. Mani vienmēr ir interesējuši stāsti, kad parastie cilvēki dara varonīgas darbības nāves bīstamības priekšā un izglābj citu cilvēku dzīvības. Mīlestība pret tuvāko, pat nāvēs drauda priekšā – vai šīs nav mūsu kristiešu vēstījums šai pasaulei?

 

Kārlis Streips – Esmu ticīgs cilvēks, lai gan pats reizēm nesaprotu, kāpēc

Vārds?   Kārlis Streips

streips

Piederība konfesijai?

Pēc izcelšanās esmu luterānis, pēc pārliecības anglikānis, jo Latvijas luterāņu baznīca ir līdz kliņķim aizspriedumaina.

Vai esi garīdznieks?     Neesmu garīdznieks.

Tava nodarbošanās?

Esmu žurnālists, pasniedzējs universitātē, radio un televīzijas raidījumu vadītājs, tulkotājs.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordināciju es atbalstu tāpēc, ka man liekas gaužām neloģiski, ka jebkura baznīca automātiski no garīdzniecības izslēdz pusi vai vairāk iedzīvotāju.  Ko tad sieviete neprot?  Sprediķi rakstīt un teikt? Draudzi aprūpēt?  Sieviete taču skaitās pavarda glabātāja, un vai tad draudze nav viens liels pavards?  Vispār, medmāsu profesijā, kas ir konkrēta aprūpes joma, sieviešu pārsvars ir tik liels, ka nav vīriešu kārtas ekvivalenta jēdzienam “medmāsa.”  Un, kas liek domāt, ka sieviete nevar izpētīt svētos rakstus un cita veida literatūru, lai nonāktu pie sprediķa satura?  Turklāt, es pazīstu vairākas sievietes mācītājas, par kurām nevienu sliktu vārdu nevaru teikt.  Sieviešu neordinēšana ir vienkārši briesmīgu aizspriedumu “pamatota.”  Jā, Jēzum visi mācekļi bija vīrieši, bet kādu lomu viņa dzīvē spēlēja Marija un citas sievietes?  Ļoti nozīmīgu.  Esmu pārliecināts, Jēzum pret sieviešu ordinēšanu nebūtu nekādu iebildumu!

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Sievietei, kura vēlas kalpot baznīcai, es ieteiktu to darīt jebkur citur, bet ne Latvijā, ja runa ir par luterāņiem, par Romas katoļiem nemaz nerunājot.  Taču, protams, baznīcai var kalpot visādos veidos, nav par visu varu sievietei jābūt mācītājai.  Mūsu draudzē sieviete ir ērģelniece, sieviete koordinē mūziku un asistē dievkalpojumos, sieviete ir baznīcas vecākā u.tml.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nepārprotami Jāņa evaņģēlja 3. nodaļas 16 pants, “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”  Nekad neesmu redzējis zemsvītras atsauci, kurā būtu teikts “izņemot sievietes,” vai “izņemot tumšādainus cilvēkus,” vai “izņemot gejus un lesbietes,” u.tml.  Vēl gan jāsaka, ka man patīk tie daudzie panti, kuros runa ir, piemēram, par vīrieti ar 700 sievām, par mīlas stāstu starp Dāvidu un Jonatanu u.tml., jo tie stāv pretī tiem dažiem pantiem, kuros ir teikts, ka būt par geju nav atļauts un viendzimuma pāri nedrīkst laulāties.  Man ļoti patīk debatēt Bībeles saturu ar aizspriedumainiem cilvēkiem.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Latviešu valodā “Ved mani, Dievs,” angļu valodā “It is Well With my Soul”, “Blessed Assurance” un “Amazing Grace.”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Droši vien Nelsonu Mandelu.  Vai varbūt Franklinu Rūzeveltu.  Vai Abrahamu Linkolnu.  Vispār grūti izvēlēties kādu konkrētu.

