Linards Rozentāls – mācītājs un kapelāns

Vārds: Linards Rozentāls

linards 2

 

Piederība konfesijai? luterānis

Vai esi garīdznieks? mācītājs

Tava nodarbošanās? Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas kapelāns

Kur pašlaik dzīvo? Latvijā, Ķekavā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordinācijas pieņemšana ir baznīcas brieduma pazīme. Mans viedoklis un dziļākā izjūta par to, ka vīrieši nav un nevar būt vienīgais dzimums, kuriem būtu ļauts kristīgā baznīcā kļūt par mācītājiem, protams, ir saistīts ar manu pieredzi. Es tiku kristīts un iesvētīts Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā laikā, kad tā jau 15 gadus bija ordinējusi sievietes, iesvētes mācību man vadīja  mācītāja Aida Prēdele, teoloģijas studiju laikā atjaunotajā Teoloģijas fakultātē, kura turpināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra tradīcijas, es piedzīvoju pilnīgu līdzvērtību un savstarpēju akceptanci studentu un studenšu starpā, kuri vēlējāmies kļūt par mācītājiem un mācītājām.

Tāpēc jautājums par to, vai sievietes drīkst vai nedrīkst kļūt par mācītājam, man nav bijis nekad aktuāls. Mana kristīgā dzīves izjūta, teoloģija, ticība veidojās tradīcijā, kura akceptēja sieviešu ordināciju, un šī tradīcija bija nekas cits kā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas tradīcija. Taču, kā redzams, tradīcijas mainās, un mēs bieži aizmirstam savu pagātni, sākam to noniecināt, par to pasmieties un izturēties pret to augstprātīgi. Tad ir īstais laiks atcerēties Vasarsvētkus, kuros Svētais Gars tika izliets visos cilvēkos, radot kopienu, kas savā lokā ir aicināta iekļaut pilnīgi visus. Baznīca ir kopība, kurai sevī ir jāuzņem ikvienu. Un jāspēj izpausties tā, lai katrs to dzirdētu runājam savā “dzimtajā” valodā.

Svētais Gars, aicinājuma, kalpošanas, radošuma Gars tiek dots visiem – neatkarīgi no dzimuma. Jo tieši par to runā jau Vecā Derība: “Pēc tam notiks tā – es izliešu savu Garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu Garu”. Un, ja Baznīca ir Kristus aicināta ietvert sevī visus, tad arī ordinēt par mācītājiem ne tikai vīriešus, bet arī sievietes pieder pie evaņģēlija būtības. Un es esmu pateicīgs, ka pamazām šī būtība atklājas skaidrāk un skaidrāk. Un tas nekas, ja kādreiz baznīca to neredzēja, nesaprata, tam nepiekrita. Jo Jēzus saka: “Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest”. Bet nāk briedums un mēs spējam.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Esiet stipras un drošas, dariet to, nebīsties un nebaiļojieties, jo Kungs Dievs, mans Dievs, ir ar jums – kā teikts 1. Laiku 28,20.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Tas, kas sēdēja tronī, teica:“Redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess”” (Jņ. Atkl. 21,5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

“Mēs nedzenamies pakaļ” (385)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Droši vien tos – arī daudzos kristīgos mistiķus – kuri dzīvojot sava laikmeta un domāšanas nosacījumos spēja redzēt dziļāk un tālāk, saskatot tos ceļus un pieredzes, kuras nesīs un veidos nākamo gadsimtu baznīcu.

 
 

Guntars Rēboks – mācītājs

Vārds? Guntars

gr sherborne

Piederība konfesijai? luterāņu, taču kalpoju anglikāņu baznīcā.

Vai esi garīdznieks? esmu

Tava nodarbošanās? Esmu garīdznieks, reizēm lasu lekcijas LU TF, pētu agrīno kristietību, jo īpaši apokrifu un herēžu ietekmi uz kristietību.

