Pēdējie viedokļi izskanējuši – viss pārējais Dieva rokās

Ar ‘LELB evaņģēlistes’ rakstīto arī pagaidām noslēdzam ierakstus šajā vietnē. Izteikušies ir 47 cilvēki – laji un garīdznieki, vīrieši un sievietes, veci un jauni, no LELB un LELBĀL, kā arī no citām baznīcām. Viedokļi ir bijuši pārdomāti, kodolīgi un bieži vien ļoti personīgi un atklāti. Vairāki LELB piederīgi ļaudis vēlējās izteikties anonīmi, jo baidījās par sekām, ja runās atklāti un publiski, un to esam respektējušas.

Paldies visiem rakstītajiem! Jūsu viedoklis ir ticis lasīts; šobrīd 5 122 cilvēki ir 11 066 reizes skatījuši bloga vietni. Lasot un pārlasot jūsu domas, lūgšanas un sapņus esmu aizkustināta par jūsu visu spējām izteikties ar integritāti un atbalstīt šo, visai baznīcai būtiskā, jautājuma pozitīvu risināšanu.

Visbeidzot, gribētos vispirms citēt kaut ko, kuru esmu citviet teikusi.

“Visas baznīcas, kuras ir izlēmušas sievietes ordinēt, ir to darījušas apzināti; pēc garām diskusijām, lūgšanām, pārrunām draudzēs, sinodēs, diacēzēs, konferencēs utt. Tas nav bijis tā, ka tā būtu vienkārši pakļaušanās laika garam, vai atsaucoties uz cilvēktiesībām, vai sekulārās sieviešu vienlīdzības kustības iespaidā; tas nav tā, ka visas šīs baznīcas no Somijas līdz Indijai, un no Hongkongas līdz Krievijai, nebūtu lasījušas Bībeli, centušās to saprast un attiecināt uz savām dzīvēm un savām baznīcām.

Luterāņu baznīcas, kuras ordinē sievietes, tātad, ir nākušas pie slēdziena, ka

  • SO ir iespējams pamatot vai attaisnot Dieva vārdā, kā tas atrodams Bībelē
  • Jeb vismaz SO nav pretrunā ar Dieva Vārdu
  • SO nav nesaskaņojama ar evaņģēliski luterisko ticību, tas konfesijām, teoloģijas pamatiem un attīstībai, un
  • SO nav nesaskaņojama ar luterisko baznīcu tradīcijām

Tā pirmais princips, kuru man gribētos atzīmēt ir tas: šajā diskusijā ir nepieciešams, ka visi viens otru respektē. Tas tiešam neveicina izlīdzināšanos un sadzīvošanu, ja mēs mētājamies ar apvainojumiem – ja SO atbalstītājus sauc par Sātana kalpiem un ķeceriem; un ja pretiniekus sauc par atpakalpalikušiem un sieviešu nīdējiem. Respektēsim viens otru, kā kristīgām māsām un kristīgiem brāļiem pienākas.”

Tad vēl no diriģenta Ivara Cinkusa šodien rakstītās replikas diskusijā par māc Aleksandra Bites rakstu pret Sieviešu ordināciju

Dziļi cienot un augsti vērtējot Aleksandra [Bites] dziļās teoloģiskās zināšanas, tomēr varu teikt, ka arī man lasot minētos izvilkumus no Svētajiem rakstiem par katru no tiem varētu rasties vismaz divas, ja ne pat trīs interpretācijas. Kā mūziķis esmu pie tādām radis, jo savas cunftes “svētos rakstus” – nošu rakstus interpretēju ikdienā un ja to nedarītu, tad pārvērstos par nejūtīgu nošu atspēlētāju (lasi – vārdu atlasītāju) bez garīgas un mākslinieciskas izaugsmes. Taču pāri visam – man tā arī nedz no šī raksta, nedz publiskajā telpā paustajām domām nepaliek skaidrs kāpēc šī “`vīrieša – mācītāja” institūcija tieši šobrīd ir jāiekļauj baznīcas Satversmē?! Tāpat jau sievietes neordinē! Līdzībās runājot – tas ir kā lepnā veselībā paskriet garām cilvēkam ar kruķiem, tad tomēr viņu pagaidīt un izsist viņam kruķus – teorētisku iespēju kādreiz sasniegts galamērķi – no rokām. Vienīgais kā es to redzu, ka tas ir pārspēka muskuļu demonstrējums, kas neglābjami sadalīs kristiešus, pie kādiem pieskaitu arī sevi, divās ne sevišķi draudzīgās nometnēs. (Kā mazo apakšiemeslu redzu arī dūres vidējā locekļa parādīšanu LELBĀL arhibīskapei Laumai.) “Ceru, ka šis laiks aizmirsīsies kā ļauns murgs”, kā pauda nelokāmais Gunārs Astra. SDG [Soli Deo Gloria]!”

