Una Stroda – mūziķe un teoloģe

Vārds? Una Stroda

una

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, bet esmu teoloģijas doktore

Tava nodarbošanās? Šobrīd ikdienā mani algotie darbi ir saistīti ar mūziku – spēlēju klavieru pavadījumus vairākiem koriem, mūzikas skolā, baleta skolā, Valdorfa skolā, baznīcās un teātrī

Kur pašlaik dzīvo? ASV, Čikāgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es rakstīju savu darbu par sieviešu (ne)ordināciju LELB, maģistra grāda iegūšanai katoļu mācību iestādē Čikāgā, es ar pārsteigumu atklāju, ka jau 1976. gadā, kad Romas katoļu baznīcā pacēlās jautājums par sieviešu priesterību, Pontifikālā Bibliskā komisija, kurai tika dots uzdevums izpētīt, ko Raksti saka par šo jautājumu, nonāca pie šāda slēdziena: pamatojoties tikai uz Jaunās Derības rakstiem vien, nav iespējams droši un ar pārliecību apgalvot, ka sievietēm vajadzētu liegt priesterību.

Tādēļ mani izbrīna, kāpēc kāds joprojām uzstāj, ka Raksti aizliedz sieviešu ordināciju, ja jau pat katoļu baznīca, kas ir viena no stingrākajām sieviešu ordinācijas noliedzējām, neuzskata, ka aizliegumu ir iespējams pamatot Rakstos. Daudzi argumentētāji turpina atkārtot, ka Rakstos ir “skaidri teikts”, ka sievietēm baznīcā ir jāklusē un viņām nav ļauts mācīt. Tas, ka Raksti vispār var par kaut ko “skaidri un nepārprotami” runāt vai ka Raksti kaut ko “saka”, ir diezgan absurds apgalvojums. Ja Raksti “runātu” skaidru valodu, tad visiem tos vajadzētu saprast līdzīgi, bet tā nav.  Raksti paši neko nesaka un vispār fiziski nespēj runāt. Mēs esam tie, kas Rakstus atveram, lasām, mēģinām saprast un interpretējam. Mūs katru ietekmē tas kultūrvēsturiskais, ģeogrāfiskais un ideoloģiskais konteksts, kurā mēs mītam un kura iespaidā mēs esam veidojuši savu skatījumu uz dažādiem jautājumiem. Mēs nākam pie Rakstiem ar jau esošu iepriekšēju pārliecību, kurai meklējam apstiprinājumu, nevis otrādi.

Kādā seminārā, kur diskusija bija ievirzījusies jautājumā par viendzimuma attiecībām un ko par to “saka Raksti”, es dzirdēju šadu atziņu: nav tāda ne bibliski, ne teoloģiski perfekta argumenta, ar kuru būs iespējams pārliecināt pretēju uzskatu pārstāvi. Mūsu pārliecību bieži veido nevis teorētiski argumenti, bet gan personiskā attiecību un emociju pieredze. Reti kurš kļūst par, piemēram, kristieti tikai tāpēc vien, ka ir dzirdējis kādu spēcīgu argumentu par labu kristietībai. Tie ir piedzīvojumi, pārdzīvojumi un personiskas attiecības, kas veido un ietekmē mūsu uzskatus un virza mūs pretī kādai pārliecībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Tieši tāpēc es gribu teikt sievietēm mācītājām – esiet Kristus gaisma. Jo vairāk cilvēku to redzēs un piedzīvos attiecībās ar jums, jo vairāk mainīsies cilvēku uzskati sieviešu ordinācijas jautājumā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  Mateja 28:20: “Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Kaut vai brīdi, kaut vai mirkli vienu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Es apbrīnoju pašreizējo pāvestu Francisku – viņš ir apliecinājums tam, ka cilvēkam ir iespējams stāties pretī sistēmai un to mainīt, un ka mēs neesam bezspēcīgi kādas organizācijas varas priekšā

 

Zilgme Eglīte – mācītāja

Vārds? Zilgme Eglīte

zilgme

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā.

