Rinalds Gulbis – mācītājs un pētnieks

Vārds? Rinalds Gulbis

Rinalds Gulbis

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks? Jā!

Tava nodarbošanās? Politikas pētnieks, LU senators un pa reizei pasniedzējs, mūzikas labdarības fonda valdes loceklis, mācītājs.

Kur pašlaik dzīvo? Frankfurtē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Es uzskatu, ka ne baznīcas aicina cilvēkus kalpot, bet gan Dievs un ja cilvēks ir saņēmis šādu Dieva aicinājumu, tad ikvienam ir jākalpo no visas sirds cilvēkiem un Dievam par prieku.

Sieviešu ordinācijas aizliegumam nav bibliska pamatojuma, biežā atsauce uz Pāvila 1. vēstuli korintiešiem, kur “sievām” norādīts klusēt, manuprāt ir vienkāršs tā laika sociālās kārtības atspoguļojums. Kāds gan teiks, ka tādējādi mēs visus Rakstus varam interpretēt kā konkrēto laiku sociālpolitisku naratīvu un zināmā mērā tā tas arī ir – Raksti satur ne tikai Dieva tiešu atklāsmi, bet arī vēsti pierakstījušo cilvēku skatījumu uz pasauli.

Studējot vēsturi, tik ļoti daudz nācies saskarties ar izcilām sievietēm – teoloģēm, arī martīrēm, kuras bezkaislīgi sludinājušas un kalpojušas, taču… nav iederējušās džentlmeņu baznīcas kubiņos. Viņas tik bieži bijušas neērtas. Atcerēsimies kaut vai Bingenas Hildegardi – viņa bīskapiem bija tik neērta savām laikam un saviem bīskapiem, ka kļuva par lielu traucēkli no kuras visādi mēģināja atbrīvoties. Pilnībā viņas nopelnu Vatikāns atzina tikai pēc deviņiem gadsimtiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mīļās, esiet stipras un kalpojiet, kalpojiet iepretim šķēršļiem un cilvēku aizspriedumiem, jo nāks laiks un nāks arī atzīšana.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt. 28:18-20)

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jņ.15:12-13)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

  1. Ved, mani Dievs; 83. Krusts laistās kalna galā.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Kārlis Lielais, Bernards no Klervo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s