bīskape emerita Jāna Jēruma-Grīnberga

Dievs Radītāj, Dievs Pestītāj, Dievs Iedvesmotāj,  stāvi mums klāt; veido mūsu prātus; sildi mūsu sirdis; attīsti mūsu domas, lai ikvienā jautājumā klausāmies Tevī, kalpojam patiesībai,  ejam Tavos ceļos un sniedzam viens otram to žēlsirdību, ko esam jau no Tevis saņēmuši. Āmen

LELB evaņģēliste

walking-madonna

Piederība konfesijai? evaņģēliski-luteriskā baznīca

Vai esi garīdzniece? nē. (LELB evaņģēlisti nav garīdznieki)

Tava nodarbošanās? LU lektors, tulkotājs, tulks

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es nezinu, vai atbalstu specifiski SIEVIEŠU ordināciju. Es no sirds dziļumiem atbalstu visu kalpošanai ar Vārdu un Sakramentiem Dieva aicināto homo sapiens ordināciju, ja tādiem ir pietiekama izglītība, draudzes atbalsts un baznīcas apstiprinājums. Dieva Gars ir autonoms un aicina tos, ko izvēlas, lai draudze augtu; kas ir cilvēki, ka iedomājas iejaukties Dieva darbā un izlikties, ka vislabāk zina, ko un kā Dievs domā?

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jums ir izvēle – palikt un klusībā ciest kā Ēģiptes verdzībā, vai arī piecelties un iziet no zemes, kur, metaforiski izsakoties, pašiem jāmeklē gan māli, gan salmi, lai taisītu ķieģeļus, ko  pārdod kāds cits.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? No 1965.g. tulkojuma: Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. (Rdz 3:22)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? vecās dz.gr. 422 (Pacel mani augstumos savos no šīs zemes, kur tumsība mīt) un no jaunās dz.gr. – Esi, Kungs, Gaisma.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Jēzu Kristu. Kuŗš, zinādams, kas ar viņu būs, tomēr atnāca un savu darbu izdarīja līdz galam. Dod Dievs mums viņa iesākto nesamaitāt.

Una Stroda – mūziķe un teoloģe

Vārds? Una Stroda

una

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, bet esmu teoloģijas doktore

Tava nodarbošanās? Šobrīd ikdienā mani algotie darbi ir saistīti ar mūziku – spēlēju klavieru pavadījumus vairākiem koriem, mūzikas skolā, baleta skolā, Valdorfa skolā, baznīcās un teātrī

Kur pašlaik dzīvo? ASV, Čikāgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es rakstīju savu darbu par sieviešu (ne)ordināciju LELB, maģistra grāda iegūšanai katoļu mācību iestādē Čikāgā, es ar pārsteigumu atklāju, ka jau 1976. gadā, kad Romas katoļu baznīcā pacēlās jautājums par sieviešu priesterību, Pontifikālā Bibliskā komisija, kurai tika dots uzdevums izpētīt, ko Raksti saka par šo jautājumu, nonāca pie šāda slēdziena: pamatojoties tikai uz Jaunās Derības rakstiem vien, nav iespējams droši un ar pārliecību apgalvot, ka sievietēm vajadzētu liegt priesterību.

Tādēļ mani izbrīna, kāpēc kāds joprojām uzstāj, ka Raksti aizliedz sieviešu ordināciju, ja jau pat katoļu baznīca, kas ir viena no stingrākajām sieviešu ordinācijas noliedzējām, neuzskata, ka aizliegumu ir iespējams pamatot Rakstos. Daudzi argumentētāji turpina atkārtot, ka Rakstos ir “skaidri teikts”, ka sievietēm baznīcā ir jāklusē un viņām nav ļauts mācīt. Tas, ka Raksti vispār var par kaut ko “skaidri un nepārprotami” runāt vai ka Raksti kaut ko “saka”, ir diezgan absurds apgalvojums. Ja Raksti “runātu” skaidru valodu, tad visiem tos vajadzētu saprast līdzīgi, bet tā nav.  Raksti paši neko nesaka un vispār fiziski nespēj runāt. Mēs esam tie, kas Rakstus atveram, lasām, mēģinām saprast un interpretējam. Mūs katru ietekmē tas kultūrvēsturiskais, ģeogrāfiskais un ideoloģiskais konteksts, kurā mēs mītam un kura iespaidā mēs esam veidojuši savu skatījumu uz dažādiem jautājumiem. Mēs nākam pie Rakstiem ar jau esošu iepriekšēju pārliecību, kurai meklējam apstiprinājumu, nevis otrādi.