Vai esi garīdzniece? Ar prieku apliecinu, ka jā.

Tava nodarbošanās? Mācītāja Zviedrijas baznīcā un LELBĀL.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tam, vai pretendents var kandidēt kļūt par mācītāju vajadzētu būt atkarīgam tikai no tā, vai kandidāts

  • ir izjutis aicinājumu,
  • ir apveltīts ar talantiem kas nepieciešami draudzes aprūpei,
  • ir centīgi mācījies un ieguvis nepieciešamo izglītību.

Un nevis no kandidāta dzimuma.

Es īpaši atbalstu sieviešu ordināciju tāpēc, ka sievietes un vīrieši bagātina baznīcu ar savām dažādajām dotībām.  Esmu novērojusi, ka baznīcās, kurās ordinē sievietes, daudz prasmīgāki kļūst arī vīrieši mācītāji – varbūt mēs iemācāmies dziļāk izprast viens otru, varbūt saskarsme ar talantīgu un mērķtiecīgu pretējo dzimumu mūs motivē pilnveidoties un attīstīt savas stiprās puses.

Savulaik Teoloģijas seminārā bija homilētikas nodarbība, kur nolasīt savu mācību sprediķi pienāca kārta studentei Aīdai Prēdelei. Tas, kā viņa izvelējās rakstu vietu (”…un bija nakts”, Jņ 13:30) tas, kā viņa formulēja savu izpratni par cilvēcību, attīstīja domu un mūs uzrunāja,  bija klasi augstāks nekā jebkuram citam no mums. Teicama sprediķa paraugs kas paliek atmiņā uz mūžu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jūs esiet vajadzīgas!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Piemēram pamudinājums tik mātišķās metaforās kā: .. kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat ..” (1 Pēt 2).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Uzliec savas vieglās rokas,

aizver gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas,

saviem bērniem līdzi ciet. (477)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Cilvēks, saskarsmē ar kuru veidojās mani priekštati par Baznīcu, par tās  nepieciešamību Latvijas sabiedrībai, pirmie pozitīvie priekštati par draudzes gana darbu bija Kārlis Gailītis. Apbrīnoju. Ir brīži, kad atmiņas par to kā viņš raudzījās uz lietām dod man spēku.

Urzula Glīneke – tēlniece un teoloģe

Vārds? Urzula Glīneke


Piederība konfesijai? Luterāņu un anglikāņu.

Vai esi garīdzniece? Nē.

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Mēs varētu likt Bībeles pantu pret Bībeles pantu, cenšoties pamatot vienu vai otru nostāju. Mēs varētu diskutēt teoloģiski un filozofiski, un tas viss jau tiek darīts. Bet, iespējams, ka tas šo strīdu neatrisinās. Varbūt labāk ieskatīsimies, kādas Dieva izpratnes saistītas ar katru modeli un kādus augļus tie nes.

Es atbalstu sieviešu ordināciju tādēļ, ka es ticu Dievam, kura pati būtība ir mīlestība un žēlastība, Dievam, kas dara ieslodzītos brīvus un iestājas par svešo un apspiesto tiesībām, Dievam, kurš pieņem cilvēkus tādus, kā tie ir, paceļ tos un ved tos tālāk, dod tiem jaunas iespējas, jaunas spārnu vēdas, atver sirdis un atver jaunus ceļus. Es ticu, ka Dievs, kurš saka: „Mīliet savus ienaidniekus“ un „Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ“ ir daudz lielāks un atvērtāks, nekā mēs, cilvēki, esam – vai pat vispār to varam iedomāties.