Kur pašlaik dzīvo? Dzīvoju Rīgā, esmu dzimis un audzis kurzemnieks.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?   Nebalstu savu argumentāciju Bībelē, jo tā burtiskā veidā priekš manis nav Dieva Vārds, tad tā līdzinātos Korānam. Viena daļa protestantu ir radikalizējusi sola scriptura doktrīnu, kas aizēno Jāņa evaņģēlijā pausto vēsti par to, ka Dieva Vārds (logos) ir Jēzus. Bībelē ir patiesība, bet tā pati par sevi nav patiesība. Sapratnei par baznīcu būtu jāizriet no Jēzus personas un dzīves. Ja saprotam to tādā veidā, tad Pāvila sacītajam parādās ne tikai teorētiska, bet arī praktiska dimensija: “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. ”

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Nenostāties “pret”, bet gan būt “par”.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:36a)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

nav viena konkrēta

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Pārāk daudzi, lai izceltu vienu

Enija – Teoloģijas doktorantūras studente

Vārds? Enija Rēboka

enija

Piederība konfesijai? Anglikānisms

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās?  Teoloģijas doktorantūras studente

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Nevaru īsti pateikt, kāpēc atbalstu sieviešu ordināciju, jo tāds “aizliegums ordinēt” man nekad dabiski nav bijis saprotams. Ar to es domāju – aizliegums ordinēt sievietes man vienmēr ir licies ļoti mākslīgs un samocīts, cilvēkiem uzspiests. Mēs jebkuru darbu šajā pasaulē daram tad, kad to mākam un tad, kad mums tas sanāk. Es labprāt nodarbojos ar teoloģiju, dziedāšanu un kūku cepšanu, taču es noteikti nekad nevarētu kļūt par mācītāju, jo man nav spējas vadīt cilvēkus. Tomēr ir daudzas sievietes, kuru vislielākais talants un vislabākā spēja ir būt šādiem ganiem.

Es domāju, ka uzskaitīt klasiskos teoloģiskos argumentus par un pret ordināciju būtu lieki, jo lielākā daļa interesentu tos jau zin. Gribētos drīzāk, lai visi padomā par lietu mainīgumu. Visa šī pasaule ir iekārtota tā, lai mainītos. Katru sekundi mēs pavadām milzum ātrā kustībā, jo Zeme griežas ar varenu spēku apkārt Saulei, Visums aug, gadalaiki rit, cilvēks arī mainās. Viss mainās, Dievs paliek nemainīgs un mūžīgs. Ne jau tāpēc, ka Dievs būtu nekustīgs, bet tāpēc, ka Dievs ietver sevī visu, kas ir – pagātni, nākotni, sievieti, vīrieti, mīlestību, ciešanas utt. Dievs redz visu un zin visu kā vienu veselu, tāpēc Viņš ir mūžīgs. Mēs.. mēs redzam visu saskaldīti un nepilnīgi, mēs ejam tikai pa vienam solim uz priekšu, nezinot, kas sekos. Tomēr – mēs atrodamies kustībā, cilvēks attīstās visu laiku uz priekšu un kļūst pilnīgāks. Attīstība notiek tāpēc, ka mēs vēlamies izbeigt ciešanas un sāpes pasaulē – pabarot nabago, sadziedēt salauztu sirdi, pacelt to, kurš krīt. Tas pats ir noticis ar sievieti vēsturē. Sievietes nonievāšana un darīšanai viņai pāri ir izraisījusi milzīgs ciešanas un ne jau tikai sievietei. Sāpēja arī bērnam, kā māte bija sieviete, sāpēja vīram, kurš mīlēja sievu, sāpēja arī vecākiem, kuriem piedzima meita un kuras liktenis bija jau zināms, meitenei ievelkot pirmo elpu.

Tieši šajā sāpju pārvarēšanā kristietība ir devusi augstāko iespējamo cilvēciskāko bausli, kas stāv pāri visam –  “Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu” (Jņ. 15:17). Spēju mīlēt apkārtējos es saistu ar to, ka kristietība ir dzīva reliģija. Tās pamatā ir dzīvs Gars, tās pamatā ir dzīvs cilvēks, nevis likums vai tradīcija, bet dzīvība, kura mīl dzīvību. Un mīlestības vārdā kristietim ir jāmainās, jāaug kopā ar pasauli, jāpalīdz tam, kurš pats nevar. Un tagad, atceroties šo mūri starp vīrieti un sievieti ordinācijas jautājumā, šis mūris liekas pilnīgi bezjēdzīgs, nedabisks, tukšs un bez mīlestības. Un, kas ir pats svarīgākais, šis mūris turpina radīt sāpes daudziem cilvēkiem. Vai tas ir tas, ko Jēzus iedibināja? Sāpes?