Kādā seminārā, kur diskusija bija ievirzījusies jautājumā par viendzimuma attiecībām un ko par to “saka Raksti”, es dzirdēju šadu atziņu: nav tāda ne bibliski, ne teoloģiski perfekta argumenta, ar kuru būs iespējams pārliecināt pretēju uzskatu pārstāvi. Mūsu pārliecību bieži veido nevis teorētiski argumenti, bet gan personiskā attiecību un emociju pieredze. Reti kurš kļūst par, piemēram, kristieti tikai tāpēc vien, ka ir dzirdējis kādu spēcīgu argumentu par labu kristietībai. Tie ir piedzīvojumi, pārdzīvojumi un personiskas attiecības, kas veido un ietekmē mūsu uzskatus un virza mūs pretī kādai pārliecībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Tieši tāpēc es gribu teikt sievietēm mācītājām – esiet Kristus gaisma. Jo vairāk cilvēku to redzēs un piedzīvos attiecībās ar jums, jo vairāk mainīsies cilvēku uzskati sieviešu ordinācijas jautājumā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  Mateja 28:20: “Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Kaut vai brīdi, kaut vai mirkli vienu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Es apbrīnoju pašreizējo pāvestu Francisku – viņš ir apliecinājums tam, ka cilvēkam ir iespējams stāties pretī sistēmai un to mainīt, un ka mēs neesam bezspēcīgi kādas organizācijas varas priekšā

 

Zilgme Eglīte – mācītāja

Vārds? Zilgme Eglīte

zilgme

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā.

Vai esi garīdzniece? Ar prieku apliecinu, ka jā.

Tava nodarbošanās? Mācītāja Zviedrijas baznīcā un LELBĀL.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tam, vai pretendents var kandidēt kļūt par mācītāju vajadzētu būt atkarīgam tikai no tā, vai kandidāts

  • ir izjutis aicinājumu,
  • ir apveltīts ar talantiem kas nepieciešami draudzes aprūpei,
  • ir centīgi mācījies un ieguvis nepieciešamo izglītību.

Un nevis no kandidāta dzimuma.

Es īpaši atbalstu sieviešu ordināciju tāpēc, ka sievietes un vīrieši bagātina baznīcu ar savām dažādajām dotībām.  Esmu novērojusi, ka baznīcās, kurās ordinē sievietes, daudz prasmīgāki kļūst arī vīrieši mācītāji – varbūt mēs iemācāmies dziļāk izprast viens otru, varbūt saskarsme ar talantīgu un mērķtiecīgu pretējo dzimumu mūs motivē pilnveidoties un attīstīt savas stiprās puses.

Savulaik Teoloģijas seminārā bija homilētikas nodarbība, kur nolasīt savu mācību sprediķi pienāca kārta studentei Aīdai Prēdelei. Tas, kā viņa izvelējās rakstu vietu (”…un bija nakts”, Jņ 13:30) tas, kā viņa formulēja savu izpratni par cilvēcību, attīstīja domu un mūs uzrunāja,  bija klasi augstāks nekā jebkuram citam no mums. Teicama sprediķa paraugs kas paliek atmiņā uz mūžu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jūs esiet vajadzīgas!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Piemēram pamudinājums tik mātišķās metaforās kā: .. kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat ..” (1 Pēt 2).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Uzliec savas vieglās rokas,

aizver gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas,

saviem bērniem līdzi ciet. (477)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Cilvēks, saskarsmē ar kuru veidojās mani priekštati par Baznīcu, par tās  nepieciešamību Latvijas sabiedrībai, pirmie pozitīvie priekštati par draudzes gana darbu bija Kārlis Gailītis. Apbrīnoju. Ir brīži, kad atmiņas par to kā viņš raudzījās uz lietām dod man spēku.

Ieva Puriņa – mācītāja Rīgas evaņģēliskā draudzē

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Foto_IPurina

Vai esi garīdzniece?  

