Pēdējie viedokļi izskanējuši – viss pārējais Dieva rokās

Ar ‘LELB evaņģēlistes’ rakstīto arī pagaidām noslēdzam ierakstus šajā vietnē. Izteikušies ir 47 cilvēki – laji un garīdznieki, vīrieši un sievietes, veci un jauni, no LELB un LELBĀL, kā arī no citām baznīcām. Viedokļi ir bijuši pārdomāti, kodolīgi un bieži vien ļoti personīgi un atklāti. Vairāki LELB piederīgi ļaudis vēlējās izteikties anonīmi, jo baidījās par sekām, ja runās atklāti un publiski, un to esam respektējušas.

Paldies visiem rakstītajiem! Jūsu viedoklis ir ticis lasīts; šobrīd 5 122 cilvēki ir 11 066 reizes skatījuši bloga vietni. Lasot un pārlasot jūsu domas, lūgšanas un sapņus esmu aizkustināta par jūsu visu spējām izteikties ar integritāti un atbalstīt šo, visai baznīcai būtiskā, jautājuma pozitīvu risināšanu.

Visbeidzot, gribētos vispirms citēt kaut ko, kuru esmu citviet teikusi.

“Visas baznīcas, kuras ir izlēmušas sievietes ordinēt, ir to darījušas apzināti; pēc garām diskusijām, lūgšanām, pārrunām draudzēs, sinodēs, diacēzēs, konferencēs utt. Tas nav bijis tā, ka tā būtu vienkārši pakļaušanās laika garam, vai atsaucoties uz cilvēktiesībām, vai sekulārās sieviešu vienlīdzības kustības iespaidā; tas nav tā, ka visas šīs baznīcas no Somijas līdz Indijai, un no Hongkongas līdz Krievijai, nebūtu lasījušas Bībeli, centušās to saprast un attiecināt uz savām dzīvēm un savām baznīcām.

Luterāņu baznīcas, kuras ordinē sievietes, tātad, ir nākušas pie slēdziena, ka

  • SO ir iespējams pamatot vai attaisnot Dieva vārdā, kā tas atrodams Bībelē
  • Jeb vismaz SO nav pretrunā ar Dieva Vārdu
  • SO nav nesaskaņojama ar evaņģēliski luterisko ticību, tas konfesijām, teoloģijas pamatiem un attīstībai, un
  • SO nav nesaskaņojama ar luterisko baznīcu tradīcijām

Tā pirmais princips, kuru man gribētos atzīmēt ir tas: šajā diskusijā ir nepieciešams, ka visi viens otru respektē. Tas tiešam neveicina izlīdzināšanos un sadzīvošanu, ja mēs mētājamies ar apvainojumiem – ja SO atbalstītājus sauc par Sātana kalpiem un ķeceriem; un ja pretiniekus sauc par atpakalpalikušiem un sieviešu nīdējiem. Respektēsim viens otru, kā kristīgām māsām un kristīgiem brāļiem pienākas.”

Tad vēl no diriģenta Ivara Cinkusa šodien rakstītās replikas diskusijā par māc Aleksandra Bites rakstu pret Sieviešu ordināciju

Dziļi cienot un augsti vērtējot Aleksandra [Bites] dziļās teoloģiskās zināšanas, tomēr varu teikt, ka arī man lasot minētos izvilkumus no Svētajiem rakstiem par katru no tiem varētu rasties vismaz divas, ja ne pat trīs interpretācijas. Kā mūziķis esmu pie tādām radis, jo savas cunftes “svētos rakstus” – nošu rakstus interpretēju ikdienā un ja to nedarītu, tad pārvērstos par nejūtīgu nošu atspēlētāju (lasi – vārdu atlasītāju) bez garīgas un mākslinieciskas izaugsmes. Taču pāri visam – man tā arī nedz no šī raksta, nedz publiskajā telpā paustajām domām nepaliek skaidrs kāpēc šī “`vīrieša – mācītāja” institūcija tieši šobrīd ir jāiekļauj baznīcas Satversmē?! Tāpat jau sievietes neordinē! Līdzībās runājot – tas ir kā lepnā veselībā paskriet garām cilvēkam ar kruķiem, tad tomēr viņu pagaidīt un izsist viņam kruķus – teorētisku iespēju kādreiz sasniegts galamērķi – no rokām. Vienīgais kā es to redzu, ka tas ir pārspēka muskuļu demonstrējums, kas neglābjami sadalīs kristiešus, pie kādiem pieskaitu arī sevi, divās ne sevišķi draudzīgās nometnēs. (Kā mazo apakšiemeslu redzu arī dūres vidējā locekļa parādīšanu LELBĀL arhibīskapei Laumai.) “Ceru, ka šis laiks aizmirsīsies kā ļauns murgs”, kā pauda nelokāmais Gunārs Astra. SDG [Soli Deo Gloria]!”