No otras puses es neticu Dievam kā patriarhālam valdniekam, kurš kaut kad izdevis arhaiskus likumus, kuri nesaskan ar mūsdienu pieredzi un zināšanām, apspiež un diskriminē, pat ir vardarbīgi, bet kuri par spīti tam visam aizvien vēl jāpilda (citādi būs „briesmīgs sods“ un „mūžīgas mokas ellē“!). Arī tādēļ, ka esmu redzējusi, cik daudz sāpju, ciešanu, netaisnības, apspiestības – un neizmantotu iespēju kalpot un darīt patiesi labu – turēšanās pie šādiem likumiem rada.

Pēc gadu simtiem – pat tūkstošiem ilgas nevienlīdzības un pakārtotas lomas – savukārt tādi vārdi, kā tie, kas lasāmi vēstulē Galatiešiem 3:23-29 dod cerību un jaunu elpu. Man tie pieder pie pašas Kristietības sirds un kodola, pie tā, kas kristīgā ticība ir un kurp tā Dieva vadīta dodas – vai varētu būt un doties, ja mēs būtu pietiekoši atvērti tam, kas iesācies pestīšanas vēsturē pie Dieva tautas un tajā, ko redzam un piedzīvojam Jēzū.

Īsi sakot, tas man ir Dieva izpratnes, taisnīguma un arī pieredzes jautājums. Par pieredzi runājot -esmu piedzīvojusi ļoti svētīgu sieviešu mācītāju kalpošanu gandrīz visas savas dzīves garumā gan vissmagākajos, gan visskaistākajos brīžos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nezaudējiet drosmi. Nenolaidiet rokas. Kas gan var būt svarīgāks par Dieva mīlestības, žēlastības, dziedināšanas dzīvošanu, nešanu un pavairošanu šajā pasaulē?

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Galatiešiem 3:23-29

Bet, pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk.

Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti.

Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.

Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.

Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.

Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

1 John 4:18

There is no fear in love, but perfect love casts out fear; for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? „Here I am, Lord“

I, the Lord of sea and sky,

I have heard My people cry.

All who dwell in dark and sin,

My hand will save.

I who made the stars of night,

I will make their darkness bright.

Who will bear My light to them?

Whom shall I send?

I, the Lord of snow and rain,

I have borne my people’s pain.

I have wept for love of them, They turn away.

I will break their hearts of stone,

Give them hearts for love alone.

I will speak My word to them

Whom shall I send?

I, the Lord of wind and flame

I will tend the poor and lame.

I will set a feast for them,

My hand will save

Finest bread I will provide,

Till their hearts be satisfied.

I will give My life to them,

Whom shall I send?

Here I am Lord, Is it I, Lord?

I have heard You calling in the night.

I will go Lord, if You lead me.

I will hold Your people in my heart.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Noteikti visvairāk Dieva Dēlu Jēzu, kurš aicināja un aicina pie sava galda atstumtos, apspiestos un grēciniekus, kurš lauza sabiedrības normas un priekšrakstus un dziedināja Sabata dienā. Bet arī visus tos “mazos cilvēkus”, kuri uzdrošinās lielākā vai mazākā veidā kaut ko mainīt un virzīt uz priekšu, kā piemēram Rosa Parks.

Lutera draudzes mācītāju viedoklis

Citāds viedoklis par sieviešu ordināciju:
Pēdējā laikā sabiedrībā ir aktualizējies jautājums par sieviešu ordināciju. Gadiem ilgi ir ticis uzskatīts, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) un sieviešu neordinēšana ir viens un tas pats, taču mēs vēlamies norādīt, ka tā gluži nav. LELB ir radusies un joprojām pastāv kā viena no Eiropas kristietībai piederošām baznīcām, un mēs vienmēr esam bijuši daļa no pasaules luterāņu kopienas. Tas ir izpaudies arī tajā kā LELB kopā ar citām baznīcām daudzu gadu desmitu laikā ir risinājusi sieviešu kalpošanas un ordinācijas jautājumus. Proti, jau sākot no 1932. līdz 1992. gadam (60 gadus!) LELB tāpat kā vairumā citu Eiropas luterāņu baznīcu varēja vērot aizvien pieaugošu atvērtību iepretī sieviešu kalpošanai dievkalpojumos un mācītāja amatā. 