Tava nodarbošanās? Esmu LELBĀL Rīgas evaņģēliskās draudzes mācītāja

Kur pašlaik dzīvo? Ķegumā, Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Kristīgā baznīca pēc būtības ir Jaunās Derības baznīca. Līdz ar to tas ir pats par sevi saprotams, ka vairs nav atšķirību starp vīrieti un sievieti, vergu vai brīvo, jūdu vai grieķi tieši baznīcas kalpošanas darbā. Sievietēm izšķiršanās pieņemt Dieva aicinājumu un kalpot garīgā amatā, manuprāt, ir daudz smagāka nekā vīriešiem. Tāpēc es ļoti augsti novērtēju savu ticības māsu darbu Dieva druvā blakus ticībās brāļiem, jo darāmā ir daudz un kopā mēs varam vairāk.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Ticību, cerību, pacietību un atvērtību. Reizēm Kungs atrod cilvēka prātam neaptveramus ceļus, kā likt mums kalpot viņa labā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? 23. psalms, Jesaja 43:1b-3a [“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!  Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs.]

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Vienu nevaru nosaukt, mīļas ir daudzas: Teici to Kungu, Brīnišķīgais ķēniņ, Cēli kā dzimtenes dievnami u.c.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Šobrīd sakarā ar Reformācijas 500 gadi nākamajā gadā Pasaules Luterāņu Federācijas Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) apzina un izceļ gaismā reformācijas laika sievietes, kam bijusi nozīmīga loma šo procesu pieņemšanai sabiedrībā. Šinī kontekstā mani iedvesmo Katarīna fon Bora, princese Elizabete fon Rošlica, Argula fon Grumbaha.

Linards Rozentāls – mācītājs un kapelāns

Vārds: Linards Rozentāls

linards 2

 

Piederība konfesijai? luterānis

Vai esi garīdznieks? mācītājs

Tava nodarbošanās? Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas kapelāns

Kur pašlaik dzīvo? Latvijā, Ķekavā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordinācijas pieņemšana ir baznīcas brieduma pazīme. Mans viedoklis un dziļākā izjūta par to, ka vīrieši nav un nevar būt vienīgais dzimums, kuriem būtu ļauts kristīgā baznīcā kļūt par mācītājiem, protams, ir saistīts ar manu pieredzi. Es tiku kristīts un iesvētīts Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā laikā, kad tā jau 15 gadus bija ordinējusi sievietes, iesvētes mācību man vadīja  mācītāja Aida Prēdele, teoloģijas studiju laikā atjaunotajā Teoloģijas fakultātē, kura turpināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra tradīcijas, es piedzīvoju pilnīgu līdzvērtību un savstarpēju akceptanci studentu un studenšu starpā, kuri vēlējāmies kļūt par mācītājiem un mācītājām.

Tāpēc jautājums par to, vai sievietes drīkst vai nedrīkst kļūt par mācītājam, man nav bijis nekad aktuāls. Mana kristīgā dzīves izjūta, teoloģija, ticība veidojās tradīcijā, kura akceptēja sieviešu ordināciju, un šī tradīcija bija nekas cits kā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas tradīcija. Taču, kā redzams, tradīcijas mainās, un mēs bieži aizmirstam savu pagātni, sākam to noniecināt, par to pasmieties un izturēties pret to augstprātīgi. Tad ir īstais laiks atcerēties Vasarsvētkus, kuros Svētais Gars tika izliets visos cilvēkos, radot kopienu, kas savā lokā ir aicināta iekļaut pilnīgi visus. Baznīca ir kopība, kurai sevī ir jāuzņem ikvienu. Un jāspēj izpausties tā, lai katrs to dzirdētu runājam savā “dzimtajā” valodā.

Svētais Gars, aicinājuma, kalpošanas, radošuma Gars tiek dots visiem – neatkarīgi no dzimuma. Jo tieši par to runā jau Vecā Derība: “Pēc tam notiks tā – es izliešu savu Garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu Garu”. Un, ja Baznīca ir Kristus aicināta ietvert sevī visus, tad arī ordinēt par mācītājiem ne tikai vīriešus, bet arī sievietes pieder pie evaņģēlija būtības. Un es esmu pateicīgs, ka pamazām šī būtība atklājas skaidrāk un skaidrāk. Un tas nekas, ja kādreiz baznīca to neredzēja, nesaprata, tam nepiekrita. Jo Jēzus saka: “Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest”. Bet nāk briedums un mēs spējam.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Esiet stipras un drošas, dariet to, nebīsties un nebaiļojieties, jo Kungs Dievs, mans Dievs, ir ar jums – kā teikts 1. Laiku 28,20.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Tas, kas sēdēja tronī, teica:“Redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess”” (Jņ. Atkl. 21,5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

“Mēs nedzenamies pakaļ” (385)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Droši vien tos – arī daudzos kristīgos mistiķus – kuri dzīvojot sava laikmeta un domāšanas nosacījumos spēja redzēt dziļāk un tālāk, saskatot tos ceļus un pieredzes, kuras nesīs un veidos nākamo gadsimtu baznīcu.