bīskape emerita Jāna Jēruma-Grīnberga

Dievs Radītāj, Dievs Pestītāj, Dievs Iedvesmotāj,  stāvi mums klāt; veido mūsu prātus; sildi mūsu sirdis; attīsti mūsu domas, lai ikvienā jautājumā klausāmies Tevī, kalpojam patiesībai,  ejam Tavos ceļos un sniedzam viens otram to žēlsirdību, ko esam jau no Tevis saņēmuši. Āmen

LELB evaņģēliste

walking-madonna

Piederība konfesijai? evaņģēliski-luteriskā baznīca

Vai esi garīdzniece? nē. (LELB evaņģēlisti nav garīdznieki)

Tava nodarbošanās? LU lektors, tulkotājs, tulks

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es nezinu, vai atbalstu specifiski SIEVIEŠU ordināciju. Es no sirds dziļumiem atbalstu visu kalpošanai ar Vārdu un Sakramentiem Dieva aicināto homo sapiens ordināciju, ja tādiem ir pietiekama izglītība, draudzes atbalsts un baznīcas apstiprinājums. Dieva Gars ir autonoms un aicina tos, ko izvēlas, lai draudze augtu; kas ir cilvēki, ka iedomājas iejaukties Dieva darbā un izlikties, ka vislabāk zina, ko un kā Dievs domā?

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jums ir izvēle – palikt un klusībā ciest kā Ēģiptes verdzībā, vai arī piecelties un iziet no zemes, kur, metaforiski izsakoties, pašiem jāmeklē gan māli, gan salmi, lai taisītu ķieģeļus, ko  pārdod kāds cits.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? No 1965.g. tulkojuma: Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. (Rdz 3:22)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? vecās dz.gr. 422 (Pacel mani augstumos savos no šīs zemes, kur tumsība mīt) un no jaunās dz.gr. – Esi, Kungs, Gaisma.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Jēzu Kristu. Kuŗš, zinādams, kas ar viņu būs, tomēr atnāca un savu darbu izdarīja līdz galam. Dod Dievs mums viņa iesākto nesamaitāt.

Una Stroda – mūziķe un teoloģe

Vārds? Una Stroda

una

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, bet esmu teoloģijas doktore

Tava nodarbošanās? Šobrīd ikdienā mani algotie darbi ir saistīti ar mūziku – spēlēju klavieru pavadījumus vairākiem koriem, mūzikas skolā, baleta skolā, Valdorfa skolā, baznīcās un teātrī

Kur pašlaik dzīvo? ASV, Čikāgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es rakstīju savu darbu par sieviešu (ne)ordināciju LELB, maģistra grāda iegūšanai katoļu mācību iestādē Čikāgā, es ar pārsteigumu atklāju, ka jau 1976. gadā, kad Romas katoļu baznīcā pacēlās jautājums par sieviešu priesterību, Pontifikālā Bibliskā komisija, kurai tika dots uzdevums izpētīt, ko Raksti saka par šo jautājumu, nonāca pie šāda slēdziena: pamatojoties tikai uz Jaunās Derības rakstiem vien, nav iespējams droši un ar pārliecību apgalvot, ka sievietēm vajadzētu liegt priesterību.