Šī ilggadīgā tradīcija tika pārtaukta 1993. gadā, kad par LELB arhibīskapu ievēlēja mācītāju Jāni Vanagu. Kopš tā laika vērojama aizvien lielāka distancēšanās no vispārpieņemtās prakses, līdz pat pilnīgam tās noliegumam. Šobrīd esam nonākuši līdz nopietnam mēģinājumam nepieļaut sieviešu ordināciju LELB Satversmes līmenī – un tas notiek baznīcā, kurā sievietes kalpo kā mācītājas jau kopš 1975. gada!

Vēlamies norādīt, ka aizliegums ordinēt sievietes Bībelē nav atrodams, bet izriet no visnotaļ tendencioza tās skaidrojuma. Piemēram, apustuļa Pāvila aizrādījums sievām dievkalpojuma laikā nesarunāties, lai netraucētu dievkalpojuma norisi, tiek aplami izprasts kā aizliegums sievietēm kalpot mācītāja amatā (1.Kor.14:32-40). Līdzīgi arī otrs slavenākais teksts (1.Tim.2:8-15), kurā Pāvils neļauj sievai pamācīt un būt striktai noteicējai pār savu vīru, mūsuprāt, nerunā par garīgo amatu, bet attiecībām ģimenē. Turpretī norādījumi, ka visi kristieši ir “ķēnišķīga priesteru saime” (1.Pēt.2:9), kas Dieva priekšā ir vienlīdzīgi (Gal.3:28 “Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū”), ir neapšaubāmi. No tā izriet, ka kritēriji ordinācijai ir saistāmi nevis ar dzimumu, bet Dieva aicinājumu un paša cilvēka briedumu un kompetenci.

Protams, nevienu baznīcu nevajadzētu piespiest ordinēt sievietes – līdz dziļākai evaņģēlija izpratnei mums vajadzētu nonākt pašiem. Tam ir nepieciešamas teoloģiskas diskusijas, viedokļu apmaiņa, nevis Satversmes grozījumi, kas tālākas sarunas padara neiespējamas.
Lutera draudzes mācītāji

Indulis Paičs

Linards Rozentāls

Kaspars Simanovics

Ieva Puriņa – mācītāja Rīgas evaņģēliskā draudzē

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Foto_IPurina

Vai esi garīdzniece?  

Tava nodarbošanās? Esmu LELBĀL Rīgas evaņģēliskās draudzes mācītāja

Kur pašlaik dzīvo? Ķegumā, Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Kristīgā baznīca pēc būtības ir Jaunās Derības baznīca. Līdz ar to tas ir pats par sevi saprotams, ka vairs nav atšķirību starp vīrieti un sievieti, vergu vai brīvo, jūdu vai grieķi tieši baznīcas kalpošanas darbā. Sievietēm izšķiršanās pieņemt Dieva aicinājumu un kalpot garīgā amatā, manuprāt, ir daudz smagāka nekā vīriešiem. Tāpēc es ļoti augsti novērtēju savu ticības māsu darbu Dieva druvā blakus ticībās brāļiem, jo darāmā ir daudz un kopā mēs varam vairāk.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Ticību, cerību, pacietību un atvērtību. Reizēm Kungs atrod cilvēka prātam neaptveramus ceļus, kā likt mums kalpot viņa labā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? 23. psalms, Jesaja 43:1b-3a [“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!  Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs.]

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Vienu nevaru nosaukt, mīļas ir daudzas: Teici to Kungu, Brīnišķīgais ķēniņ, Cēli kā dzimtenes dievnami u.c.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Šobrīd sakarā ar Reformācijas 500 gadi nākamajā gadā Pasaules Luterāņu Federācijas Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) apzina un izceļ gaismā reformācijas laika sievietes, kam bijusi nozīmīga loma šo procesu pieņemšanai sabiedrībā. Šinī kontekstā mani iedvesmo Katarīna fon Bora, princese Elizabete fon Rošlica, Argula fon Grumbaha.