 
 

Tālis Rēdmanis – mācītājs Vācijā

Vārds? Tālis Rēdmanis

Tālis R

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks?  

Tava nodarbošanās?

Berlīnes un Hamburgas latviešu draudžu mācītājs, www.baznica.de administrators

Kur pašlaik dzīvo? Berlīnē, Vācijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Bauslība ir akmenī kalta, Evaņģēlijs – sirdī rakstīts. Derības maiņas brīdis no vecās uz jauno ir Kristus Augšāmcelšanās. Jaunā derība sākas ar Kristus tukšo kapu, un jau tur – pirmajā Jaunās derības rītā, Kristus kapa vietā Dieva eņģelis, uzrunājot sievietes, aicina tieši viņas iet un pasludināt Kristus augšāmcelšanās vēsti mācekļiem – tiem, kuri ar Kristu bijuši līdz tam. Jaunā derība starp Dievu un cilvēku ir daudz vairāk kā tikai neliels pagrieziens pasaules garīgo pieredžu straumē, kā maza korekcija iepriekšējā tempļa un priesteru kalpošanā. Tas ir brīdis, kad viss top jauns! Dievs visu dara jaunu ik mirkli! Tā ir prātam neaptverama pārmaiņa, kuras lielumu un daudzšķautņainību mēs katru dienu piedzīvojam no jauna. Tamdēļ saredzu sieviešu kalpošanu līdzvērtīgu vīriešu kalpošanai kā neatņemamu Jaunās derības daļu un Kristus aicinājuma piepildījumu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mans vēlējums Jums, mīļās māsas, izteikts apustuļa Pāvila vārdos: „Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā, atmasko, norāj, iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet, savas iekāres dzīti, pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdei. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu.“ (2.Ti.4:2-5)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Redzi, es visu daru jaunu…“ (Atkl.21:5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Ik jaunu gadu patīk ievadīt ar novadnieces, pirmās latviešu garīgās dzejnieces Bormaņu Annas vārdiem Mārtiņa Lutera dziesmā „Kungs, palīdzi, mans Radītājs“. Bet, neatkarīgi no gada laika, vistuvākā un mīļākā ir Jana Sibeliusa un Tirzmalietes „Ved mani, Dievs“.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ik pa laikam ar dziļu apbrīnu atgriežos pie Ābrahama, bet, ja kādi teiks, ka būtu nepieciešams vēsturiski tuvāks un apbrīnai precīzāk izzināms, tad tas ir Mārtiņš Luters.

Kādreizējā evaņģēliste un kādreizējā LA pasniedzēja

womenofreformation

Piederība konfesijai?  luterāņu, LELB
Vai esi garīdznieks?  evaņģēliste
Tava nodarbošanās? skolotāja
Kur pašlaik dzīvo?  ārpus Latvijas
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Mani pārliecināja teoloģiskie argumenti, kurus izsaka starptautiski atzīti un arī Latvijā pazīstami teologi, tādi kā Jaunās Derības pētnieks Kenneth E. Bailey /https:/henan/sgo.org/bailey/ un norvēģu teologs Olafs K. Sannes. Dr. Bailey bija aicināts rakstīt eksperta slēdzienu jautājumā par sieviešu ordināciju Austrālijas baznīcai, kad tur par to tika lemts. Šis dokuments ir pieejams viņa mājas lapā. Arī citu teologu darbi, bet šie ir Latvijā pazīstamākie. Tieši tik pat lielā mērā mani pārliecināja svētīgie ordinēto sieviešu kalpošanas augļi, kurus esmu redzējusi LELBA un citās ārzemju baznīcās. Man bija tas gods personīgi pazīt māc.Bertu Stroži, tāpat arī pazīstu Vairu Bitēnu u.c. un viņu kalpošanas labos augļus.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nezaudēt cerību