Tādēļ mani izbrīna, kāpēc kāds joprojām uzstāj, ka Raksti aizliedz sieviešu ordināciju, ja jau pat katoļu baznīca, kas ir viena no stingrākajām sieviešu ordinācijas noliedzējām, neuzskata, ka aizliegumu ir iespējams pamatot Rakstos. Daudzi argumentētāji turpina atkārtot, ka Rakstos ir “skaidri teikts”, ka sievietēm baznīcā ir jāklusē un viņām nav ļauts mācīt. Tas, ka Raksti vispār var par kaut ko “skaidri un nepārprotami” runāt vai ka Raksti kaut ko “saka”, ir diezgan absurds apgalvojums. Ja Raksti “runātu” skaidru valodu, tad visiem tos vajadzētu saprast līdzīgi, bet tā nav.  Raksti paši neko nesaka un vispār fiziski nespēj runāt. Mēs esam tie, kas Rakstus atveram, lasām, mēģinām saprast un interpretējam. Mūs katru ietekmē tas kultūrvēsturiskais, ģeogrāfiskais un ideoloģiskais konteksts, kurā mēs mītam un kura iespaidā mēs esam veidojuši savu skatījumu uz dažādiem jautājumiem. Mēs nākam pie Rakstiem ar jau esošu iepriekšēju pārliecību, kurai meklējam apstiprinājumu, nevis otrādi.

Kādā seminārā, kur diskusija bija ievirzījusies jautājumā par viendzimuma attiecībām un ko par to “saka Raksti”, es dzirdēju šadu atziņu: nav tāda ne bibliski, ne teoloģiski perfekta argumenta, ar kuru būs iespējams pārliecināt pretēju uzskatu pārstāvi. Mūsu pārliecību bieži veido nevis teorētiski argumenti, bet gan personiskā attiecību un emociju pieredze. Reti kurš kļūst par, piemēram, kristieti tikai tāpēc vien, ka ir dzirdējis kādu spēcīgu argumentu par labu kristietībai. Tie ir piedzīvojumi, pārdzīvojumi un personiskas attiecības, kas veido un ietekmē mūsu uzskatus un virza mūs pretī kādai pārliecībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Tieši tāpēc es gribu teikt sievietēm mācītājām – esiet Kristus gaisma. Jo vairāk cilvēku to redzēs un piedzīvos attiecībās ar jums, jo vairāk mainīsies cilvēku uzskati sieviešu ordinācijas jautājumā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  Mateja 28:20: “Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Kaut vai brīdi, kaut vai mirkli vienu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Es apbrīnoju pašreizējo pāvestu Francisku – viņš ir apliecinājums tam, ka cilvēkam ir iespējams stāties pretī sistēmai un to mainīt, un ka mēs neesam bezspēcīgi kādas organizācijas varas priekšā

 

Zilgme Eglīte – mācītāja

Vārds? Zilgme Eglīte

zilgme

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā.

Vai esi garīdzniece? Ar prieku apliecinu, ka jā.

Tava nodarbošanās? Mācītāja Zviedrijas baznīcā un LELBĀL.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tam, vai pretendents var kandidēt kļūt par mācītāju vajadzētu būt atkarīgam tikai no tā, vai kandidāts

  • ir izjutis aicinājumu,
  • ir apveltīts ar talantiem kas nepieciešami draudzes aprūpei,
  • ir centīgi mācījies un ieguvis nepieciešamo izglītību.

Un nevis no kandidāta dzimuma.

Es īpaši atbalstu sieviešu ordināciju tāpēc, ka sievietes un vīrieši bagātina baznīcu ar savām dažādajām dotībām.  Esmu novērojusi, ka baznīcās, kurās ordinē sievietes, daudz prasmīgāki kļūst arī vīrieši mācītāji – varbūt mēs iemācāmies dziļāk izprast viens otru, varbūt saskarsme ar talantīgu un mērķtiecīgu pretējo dzimumu mūs motivē pilnveidoties un attīstīt savas stiprās puses.

Savulaik Teoloģijas seminārā bija homilētikas nodarbība, kur nolasīt savu mācību sprediķi pienāca kārta studentei Aīdai Prēdelei. Tas, kā viņa izvelējās rakstu vietu (”…un bija nakts”, Jņ 13:30) tas, kā viņa formulēja savu izpratni par cilvēcību, attīstīja domu un mūs uzrunāja,  bija klasi augstāks nekā jebkuram citam no mums. Teicama sprediķa paraugs kas paliek atmiņā uz mūžu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jūs esiet vajadzīgas!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Piemēram pamudinājums tik mātišķās metaforās kā: .. kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat ..” (1 Pēt 2).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Uzliec savas vieglās rokas,

aizver gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas,

saviem bērniem līdzi ciet. (477)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Cilvēks, saskarsmē ar kuru veidojās mani priekštati par Baznīcu, par tās  nepieciešamību Latvijas sabiedrībai, pirmie pozitīvie priekštati par draudzes gana darbu bija Kārlis Gailītis. Apbrīnoju. Ir brīži, kad atmiņas par to kā viņš raudzījās uz lietām dod man spēku.