Esmu ticīgs cilvēks, lai gan pats reizēm nesaprotu, kāpēc, un arī esmu cilvēks, kurš saprot, ka Bībele patiesībā ir mācību grāmata dzīvei tuksnesī un ļoti lielā mērā daiļliteratūra.

Gita Medne – Kristus kalpone

Vārds? Gita Medne

20160213_111433[1]

 

Piederība konfesijai? Metodistu

Vai esi garīdzniece?  Jā

Tava nodarbošanās? Mācītāja un Superintendante

Kur pašlaik dzīvo?   Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Uzskatu, ka Dievam ir tiesība aicināt gan vīrieti gan sievieti kalpot, kā draudzes ganu – Viņš ir noteicējs !

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mēs visi, Kristus sekotāji, esam Jēzus, rokas, kājas, mutes un sirdis virs zemes, saukti lai izmainītu sabiedrību un bagātinātu viens otru ticībā,  mīlestībā – darot mīlestības darbus un kalpojot.  Mēs neesam sauktas lai sēdētu ar saliktām rokām un būtu tikai novērotājas.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Vēstule Efeziešiem  3:16-19

16 lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku 17 un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, 18 ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, 19 un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  

Ļoti daudzas. Ja jānosauca viena tad laikam – “ Te es esmu” (Here I Am Lord)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Jēzu

Nils Sakss – rakstnieks

Vārds? Nils Sakss Konstantinovs
nils
Piederība konfesijai? Anglikānis
Vai esi garīdznieks?
Tava nodarbošanās? Strādāju reklāmas aģentūrā, studēju teoloģijas maģistrantūrā, rakstu.
Kur pašlaik dzīvo? Jūrmalā
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Jo man ir pozitīva personīgā pieredze ar sievieti mācītāju. Un nevaru atrast atšķirības, ko vīrietis mācītājs manā draudzē varētu darīt īpaši citādāk vai labāk.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
To pašu, ko vīriešiem, kas vēlas kalpot savai baznīcai – atrast efektīvāko, kontekstam piemērotāko, saviem talantiem atbilstošāko kalpošanas veidu.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Sīraha gudrības grāmatā atrodamie
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
 – uzspiediet, ja vēlaties noskatīties ierakstu

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Marku Aurēliju.

 

Irma Kalniņa – konsultante un docente

Vārds?     Irma Kalniņa


Piederība konfesijai?     Luterāne

Vai esi garīdzniece?       Neesmu

Tava nodarbošanās?      konsultante, pasniedzēja, docente

Kur pašlaik dzīvo?       Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es neatbalstu diskrimināciju pret sievietēm. Sievietēm ir tādas pašas tiesības kādas ir vīriešiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ļoti īsi: Domāju, ka mums ir vairāk jārunā par diskrimināciju. Mana pārliecība ir ka sievietei ir tik pat labas spējas būt mācītājai kā vīrietim. Nevajadzētu noliegt sievietēm tiesības kalpot Dievam, draudzei. Ja šodien baznīcas loma sabiedrībā ir apdraudēta—man tā liktos, kad 21gs. arhibīskaps Jānis Vanags darītu visu, lai nodrošinātu kristietības ilgtspēju Latvijā un nevis veicinātu diskrimināciju pret sievietēm.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nāk prātā 1.Korintiešiem 13.14. nodaļa

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Here I am, Lord; Teach me Thy way, Oh Lord (Māci Man Ticēt, Kungs)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Grūts jautājums – ir vairākas sievietes!!!

Tad būtu jāsadala pēc profesijām: zinātnieces (Marie Curie, Helen Keller); rakstnieces (Jane Austen, Aspāzija, Elza Stērste) politiskā varā (Vaira Vīķe Freiberga, Rosa Parks, Benazir Bhutto); mākslinieces (Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, Elisabeth Lousie de Brun); Marija Magdalena

Archibīskape Lauma Zušēvica

Vārds?          Lauma Zušēvica

arh Lauma

Piederība konfesijai?          Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdzniece?            Jā

Tava nodarbošanās?           Archibīskape, Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas.