Linards Rozentāls – mācītājs un kapelāns

Vārds: Linards Rozentāls

linards 2

 

Piederība konfesijai? luterānis

Vai esi garīdznieks? mācītājs

Tava nodarbošanās? Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas kapelāns

Kur pašlaik dzīvo? Latvijā, Ķekavā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordinācijas pieņemšana ir baznīcas brieduma pazīme. Mans viedoklis un dziļākā izjūta par to, ka vīrieši nav un nevar būt vienīgais dzimums, kuriem būtu ļauts kristīgā baznīcā kļūt par mācītājiem, protams, ir saistīts ar manu pieredzi. Es tiku kristīts un iesvētīts Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā laikā, kad tā jau 15 gadus bija ordinējusi sievietes, iesvētes mācību man vadīja  mācītāja Aida Prēdele, teoloģijas studiju laikā atjaunotajā Teoloģijas fakultātē, kura turpināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra tradīcijas, es piedzīvoju pilnīgu līdzvērtību un savstarpēju akceptanci studentu un studenšu starpā, kuri vēlējāmies kļūt par mācītājiem un mācītājām.

Tāpēc jautājums par to, vai sievietes drīkst vai nedrīkst kļūt par mācītājam, man nav bijis nekad aktuāls. Mana kristīgā dzīves izjūta, teoloģija, ticība veidojās tradīcijā, kura akceptēja sieviešu ordināciju, un šī tradīcija bija nekas cits kā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas tradīcija. Taču, kā redzams, tradīcijas mainās, un mēs bieži aizmirstam savu pagātni, sākam to noniecināt, par to pasmieties un izturēties pret to augstprātīgi. Tad ir īstais laiks atcerēties Vasarsvētkus, kuros Svētais Gars tika izliets visos cilvēkos, radot kopienu, kas savā lokā ir aicināta iekļaut pilnīgi visus. Baznīca ir kopība, kurai sevī ir jāuzņem ikvienu. Un jāspēj izpausties tā, lai katrs to dzirdētu runājam savā “dzimtajā” valodā.

Svētais Gars, aicinājuma, kalpošanas, radošuma Gars tiek dots visiem – neatkarīgi no dzimuma. Jo tieši par to runā jau Vecā Derība: “Pēc tam notiks tā – es izliešu savu Garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu Garu”. Un, ja Baznīca ir Kristus aicināta ietvert sevī visus, tad arī ordinēt par mācītājiem ne tikai vīriešus, bet arī sievietes pieder pie evaņģēlija būtības. Un es esmu pateicīgs, ka pamazām šī būtība atklājas skaidrāk un skaidrāk. Un tas nekas, ja kādreiz baznīca to neredzēja, nesaprata, tam nepiekrita. Jo Jēzus saka: “Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest”. Bet nāk briedums un mēs spējam.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Esiet stipras un drošas, dariet to, nebīsties un nebaiļojieties, jo Kungs Dievs, mans Dievs, ir ar jums – kā teikts 1. Laiku 28,20.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Tas, kas sēdēja tronī, teica:“Redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess”” (Jņ. Atkl. 21,5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

“Mēs nedzenamies pakaļ” (385)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Droši vien tos – arī daudzos kristīgos mistiķus – kuri dzīvojot sava laikmeta un domāšanas nosacījumos spēja redzēt dziļāk un tālāk, saskatot tos ceļus un pieredzes, kuras nesīs un veidos nākamo gadsimtu baznīcu.

 
 

Ģirts Grietiņš -LELB mācītājs

Vārds? Ģirts Grietiņš

ģirts gr

Piederība konfesijai? Luterānis.