Urzula Glīneke – tēlniece un teoloģe

Vārds? Urzula Glīneke


Piederība konfesijai? Luterāņu un anglikāņu.

Vai esi garīdzniece? Nē.

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Mēs varētu likt Bībeles pantu pret Bībeles pantu, cenšoties pamatot vienu vai otru nostāju. Mēs varētu diskutēt teoloģiski un filozofiski, un tas viss jau tiek darīts. Bet, iespējams, ka tas šo strīdu neatrisinās. Varbūt labāk ieskatīsimies, kādas Dieva izpratnes saistītas ar katru modeli un kādus augļus tie nes.

Es atbalstu sieviešu ordināciju tādēļ, ka es ticu Dievam, kura pati būtība ir mīlestība un žēlastība, Dievam, kas dara ieslodzītos brīvus un iestājas par svešo un apspiesto tiesībām, Dievam, kurš pieņem cilvēkus tādus, kā tie ir, paceļ tos un ved tos tālāk, dod tiem jaunas iespējas, jaunas spārnu vēdas, atver sirdis un atver jaunus ceļus. Es ticu, ka Dievs, kurš saka: „Mīliet savus ienaidniekus“ un „Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ“ ir daudz lielāks un atvērtāks, nekā mēs, cilvēki, esam – vai pat vispār to varam iedomāties.

No otras puses es neticu Dievam kā patriarhālam valdniekam, kurš kaut kad izdevis arhaiskus likumus, kuri nesaskan ar mūsdienu pieredzi un zināšanām, apspiež un diskriminē, pat ir vardarbīgi, bet kuri par spīti tam visam aizvien vēl jāpilda (citādi būs „briesmīgs sods“ un „mūžīgas mokas ellē“!). Arī tādēļ, ka esmu redzējusi, cik daudz sāpju, ciešanu, netaisnības, apspiestības – un neizmantotu iespēju kalpot un darīt patiesi labu – turēšanās pie šādiem likumiem rada.

Pēc gadu simtiem – pat tūkstošiem ilgas nevienlīdzības un pakārtotas lomas – savukārt tādi vārdi, kā tie, kas lasāmi vēstulē Galatiešiem 3:23-29 dod cerību un jaunu elpu. Man tie pieder pie pašas Kristietības sirds un kodola, pie tā, kas kristīgā ticība ir un kurp tā Dieva vadīta dodas – vai varētu būt un doties, ja mēs būtu pietiekoši atvērti tam, kas iesācies pestīšanas vēsturē pie Dieva tautas un tajā, ko redzam un piedzīvojam Jēzū.

Īsi sakot, tas man ir Dieva izpratnes, taisnīguma un arī pieredzes jautājums. Par pieredzi runājot -esmu piedzīvojusi ļoti svētīgu sieviešu mācītāju kalpošanu gandrīz visas savas dzīves garumā gan vissmagākajos, gan visskaistākajos brīžos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nezaudējiet drosmi. Nenolaidiet rokas. Kas gan var būt svarīgāks par Dieva mīlestības, žēlastības, dziedināšanas dzīvošanu, nešanu un pavairošanu šajā pasaulē?

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Galatiešiem 3:23-29

Bet, pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk.

Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti.

Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.

Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.

Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.

Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

1 John 4:18

There is no fear in love, but perfect love casts out fear; for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? „Here I am, Lord“

I, the Lord of sea and sky,

I have heard My people cry.

All who dwell in dark and sin,

My hand will save.

I who made the stars of night,

I will make their darkness bright.

Who will bear My light to them?

Whom shall I send?

I, the Lord of snow and rain,

I have borne my people’s pain.

I have wept for love of them, They turn away.

I will break their hearts of stone,

Give them hearts for love alone.

I will speak My word to them

Whom shall I send?

I, the Lord of wind and flame

I will tend the poor and lame.

I will set a feast for them,

My hand will save

Finest bread I will provide,

Till their hearts be satisfied.

I will give My life to them,

Whom shall I send?

Here I am Lord, Is it I, Lord?

I have heard You calling in the night.

I will go Lord, if You lead me.