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  139 un 91. Psalmi, jo īpaši Ps. 139: 1-3 “Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti…Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes… Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi…”Jo īpaši: Ps. 91:10 “Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.”
Jāņa ev. jo īpaši 17. nodaļa Augstā priestera lūgšana “lai visi ir viens…”, vēstule Filipiešiem.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  “Cilvēkam tāpat kā tautai pienāk brīdis izšķirties…”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Hildegardi no Bingenas, Ģertrūdi Lielo jeb Ģertrūdi no Helftas, sauktu par “Dieva lakstīgalu”, kura bez visiem citiem izciliem nopelniek panāca 12. gs ka sieviešu klosteros, kur vesperu noslēgumā dziedāja, lai Dieva žēlastība ir ar klāt neesošajiem brāļiem, viņa panāca, ka pievienoja “un māsām.” Kopš tā laika vesperu noslēgums skan “Dieva žēlastība lai ir ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.”

Guntars Rēboks – mācītājs

Vārds? Guntars

gr sherborne

Piederība konfesijai? luterāņu, taču kalpoju anglikāņu baznīcā.

Vai esi garīdznieks? esmu

Tava nodarbošanās? Esmu garīdznieks, reizēm lasu lekcijas LU TF, pētu agrīno kristietību, jo īpaši apokrifu un herēžu ietekmi uz kristietību.

Kur pašlaik dzīvo? Dzīvoju Rīgā, esmu dzimis un audzis kurzemnieks.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?   Nebalstu savu argumentāciju Bībelē, jo tā burtiskā veidā priekš manis nav Dieva Vārds, tad tā līdzinātos Korānam. Viena daļa protestantu ir radikalizējusi sola scriptura doktrīnu, kas aizēno Jāņa evaņģēlijā pausto vēsti par to, ka Dieva Vārds (logos) ir Jēzus. Bībelē ir patiesība, bet tā pati par sevi nav patiesība. Sapratnei par baznīcu būtu jāizriet no Jēzus personas un dzīves. Ja saprotam to tādā veidā, tad Pāvila sacītajam parādās ne tikai teorētiska, bet arī praktiska dimensija: “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. ”

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Nenostāties “pret”, bet gan būt “par”.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:36a)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

nav viena konkrēta

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Pārāk daudzi, lai izceltu vienu

Tālivaldis Ivars Šmits -bijušais LELBA Ārmisijas vadītājs

Vārds?  Tālivaldis Ivars Šmits

Tālivaldis Šmits

Piederība konfesijai?  LELBA

Vai esi garīdznieks? 

Tava nodarbošanās?  Pensionēts no LELBA ārmisijas vadības un ASV austrumu apgabala vikarēšanas, nerunājot par maizes darbu ASV patentu birojā.

Kur pašlaik dzīvo?  Vasingtonas DC Merilendes priekšpilsetā Ševerlija (Cheverly)

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?   Neredzu, ka Bībele oponē sieviešu ordinācijai, ja Bībeli lasa rūpīgi un tā saredz citus izskaidrojumus, akli nesekojot “tradicionālai” ekseģēzei šajā jautājumā.  Lasot 1. vestuli Korintas draudzei jāņem vērā, ka tur atrodami vairāki citāti no diskusijām Korintas draudzē, par kuriem apustulis Pavils pēc citēšanas komentē (un ļoti sarkastiski tūlīt pec 14. nodaļas citētā 34. un 35. panta).  Savukārt 1. vestulē Timotejam 2. nodaļā, apustulis attaisno savu praksi neļaut sievietēm mācīt (12.-13.p.) ar to, ka viņām vēl ir jāmācās (11.p), jo viņai, tāpat kā Ievai, nebija iespējas tik daudz iemācīties kā Ādamam (13.-14.p.).

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?   Lai Dievs palīdz jūsu kalpošanai Kristus druvā;  mēģināt but pacietīgām uz neordinētajiem,  kas vajadzīgajā cīņā pret sekulāristu maldiem pārāk cieši turas pie tradīcijām.  Tāpēc,  lūdzu, neļaujiet viņu negatavai domāšanai par to, ko itkā Bībele mācot, vest jūs otrā galejībā — pie šaubīgas Bībeles izpratnes, kāda pārāk bieži valda “feministu”, un, jā, “liberāļu” aprindās.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  “Kristū, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības” (Kol 2:2d-3).  “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru” (Fil. 4:13); “Pārbaudait visu;  kas labs, to paturiet!” (1. Tes 5:21).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  “Es zinu Vārdu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Mārtiņu Luteru