Vai esi garīdznieks? Jā, kalpoju LELB Jaunjelgavas, Seces, Sēlpils un Daudzevas draudzēs.

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Domāju, ka kristietībai nevajag būt piesaistītai tikai vienai kultūras formai. Tāpat man nešķiet, ka Bībeles piedāvātais ideālais Baznīcas modelis būtu viduslaiku hierarhiskā un patriarhālā pasaule, kur sieviešu un vīriešu lomām jābūt stingri nošķirtām. Iespējams, padomju laiku ietekmē pie mums luterāņi pārāk baidās no „samaitātajiem Rietumiem” un attiecīgi izvēlas katoļiem vai pareizticīgiem raksturīgus Rakstu skaidrojumus. Interesanti, ka pat konservatīvi teologi atzīst: daudzus Vecās Derības likumus un rituālus mums vairs nav burtiski jāievēro, bet dažus Jaunās Derības Pāvila vārdus gan uzskata par burtisku likumu visiem laikiem. Es domāju, ka ne visās lietās ir jāvadās pēc „burta” un atbalstu radošu pieeju vīriešu un sieviešu lomām kā baznīcā, tā pasaulē.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?  Ja jūs uzrunā Jēzus aicinājums sludināt viņa Vārdu, tad centieties tam sekot. Šajā ceļā varēsiet piedzīvot gan krustu, gan īpašu piepildījumu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Šajā kontekstā nāk prātā: Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. 2Kor 3:6

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Māci man ticēt, Kungs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Bez Jēzus un seno laiku gudrajiem un ticības varoņiem pieminēšu mīļāko rakstnieku Klaivu S. Lūisu un mīļāko rakstnieci Astridu Lingrēni.

Tālis Rēdmanis – mācītājs Vācijā

Vārds? Tālis Rēdmanis

Tālis R

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks?  

Tava nodarbošanās?

Berlīnes un Hamburgas latviešu draudžu mācītājs, www.baznica.de administrators

Kur pašlaik dzīvo? Berlīnē, Vācijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Bauslība ir akmenī kalta, Evaņģēlijs – sirdī rakstīts. Derības maiņas brīdis no vecās uz jauno ir Kristus Augšāmcelšanās. Jaunā derība sākas ar Kristus tukšo kapu, un jau tur – pirmajā Jaunās derības rītā, Kristus kapa vietā Dieva eņģelis, uzrunājot sievietes, aicina tieši viņas iet un pasludināt Kristus augšāmcelšanās vēsti mācekļiem – tiem, kuri ar Kristu bijuši līdz tam. Jaunā derība starp Dievu un cilvēku ir daudz vairāk kā tikai neliels pagrieziens pasaules garīgo pieredžu straumē, kā maza korekcija iepriekšējā tempļa un priesteru kalpošanā. Tas ir brīdis, kad viss top jauns! Dievs visu dara jaunu ik mirkli! Tā ir prātam neaptverama pārmaiņa, kuras lielumu un daudzšķautņainību mēs katru dienu piedzīvojam no jauna. Tamdēļ saredzu sieviešu kalpošanu līdzvērtīgu vīriešu kalpošanai kā neatņemamu Jaunās derības daļu un Kristus aicinājuma piepildījumu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mans vēlējums Jums, mīļās māsas, izteikts apustuļa Pāvila vārdos: „Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā, atmasko, norāj, iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet, savas iekāres dzīti, pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdei. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu.“ (2.Ti.4:2-5)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Redzi, es visu daru jaunu…“ (Atkl.21:5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Ik jaunu gadu patīk ievadīt ar novadnieces, pirmās latviešu garīgās dzejnieces Bormaņu Annas vārdiem Mārtiņa Lutera dziesmā „Kungs, palīdzi, mans Radītājs“. Bet, neatkarīgi no gada laika, vistuvākā un mīļākā ir Jana Sibeliusa un Tirzmalietes „Ved mani, Dievs“.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ik pa laikam ar dziļu apbrīnu atgriežos pie Ābrahama, bet, ja kādi teiks, ka būtu nepieciešams vēsturiski tuvāks un apbrīnai precīzāk izzināms, tad tas ir Mārtiņš Luters.