I will hold Your people in my heart.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Noteikti visvairāk Dieva Dēlu Jēzu, kurš aicināja un aicina pie sava galda atstumtos, apspiestos un grēciniekus, kurš lauza sabiedrības normas un priekšrakstus un dziedināja Sabata dienā. Bet arī visus tos “mazos cilvēkus”, kuri uzdrošinās lielākā vai mazākā veidā kaut ko mainīt un virzīt uz priekšu, kā piemēram Rosa Parks.

Lutera draudzes mācītāju viedoklis

Citāds viedoklis par sieviešu ordināciju:
Pēdējā laikā sabiedrībā ir aktualizējies jautājums par sieviešu ordināciju. Gadiem ilgi ir ticis uzskatīts, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) un sieviešu neordinēšana ir viens un tas pats, taču mēs vēlamies norādīt, ka tā gluži nav. LELB ir radusies un joprojām pastāv kā viena no Eiropas kristietībai piederošām baznīcām, un mēs vienmēr esam bijuši daļa no pasaules luterāņu kopienas. Tas ir izpaudies arī tajā kā LELB kopā ar citām baznīcām daudzu gadu desmitu laikā ir risinājusi sieviešu kalpošanas un ordinācijas jautājumus. Proti, jau sākot no 1932. līdz 1992. gadam (60 gadus!) LELB tāpat kā vairumā citu Eiropas luterāņu baznīcu varēja vērot aizvien pieaugošu atvērtību iepretī sieviešu kalpošanai dievkalpojumos un mācītāja amatā. 

Šī ilggadīgā tradīcija tika pārtaukta 1993. gadā, kad par LELB arhibīskapu ievēlēja mācītāju Jāni Vanagu. Kopš tā laika vērojama aizvien lielāka distancēšanās no vispārpieņemtās prakses, līdz pat pilnīgam tās noliegumam. Šobrīd esam nonākuši līdz nopietnam mēģinājumam nepieļaut sieviešu ordināciju LELB Satversmes līmenī – un tas notiek baznīcā, kurā sievietes kalpo kā mācītājas jau kopš 1975. gada!

Vēlamies norādīt, ka aizliegums ordinēt sievietes Bībelē nav atrodams, bet izriet no visnotaļ tendencioza tās skaidrojuma. Piemēram, apustuļa Pāvila aizrādījums sievām dievkalpojuma laikā nesarunāties, lai netraucētu dievkalpojuma norisi, tiek aplami izprasts kā aizliegums sievietēm kalpot mācītāja amatā (1.Kor.14:32-40). Līdzīgi arī otrs slavenākais teksts (1.Tim.2:8-15), kurā Pāvils neļauj sievai pamācīt un būt striktai noteicējai pār savu vīru, mūsuprāt, nerunā par garīgo amatu, bet attiecībām ģimenē. Turpretī norādījumi, ka visi kristieši ir “ķēnišķīga priesteru saime” (1.Pēt.2:9), kas Dieva priekšā ir vienlīdzīgi (Gal.3:28 “Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū”), ir neapšaubāmi. No tā izriet, ka kritēriji ordinācijai ir saistāmi nevis ar dzimumu, bet Dieva aicinājumu un paša cilvēka briedumu un kompetenci.

Protams, nevienu baznīcu nevajadzētu piespiest ordinēt sievietes – līdz dziļākai evaņģēlija izpratnei mums vajadzētu nonākt pašiem. Tam ir nepieciešamas teoloģiskas diskusijas, viedokļu apmaiņa, nevis Satversmes grozījumi, kas tālākas sarunas padara neiespējamas.
Lutera draudzes mācītāji

Indulis Paičs

Linards Rozentāls

Kaspars Simanovics

Ieva Puriņa – mācītāja Rīgas evaņģēliskā draudzē

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Foto_IPurina

Vai esi garīdzniece?  

Tava nodarbošanās? Esmu LELBĀL Rīgas evaņģēliskās draudzes mācītāja

Kur pašlaik dzīvo? Ķegumā, Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Kristīgā baznīca pēc būtības ir Jaunās Derības baznīca. Līdz ar to tas ir pats par sevi saprotams, ka vairs nav atšķirību starp vīrieti un sievieti, vergu vai brīvo, jūdu vai grieķi tieši baznīcas kalpošanas darbā. Sievietēm izšķiršanās pieņemt Dieva aicinājumu un kalpot garīgā amatā, manuprāt, ir daudz smagāka nekā vīriešiem. Tāpēc es ļoti augsti novērtēju savu ticības māsu darbu Dieva druvā blakus ticībās brāļiem, jo darāmā ir daudz un kopā mēs varam vairāk.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Ticību, cerību, pacietību un atvērtību. Reizēm Kungs atrod cilvēka prātam neaptveramus ceļus, kā likt mums kalpot viņa labā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? 23. psalms, Jesaja 43:1b-3a [“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!  Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs.]