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es pieļauju, ka bieži vien sievietes, kuras vēlas kalpot, bet tiek atraidītas, piedzīvo vienatnes sajūtu un varbūt pat jūtas bezvērtīgas. Tāpēc, vismaz man, vienmēr ir palīdzējis tas, ka atceros, ka pat ciešanās mēs neesam vieni. “Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. ” (Jņ. 15: 18-19)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nebiju domājusi nekad par savu mīļāko pantu, bet visbiežāk atgriežos savās domās pie šiem pantiem no Atklāsmes grāmatas “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: “Redzi, visu Es daru jaunu.” Tad Viņš teica: “Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.” Un Viņš man sacīja: “Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls. “(Atkl. 21:1-7)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mīļākā baznīcas dziesma man nav. Bet ir favorīti:

1) Will Todd – O Lux Beata,   2) Sir Edward Bairstow – Let all mortal flesh keep silence

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Visvairāk apbrīnoju cilvēkus, kas veikuši nevardarbīgu pretošanos netaisnībai. Tāpēc minēšu Dr. Martinu Luteru Kingu, Jr., jo tā bijusi tiešām liela dāvana – nedarīt pāri otram, bet parādīt spēku un mainīt cilvēku sirdis.

Laima Geikina -profesore, teoloģe

Vārds? Laima Geikina

Laima Geikina
Piederība konfesijai?  ev. luterāne
Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? profesore LU Teoloģijas fakultātē

Kur pašlaik dzīvo? Pārdaugavā, Rīgā, Latvijā, Eiropā un pasaulē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Jo Dieva aicinājums kalpot nav saistīts ar dzimumu. Dievs aicina visu savu radību Viņam atsaukties visdažādākajos veidos. Šāda aicinājuma ignorēšana arī ir grēks jeb Dieva noliegums. Dievs ir daudz lielāks un iekļaujošāks kā cilvēka prāts un pat viņa nepilnīgā ticība.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ja vēlies, tad dari! Dari to tagad nevis rīt. Jo : “Bet kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!” (Jes. 40:31)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Mk. 4:40 (4:35-41) “Kādēļ jūs esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?”

Ap.d. 5:38-39 viedā Gamaliēla vārdi: “Ja šis viņu nolūks vai darbs nāk no cilvēkiem, tas izjuks. Bet, ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt. Ka tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem?”

1 Jāņa 4:8;18 “Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. (..) Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā.”

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

23, 103, 131 “Ak, tu priecīga”;  401 “Ved mani Dievs”; 419 “Māci man ticēt, Kungs”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
20.gs. vācu luterāņu mācītāju Dītrihu Bonhēferu. Manuprāt, šobrīd notiek viņa teoloģijas atdzimšana jeb renesanse. Un pat sekulārā sabiedrība novērtē viņa personības lielumu. Cenšos sekot viņa principam: „Klusēšana ļaunuma priekšā pati ir ļaunums. Dievs mūs nepieskaitīs nevainīgajiem. Nerunāt – tas ir runāt. Nedarīt – tas ir darīt.” [“Silence in the face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act.”]

 

Andreta Līvena -teoloģe, kapelāne, pasniedzēja

Vārds? Andreta Līvena
Andreta pukes
Piederība konfesijai? Manas mājas ir Sv. Pestītāja Anglikāņu draudze

Vai esi garīdzniece? Vēl neesmu

Tava nodarbošanās? Teoloģe, kapelāne, pasniedzēja

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Es atbalstu abu dzimumu ordināciju, jo caur kristību mēs visi topam Dieva bērni, ietērpti Kristū – visi esam viens Jēzu Kristū (sal. Gal. 3). Caur kristību visi esam aicināti uz vispārējo priesterību, un dažus Dievs aicina uz ordinēto kalpošanu savā Baznīcā. Izšķirošais ir Dieva aicinājums, nevis dzimums. Dievu nevaram ielikt savos rāmjos. Svētais Gars darbojas, vada un uzrunā, aicinot mūs piedalīties Dieva misijā šajā pasaulē.

Es atbalstu arī tāpēc, ka esmu pateicīga par tik daudzām mācītājām sievietēm, ko man ir bijusi iespēja iepazīt un kas man ir palīdzējušas augt Dieva mīlestībā un ar paļāvību klausīties Dieva aicinājumā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Es pati bieži atgriežos pie eņģeļa vārdiem Marijai: ” Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva.” Un arī: “Dievam nekas nav neiespējams.”

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
“Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam” (1. Jāņa vēstule 3:1).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
“Let us build a house where love can dwell and all can safely live,
a place where saints and children tell how hearts learn to forgive.
Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace;
here the love of Christ shall end divisions:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.”