Kur pašlaik dzīvo?               Milvokos, Viskonsīnā, A.S.V.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
 1. Pārliecība, ka Dievs aicina gan vīriešu, gan sievietes.  Šī pārliecība pamatota Bībelē, Jēzus mācība par Dieva valstību un attieksme starp Jēzu un sievietēm, kā arī  kristietības visagrākā vēsturē.
 2. Mūsu Baznīcas vēsture.  Archibīskaps Matulis Latvijā, Archibīskaps Lūsis ārpus Latvijas, vēlāk Archibīskaps Gailītis un Archibīskaps Rozītis ordinēja sievietes un atbalstīja viņu kalpošanu gan draudzēs, gan pildot amatus Baznīcas vadības lokā.  Mani īpaši uzrunā tas, ka šie archibīskapi un tie, kas kalpoja, pildot citus Baznīcas vadības amatus Virsvaldē vai Konsistorījā, lēmumos pārvērta  latvju tautā gandrīz vai visiem pieņemto normu, ka,  sievietēm, gan vīriešiem  jāiegūst augstāka izglītība un intelektuāli, radoši  jāpiedalās savas tautas labklājības veikšanā.  Netikai šķiroti pēc dzimuma, tika izglītoti, sagatavoti, pārbaudīti un apstiprināti, līdzvērtīgi iekļauti kopējā Baznīcas darbā.
 3. Pašas pieredze, izjūtot Dieva aicinājumu, augot ticībā mūsu Baznīcas pavadībā.  Tā palīdzēja pārbaudīt manu aicinājumu.  Amatu brāļu atbalstu īpaši jutu kalpošanas sākumā.  Daudz ieguvu no viņu mācībām un gatavību uzklausīt arī manas domas.
 4. Pieredze draudzēs kuŗās esmu strādājusi patiesi apstiprina pārliecību, ka mūsu brāļi un māsas Kristū stāv gatavi kopā kalpot ar saviem mācītājiem, vai tie būtu vīrieši, vai sievietes, ja Kristus evaņģēlijs tiek patiesi sludināts Viņa žēlastības un mīlestības dzīvā Garā.
 5.  Attiecības ar citām Baznīcām un amata māsām, kas tik daudzās Baznīcās tiek ordinētas un līdzīgi kā pie mums LELBĀL, tiek ievēlētas augstākos amatos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

 1. Neuzdodiet cerēt, neapstājaties atsaukties Dieva aicinājumam kalpot Viņam un līdzcilvēkiem.
 2. Atcerēties tās, kas pie Kristus tukšā kapa dzirdēja paša Pestītāja Jēzus pavēli, kad Jēzus tām sacīja: “Nebīstieties!  Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie mani redzēs.”  (Mt. 28:10), vai vārdus ko Jēzus teica Marijai: “…dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva.”  (Jņ. 20:17)
 3. Atceraties, ka neesat vienas.  Mēs lūdzam par jums un domās esam ar jums.  Mēs arī turpināsim darīt to, kas mūsu spēkos, lai jūs atbalstītu.   Mēs pateicamies par visu, ko jau pašas esat darījušas, informējot par to, kas notiek citās Baznīcās.  Pateicamies par to, kā jūs jau kalpojiet,  iegūstiet cieņu no tik daudziem Baznīcas locekļiem un sabiedrības, kuŗā dzīvojiet.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?    Ļoti grūts jautājums, varētu turpināt un turpināt. 
Jāņa ev. 15:9  Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā.”
Jesajas 43:1b  “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, Tu esi mans!”
Mateja ev. 28:20b “un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”
I Jāņa 4:16b:  “Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.”
Jāņa 14:27:  “Es jums atstāju mieru, savu mieru Es jums dodu.  Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”

 

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? To mīlestības spēku sveicu.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Jēzu.