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Vienu nevaru nosaukt, mīļas ir daudzas: Teici to Kungu, Brīnišķīgais ķēniņ, Cēli kā dzimtenes dievnami u.c.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Šobrīd sakarā ar Reformācijas 500 gadi nākamajā gadā Pasaules Luterāņu Federācijas Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) apzina un izceļ gaismā reformācijas laika sievietes, kam bijusi nozīmīga loma šo procesu pieņemšanai sabiedrībā. Šinī kontekstā mani iedvesmo Katarīna fon Bora, princese Elizabete fon Rošlica, Argula fon Grumbaha.

Linards Rozentāls – mācītājs un kapelāns

Vārds: Linards Rozentāls

linards 2

 

Piederība konfesijai? luterānis

Vai esi garīdznieks? mācītājs

Tava nodarbošanās? Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas kapelāns

Kur pašlaik dzīvo? Latvijā, Ķekavā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordinācijas pieņemšana ir baznīcas brieduma pazīme. Mans viedoklis un dziļākā izjūta par to, ka vīrieši nav un nevar būt vienīgais dzimums, kuriem būtu ļauts kristīgā baznīcā kļūt par mācītājiem, protams, ir saistīts ar manu pieredzi. Es tiku kristīts un iesvētīts Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā laikā, kad tā jau 15 gadus bija ordinējusi sievietes, iesvētes mācību man vadīja  mācītāja Aida Prēdele, teoloģijas studiju laikā atjaunotajā Teoloģijas fakultātē, kura turpināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra tradīcijas, es piedzīvoju pilnīgu līdzvērtību un savstarpēju akceptanci studentu un studenšu starpā, kuri vēlējāmies kļūt par mācītājiem un mācītājām.

Tāpēc jautājums par to, vai sievietes drīkst vai nedrīkst kļūt par mācītājam, man nav bijis nekad aktuāls. Mana kristīgā dzīves izjūta, teoloģija, ticība veidojās tradīcijā, kura akceptēja sieviešu ordināciju, un šī tradīcija bija nekas cits kā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas tradīcija. Taču, kā redzams, tradīcijas mainās, un mēs bieži aizmirstam savu pagātni, sākam to noniecināt, par to pasmieties un izturēties pret to augstprātīgi. Tad ir īstais laiks atcerēties Vasarsvētkus, kuros Svētais Gars tika izliets visos cilvēkos, radot kopienu, kas savā lokā ir aicināta iekļaut pilnīgi visus. Baznīca ir kopība, kurai sevī ir jāuzņem ikvienu. Un jāspēj izpausties tā, lai katrs to dzirdētu runājam savā “dzimtajā” valodā.

Svētais Gars, aicinājuma, kalpošanas, radošuma Gars tiek dots visiem – neatkarīgi no dzimuma. Jo tieši par to runā jau Vecā Derība: “Pēc tam notiks tā – es izliešu savu Garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu Garu”. Un, ja Baznīca ir Kristus aicināta ietvert sevī visus, tad arī ordinēt par mācītājiem ne tikai vīriešus, bet arī sievietes pieder pie evaņģēlija būtības. Un es esmu pateicīgs, ka pamazām šī būtība atklājas skaidrāk un skaidrāk. Un tas nekas, ja kādreiz baznīca to neredzēja, nesaprata, tam nepiekrita. Jo Jēzus saka: “Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest”. Bet nāk briedums un mēs spējam.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Esiet stipras un drošas, dariet to, nebīsties un nebaiļojieties, jo Kungs Dievs, mans Dievs, ir ar jums – kā teikts 1. Laiku 28,20.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Tas, kas sēdēja tronī, teica:“Redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess”” (Jņ. Atkl. 21,5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

“Mēs nedzenamies pakaļ” (385)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Droši vien tos – arī daudzos kristīgos mistiķus – kuri dzīvojot sava laikmeta un domāšanas nosacījumos spēja redzēt dziļāk un tālāk, saskatot tos ceļus un pieredzes, kuras nesīs un veidos nākamo gadsimtu baznīcu.