(Tulkojums:
Celsim māju, kur mīlestība var mājot un visi var droši dzīvot,
vietu, kur svētie un bērni stāsta, kā sirdis mācās piedot
Celta no cerībām, sapņiem un vīzijām, ticības klints un žēlastības velve;
šeit Kristus mīlestībā beidzas visas šķelšanās:
Visi ir gaidīti, visi ir gaidīti, visi ir gaidīti šajā vietā.)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Mani iedvesmo Marija un viņas “jā” Dieva aicinājumam, kas man dod drosmi un paļāvību dažādu šķēršļu un neiespējamību priekšā.

 

Rinalds Gulbis – mācītājs un pētnieks

Vārds? Rinalds Gulbis

Rinalds Gulbis

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks? Jā!

Tava nodarbošanās? Politikas pētnieks, LU senators un pa reizei pasniedzējs, mūzikas labdarības fonda valdes loceklis, mācītājs.

Kur pašlaik dzīvo? Frankfurtē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Es uzskatu, ka ne baznīcas aicina cilvēkus kalpot, bet gan Dievs un ja cilvēks ir saņēmis šādu Dieva aicinājumu, tad ikvienam ir jākalpo no visas sirds cilvēkiem un Dievam par prieku.

Sieviešu ordinācijas aizliegumam nav bibliska pamatojuma, biežā atsauce uz Pāvila 1. vēstuli korintiešiem, kur “sievām” norādīts klusēt, manuprāt ir vienkāršs tā laika sociālās kārtības atspoguļojums. Kāds gan teiks, ka tādējādi mēs visus Rakstus varam interpretēt kā konkrēto laiku sociālpolitisku naratīvu un zināmā mērā tā tas arī ir – Raksti satur ne tikai Dieva tiešu atklāsmi, bet arī vēsti pierakstījušo cilvēku skatījumu uz pasauli.

Studējot vēsturi, tik ļoti daudz nācies saskarties ar izcilām sievietēm – teoloģēm, arī martīrēm, kuras bezkaislīgi sludinājušas un kalpojušas, taču… nav iederējušās džentlmeņu baznīcas kubiņos. Viņas tik bieži bijušas neērtas. Atcerēsimies kaut vai Bingenas Hildegardi – viņa bīskapiem bija tik neērta savām laikam un saviem bīskapiem, ka kļuva par lielu traucēkli no kuras visādi mēģināja atbrīvoties. Pilnībā viņas nopelnu Vatikāns atzina tikai pēc deviņiem gadsimtiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mīļās, esiet stipras un kalpojiet, kalpojiet iepretim šķēršļiem un cilvēku aizspriedumiem, jo nāks laiks un nāks arī atzīšana.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt. 28:18-20)

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jņ.15:12-13)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

  1. Ved, mani Dievs; 83. Krusts laistās kalna galā.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Kārlis Lielais, Bernards no Klervo.

Ralfs Kokins – teoloģijas doktors, LELB mācītājs, LU asoc. prof.

Vārds?  Ralfs Kokins
Ralfs 2
Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai
Vai esi garīdznieks? Jā (ordinēts jau 22 gadus).

Kur pašlaik dzīvo?    Rīgā un Jelgavā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

  • Dievs sākumā (pirms grēkā krišanas) rada cilvēku kā vīrieti un sievieti (Gen 1,27).
  • Kristū nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes – jo mēs visi esam viens Kristū Jēzū (Gal 3,28).
  • Luterāņu baznīcā mācītāja amats saistās ar mācīšanu, pastorālo aprūpi un Evaņģēlija sludināšanu, nevis priesterību.
  • JD evaņģēliji liecina, ka pirmie cilvēki, kas nenobijās un pasludināja Kristus Augšāmcelšanās vēsti, bija tieši sievietes (MtEv 28,8; LkEv 24,9, u.c.). Ja sakām, ka visi Jēzus mācekļi bija vīrieši (tas nav gluži tiesa) – viņi visi bija arī jūdi…
  • Bībelē nav tikai burtiskais līmenis, tāpat arī katrs izteikums ir ar savu tekstuālo, vēsturisko un teoloģiskā vēstījuma kontekstu. Ikviens teksts analizējams ar noteiktām metodēm, un iespējamas ir dažādas (dažāda līmeņa) interpretācijas. Tāpēc apgalvojums, ka tikai viena interpretācija ir pareizā un visas pārējās ir maldīgas, nav pilnīgs. Tāpat, kā neeksistē viena pareizā atbilde uz kādu no Lielajiem dzīves jautājumiem. Tas nenozīmē relatīvismā balstītu bezatbildību. Mēs ikviens esam atbildīgi par sevi Dieva priekšā, mums ir jāsadzird tieši mums domātās atbildes, tikai tās dziedinās, augšāmcels, piepildīs. Bībele nevis ir Dieva vārds (burtiski), bet gan satur Dieva vārdu, kas ir lielāks un dzīvāks par tekstu (skat. JohEv 5,39-40!).

