Archibīskape Lauma Zušēvica

Vārds?          Lauma Zušēvica

arh Lauma

Piederība konfesijai?          Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdzniece?            Jā

Tava nodarbošanās?           Archibīskape, Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas.

Kur pašlaik dzīvo?               Milvokos, Viskonsīnā, A.S.V.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
  1. Pārliecība, ka Dievs aicina gan vīriešu, gan sievietes.  Šī pārliecība pamatota Bībelē, Jēzus mācība par Dieva valstību un attieksme starp Jēzu un sievietēm, kā arī  kristietības visagrākā vēsturē.
  2. Mūsu Baznīcas vēsture.  Archibīskaps Matulis Latvijā, Archibīskaps Lūsis ārpus Latvijas, vēlāk Archibīskaps Gailītis un Archibīskaps Rozītis ordinēja sievietes un atbalstīja viņu kalpošanu gan draudzēs, gan pildot amatus Baznīcas vadības lokā.  Mani īpaši uzrunā tas, ka šie archibīskapi un tie, kas kalpoja, pildot citus Baznīcas vadības amatus Virsvaldē vai Konsistorījā, lēmumos pārvērta  latvju tautā gandrīz vai visiem pieņemto normu, ka,  sievietēm, gan vīriešiem  jāiegūst augstāka izglītība un intelektuāli, radoši  jāpiedalās savas tautas labklājības veikšanā.  Netikai šķiroti pēc dzimuma, tika izglītoti, sagatavoti, pārbaudīti un apstiprināti, līdzvērtīgi iekļauti kopējā Baznīcas darbā.
  3. Pašas pieredze, izjūtot Dieva aicinājumu, augot ticībā mūsu Baznīcas pavadībā.  Tā palīdzēja pārbaudīt manu aicinājumu.  Amatu brāļu atbalstu īpaši jutu kalpošanas sākumā.  Daudz ieguvu no viņu mācībām un gatavību uzklausīt arī manas domas.
  4. Pieredze draudzēs kuŗās esmu strādājusi patiesi apstiprina pārliecību, ka mūsu brāļi un māsas Kristū stāv gatavi kopā kalpot ar saviem mācītājiem, vai tie būtu vīrieši, vai sievietes, ja Kristus evaņģēlijs tiek patiesi sludināts Viņa žēlastības un mīlestības dzīvā Garā.
  5.  Attiecības ar citām Baznīcām un amata māsām, kas tik daudzās Baznīcās tiek ordinētas un līdzīgi kā pie mums LELBĀL, tiek ievēlētas augstākos amatos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

  1. Neuzdodiet cerēt, neapstājaties atsaukties Dieva aicinājumam kalpot Viņam un līdzcilvēkiem.
  2. Atcerēties tās, kas pie Kristus tukšā kapa dzirdēja paša Pestītāja Jēzus pavēli, kad Jēzus tām sacīja: “Nebīstieties!  Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie mani redzēs.”  (Mt. 28:10), vai vārdus ko Jēzus teica Marijai: “…dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva.”  (Jņ. 20:17)
  3. Atceraties, ka neesat vienas.  Mēs lūdzam par jums un domās esam ar jums.  Mēs arī turpināsim darīt to, kas mūsu spēkos, lai jūs atbalstītu.   Mēs pateicamies par visu, ko jau pašas esat darījušas, informējot par to, kas notiek citās Baznīcās.  Pateicamies par to, kā jūs jau kalpojiet,  iegūstiet cieņu no tik daudziem Baznīcas locekļiem un sabiedrības, kuŗā dzīvojiet.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?    Ļoti grūts jautājums, varētu turpināt un turpināt. 
Jāņa ev. 15:9  Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā.”
Jesajas 43:1b  “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, Tu esi mans!”
Mateja ev. 28:20b “un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”
I Jāņa 4:16b:  “Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.”
Jāņa 14:27:  “Es jums atstāju mieru, savu mieru Es jums dodu.  Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”

 

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? To mīlestības spēku sveicu.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Jēzu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s