 
 

Ģirts Grietiņš -LELB mācītājs

Vārds? Ģirts Grietiņš

ģirts gr

Piederība konfesijai? Luterānis.

Vai esi garīdznieks? Jā, kalpoju LELB Jaunjelgavas, Seces, Sēlpils un Daudzevas draudzēs.

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Domāju, ka kristietībai nevajag būt piesaistītai tikai vienai kultūras formai. Tāpat man nešķiet, ka Bībeles piedāvātais ideālais Baznīcas modelis būtu viduslaiku hierarhiskā un patriarhālā pasaule, kur sieviešu un vīriešu lomām jābūt stingri nošķirtām. Iespējams, padomju laiku ietekmē pie mums luterāņi pārāk baidās no „samaitātajiem Rietumiem” un attiecīgi izvēlas katoļiem vai pareizticīgiem raksturīgus Rakstu skaidrojumus. Interesanti, ka pat konservatīvi teologi atzīst: daudzus Vecās Derības likumus un rituālus mums vairs nav burtiski jāievēro, bet dažus Jaunās Derības Pāvila vārdus gan uzskata par burtisku likumu visiem laikiem. Es domāju, ka ne visās lietās ir jāvadās pēc „burta” un atbalstu radošu pieeju vīriešu un sieviešu lomām kā baznīcā, tā pasaulē.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?  Ja jūs uzrunā Jēzus aicinājums sludināt viņa Vārdu, tad centieties tam sekot. Šajā ceļā varēsiet piedzīvot gan krustu, gan īpašu piepildījumu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Šajā kontekstā nāk prātā: Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. 2Kor 3:6

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Māci man ticēt, Kungs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Bez Jēzus un seno laiku gudrajiem un ticības varoņiem pieminēšu mīļāko rakstnieku Klaivu S. Lūisu un mīļāko rakstnieci Astridu Lingrēni.

Tālis Rēdmanis – mācītājs Vācijā

Vārds? Tālis Rēdmanis

Tālis R

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks?  

Tava nodarbošanās?

Berlīnes un Hamburgas latviešu draudžu mācītājs, www.baznica.de administrators

Kur pašlaik dzīvo? Berlīnē, Vācijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Bauslība ir akmenī kalta, Evaņģēlijs – sirdī rakstīts. Derības maiņas brīdis no vecās uz jauno ir Kristus Augšāmcelšanās. Jaunā derība sākas ar Kristus tukšo kapu, un jau tur – pirmajā Jaunās derības rītā, Kristus kapa vietā Dieva eņģelis, uzrunājot sievietes, aicina tieši viņas iet un pasludināt Kristus augšāmcelšanās vēsti mācekļiem – tiem, kuri ar Kristu bijuši līdz tam. Jaunā derība starp Dievu un cilvēku ir daudz vairāk kā tikai neliels pagrieziens pasaules garīgo pieredžu straumē, kā maza korekcija iepriekšējā tempļa un priesteru kalpošanā. Tas ir brīdis, kad viss top jauns! Dievs visu dara jaunu ik mirkli! Tā ir prātam neaptverama pārmaiņa, kuras lielumu un daudzšķautņainību mēs katru dienu piedzīvojam no jauna. Tamdēļ saredzu sieviešu kalpošanu līdzvērtīgu vīriešu kalpošanai kā neatņemamu Jaunās derības daļu un Kristus aicinājuma piepildījumu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mans vēlējums Jums, mīļās māsas, izteikts apustuļa Pāvila vārdos: „Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā, atmasko, norāj, iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet, savas iekāres dzīti, pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdei. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu.“ (2.Ti.4:2-5)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Redzi, es visu daru jaunu…“ (Atkl.21:5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Ik jaunu gadu patīk ievadīt ar novadnieces, pirmās latviešu garīgās dzejnieces Bormaņu Annas vārdiem Mārtiņa Lutera dziesmā „Kungs, palīdzi, mans Radītājs“. Bet, neatkarīgi no gada laika, vistuvākā un mīļākā ir Jana Sibeliusa un Tirzmalietes „Ved mani, Dievs“.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ik pa laikam ar dziļu apbrīnu atgriežos pie Ābrahama, bet, ja kādi teiks, ka būtu nepieciešams vēsturiski tuvāks un apbrīnai precīzāk izzināms, tad tas ir Mārtiņš Luters.