Domāju, ka atbalstu sieviešu ordinācijai uzskatīt par klaji nebiblisku un nesavienojamu ar baznīcas mācību nebūtu gluži godīgi pret pašu tekstu, jo arī šī pozīcija izriet no ļoti rūpīgām tekstu studijām, jautājumiem, ilgākas pieredzes kritiskas izvērtēšanas, diskusijām, pārdomām. Nedaudz gan mulsina kopējā tendence šo jautājumu tūlīt un neizbēgami sasaistīt ar gana marginālajiem seksualitātes jautājumiem, atstājot novārtā daudz svarīgākas un aktuālākas lietas – piem, sociālā taisnīguma, atbildības, godīguma, sociālā statusa bezdibeņu/augstprātības, vardarbības u.c. problēmas.

Vienas šauras (vienīgās pareizās) interpretācijas ierakstīšana baznīcas Satversmē būtu vienkārši ļauni un farizejiski, tas mūs vēl vairāk atšķirs no luterāņiem visa pasaulē, nemaz jau nerunājot par iespējamām juridiskām un morālām sekām tiem nedaudzajiem “citādi domājošajiem” mācītājiem, kuru pārliecība vairs nesaskanēs ar Satversmē fiksēto baznīcas pozīciju/mācību… Mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad jābaidās paust savs viedoklis, un kad par atšķirīgu viedokli var sabojāt attiecības, nonākt izolācijā vai depresijā, vai varbūt pat zaudēt amatu.

Cilvēki, kuri teoloģiski atbalsta sieviešu ordināciju, nav nekādi nelietīgi ķeceri (un nav arī mūžīgi neapmierinātie, kam viss ir slikti), bet tāpat mīl Jēzu, nopietni iet savu svēttapšanas ceļu, no sirds kalpo, cik spēdami.

Ja mēs baznīcu un garīgos amatus (un amatu hierarhijas) pēc Romas katoļu modeļa saskatām kā īpašu starpniecību mūsu attiecībās ar Dievu (kur notiek misas upuris, priesteris pilda Kristus lomu, bīskaps ir nemaldīgs utt.), tad droši vien teoloģiski, psiholoģiski un visādi citādi pareizāks būtu tradicionālais priesteru amats, kuru pilda vīrieši.

Ja svarīgs ir evaņģēliskais jeb t.s. “vispārējās priesterības” princips – kur mēs visi esam principiāli vienādās pozīcijās Dieva priekšā, katrs kalpojam ar savām dāvanām, un mācītājs ir izglītots, izredzēts un aicināts cilvēks (kas māca, skaidro un pasludina Dieva vārdu, pārvalda sakramantus, vada draudzi, utt.), kur dievkalpojums nav upuris, bet gan Viņa tautas pulcēšanās ap Viņa vārdu, kurā Viņš pats ir savējo vidū – tur jautājums nav par sievieti un vīrieti, bet par atbilstošu un derīgu (gana izglītotu, inteliģentu, atbildīgu, godīgu, sirsnīgu, harizmātisku, utt.) cilvēku šim amatam.

Mums drīzāk būtu jādiskutē pavisam par ko citu – kādiem jābūt skaidriem un vienotiem ordinācijas kritērijiem visiem kandidātiem, lai mācītāja amatā nonāktu derīgi cilvēki (un ordinācijas nebūtu kaut kādi politiski gājieni, vai tāpēc, ka kāds vīrietis vai sieviete, labs cilvēks, draugs, utt.). Skaidrs ir viens – ir jābūt daudz nopietnākiem “filtriem”, nekā līdz šim. Nedrīkst pietikt ar “es gribu”.