Kādreizējā evaņģēliste un kādreizējā LA pasniedzēja

womenofreformation

Piederība konfesijai?  luterāņu, LELB
Vai esi garīdznieks?  evaņģēliste
Tava nodarbošanās? skolotāja
Kur pašlaik dzīvo?  ārpus Latvijas
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Mani pārliecināja teoloģiskie argumenti, kurus izsaka starptautiski atzīti un arī Latvijā pazīstami teologi, tādi kā Jaunās Derības pētnieks Kenneth E. Bailey /https:/henan/sgo.org/bailey/ un norvēģu teologs Olafs K. Sannes. Dr. Bailey bija aicināts rakstīt eksperta slēdzienu jautājumā par sieviešu ordināciju Austrālijas baznīcai, kad tur par to tika lemts. Šis dokuments ir pieejams viņa mājas lapā. Arī citu teologu darbi, bet šie ir Latvijā pazīstamākie. Tieši tik pat lielā mērā mani pārliecināja svētīgie ordinēto sieviešu kalpošanas augļi, kurus esmu redzējusi LELBA un citās ārzemju baznīcās. Man bija tas gods personīgi pazīt māc.Bertu Stroži, tāpat arī pazīstu Vairu Bitēnu u.c. un viņu kalpošanas labos augļus.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nezaudēt cerību

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  139 un 91. Psalmi, jo īpaši Ps. 139: 1-3 “Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti…Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes… Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi…”Jo īpaši: Ps. 91:10 “Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.”
Jāņa ev. jo īpaši 17. nodaļa Augstā priestera lūgšana “lai visi ir viens…”, vēstule Filipiešiem.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  “Cilvēkam tāpat kā tautai pienāk brīdis izšķirties…”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Hildegardi no Bingenas, Ģertrūdi Lielo jeb Ģertrūdi no Helftas, sauktu par “Dieva lakstīgalu”, kura bez visiem citiem izciliem nopelniek panāca 12. gs ka sieviešu klosteros, kur vesperu noslēgumā dziedāja, lai Dieva žēlastība ir ar klāt neesošajiem brāļiem, viņa panāca, ka pievienoja “un māsām.” Kopš tā laika vesperu noslēgums skan “Dieva žēlastība lai ir ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.”

Guntars Rēboks – mācītājs

Vārds? Guntars

gr sherborne

Piederība konfesijai? luterāņu, taču kalpoju anglikāņu baznīcā.

Vai esi garīdznieks? esmu

Tava nodarbošanās? Esmu garīdznieks, reizēm lasu lekcijas LU TF, pētu agrīno kristietību, jo īpaši apokrifu un herēžu ietekmi uz kristietību.

Kur pašlaik dzīvo? Dzīvoju Rīgā, esmu dzimis un audzis kurzemnieks.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?   Nebalstu savu argumentāciju Bībelē, jo tā burtiskā veidā priekš manis nav Dieva Vārds, tad tā līdzinātos Korānam. Viena daļa protestantu ir radikalizējusi sola scriptura doktrīnu, kas aizēno Jāņa evaņģēlijā pausto vēsti par to, ka Dieva Vārds (logos) ir Jēzus. Bībelē ir patiesība, bet tā pati par sevi nav patiesība. Sapratnei par baznīcu būtu jāizriet no Jēzus personas un dzīves. Ja saprotam to tādā veidā, tad Pāvila sacītajam parādās ne tikai teorētiska, bet arī praktiska dimensija: “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. ”

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Nenostāties “pret”, bet gan būt “par”.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:36a)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

nav viena konkrēta

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Pārāk daudzi, lai izceltu vienu