Mācītājiem(-ām) obligāti jābūt studijās labākajiem/stiprākajiem cilvēkiem (vājinieks studijās nedrīkstētu kandidēt uz šādu amatu), tie nedrīkst būt īpatnēji, ar psihiskām novirzēm, intraverti. Jāizrauga gana inteliģentas, komunikablas un kritiski domājošas personības, kas gatavas arī nepārtraukti mācīties. Tas būtu jautājums par atbilstošu un kvalitatīvu izglītību, par aicinājuma nopietnu pārbaudi, par pietiekami ilgu praksi draudzēs pieredzējušu garīdznieku vadībā, par tālākizglītību un citiem svarīgiem jautājumiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Novēlu mums visiem vairāk meklēt tieši teoloģisku, BIBLISKU argumentāciju! Tieši šajā punktā saskatu vislielākās problēmas un pārpratumus.

Runa jau nav tikai par gribēšanu un amatu. Savs vārds būtu jāsaka arī katrai draudzei, ko tā vēlas. Galvenais, lai Evaņģēlijs tiktu sludināts un cilvēki nāktu pie Jēzus – lai dzīves patiešām mainītos. Neviens nevar un nedrīkst aizliegt pildīt aicinājumu. Mums ir jādara savas lietas, ļaujot Dievam darīt Savējās. Nebīsimies, turpināsim MĪLESTĪBĀ darīt to, kas ir mūsu aicinājums!

Pieliksim katrs savu roku, lai vismaz Baznīca kļūtu par vietu, kurā visi varam brīvi (bez bailēm, tiesāšanas, aizdomām un apvainošanās) sarunāties un draudzēties!

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nav tādu īpaši izdalāmu, tādu ir daudz. Piem., MtEv 11,28-30, MtEv 20,28, JohEv 15,14, 1Joh 4,18 un daudzi citi, kas mani nepārprotami uzrunājuši, devuši mieru, prieku, jaunu spēku…

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Nav tādas vienas, mīļākās. Man patīk dziesmas, kuras ir skaistas, nopietnas un pacilājošas, un kuru teksti ir kā gatavi sprediķi, apliecība vai lūgšana, piem., 330, 86, 92B, 75, 1, 161, 172, 324, 355, utt.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? 

Jēzu no Nācaretes!

 

Dace Balode – LU Teoloģijas fakultātes dekāne

Vārds? Dace Balode

Dace Balode pic

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Teoloģijas fakultātes dekāne

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Jautājums šodien par sieviešu ordināciju vairs nevar būt, kāpēc tā ir atļaujama, bet uz kāda pamata kāds to vēl vai atkal grib aizliegt. Tam būtu jāatrod labi argumenti, kāpēc to vēl darīt un atsaukšanās un Bībeles tekstiem, kur sievietes tiek ieliktas pakārtotā lomā nav godīgs arguments, ja vien nepārņem arī citas tā laika sabiedrības struktūras, piemēram, verdzību. Tā laika draudze dažkārt pārņēma apkārtējās vides izpratni par dzimumu lomām un tāpēc arī sievietēm “bija jāklusē draudzē”, kā viņas to lielā mērā darīja sabiedrībā. Tagad sievietes drīkst runāt visur sabiedrībā, bet ienākot baznīcā viņām jāklusē – jāpieņem šī pakārtotā, reizēm otršķirīgā loma.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Teoloģijas studentēm gribu ieteikt raudzīties uz labiem piemēriem, sievietēm mācītāja amatā – tas ir brīnišķīgs iedvesmojums, lai sāktu domāt par savu aicinājumu.  Tām, kuras pacietīgi gaida uz izmaiņām – es nešaubos, ka tās nāks.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Rom 8:31 Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Dievišķīgā mīlestība

  1. Dievišķīgā mīlestība, Debess balva dārgākā, Mūsu sirdīs ienākdama, Dzīves ceļu pārmaina. Jēzu, mīlestības avots, Žēlastība mūžīgā, Nāc ar mieru, nāc ar prieku Katrā sirdī slāpstošā.
  2. Pildi, Kungs, ar savu Garu Tu ikvienu dvēseli, Tevī pieaugt lai mēs varam, Mieru mantot mūžīgi. Atņem prieku dzīvei lētai, Ticībai Tu sākums, gals; Lai mūs vada gaitā svētā Tava Labā gana balss.
  3. Dzīvei kas ir atjaunota Pestīšanas nopelnā, Esi, Jēzu, viņas rota, Mūžam gaišā cerība. Iet no spēka jaunā spēkā Lai ir mūsu cenšanās, Kamēr nāksim debess mājās, Žēlastībā dāvātās.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ir daudzi, kuri var būt labi paraugi, un tomēr- tas ir un paliek Jēzus!