Guntars Rēboks – mācītājs

Vārds? Guntars

gr sherborne

Piederība konfesijai? luterāņu, taču kalpoju anglikāņu baznīcā.

Vai esi garīdznieks? esmu

Tava nodarbošanās? Esmu garīdznieks, reizēm lasu lekcijas LU TF, pētu agrīno kristietību, jo īpaši apokrifu un herēžu ietekmi uz kristietību.

Kur pašlaik dzīvo? Dzīvoju Rīgā, esmu dzimis un audzis kurzemnieks.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?   Nebalstu savu argumentāciju Bībelē, jo tā burtiskā veidā priekš manis nav Dieva Vārds, tad tā līdzinātos Korānam. Viena daļa protestantu ir radikalizējusi sola scriptura doktrīnu, kas aizēno Jāņa evaņģēlijā pausto vēsti par to, ka Dieva Vārds (logos) ir Jēzus. Bībelē ir patiesība, bet tā pati par sevi nav patiesība. Sapratnei par baznīcu būtu jāizriet no Jēzus personas un dzīves. Ja saprotam to tādā veidā, tad Pāvila sacītajam parādās ne tikai teorētiska, bet arī praktiska dimensija: “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. ”

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Nenostāties “pret”, bet gan būt “par”.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:36a)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

nav viena konkrēta

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Pārāk daudzi, lai izceltu vienu

Tālivaldis Ivars Šmits -bijušais LELBA Ārmisijas vadītājs

Vārds?  Tālivaldis Ivars Šmits

Tālivaldis Šmits

Piederība konfesijai?  LELBA

Vai esi garīdznieks? 

Tava nodarbošanās?  Pensionēts no LELBA ārmisijas vadības un ASV austrumu apgabala vikarēšanas, nerunājot par maizes darbu ASV patentu birojā.

Kur pašlaik dzīvo?  Vasingtonas DC Merilendes priekšpilsetā Ševerlija (Cheverly)

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?   Neredzu, ka Bībele oponē sieviešu ordinācijai, ja Bībeli lasa rūpīgi un tā saredz citus izskaidrojumus, akli nesekojot “tradicionālai” ekseģēzei šajā jautājumā.  Lasot 1. vestuli Korintas draudzei jāņem vērā, ka tur atrodami vairāki citāti no diskusijām Korintas draudzē, par kuriem apustulis Pavils pēc citēšanas komentē (un ļoti sarkastiski tūlīt pec 14. nodaļas citētā 34. un 35. panta).  Savukārt 1. vestulē Timotejam 2. nodaļā, apustulis attaisno savu praksi neļaut sievietēm mācīt (12.-13.p.) ar to, ka viņām vēl ir jāmācās (11.p), jo viņai, tāpat kā Ievai, nebija iespējas tik daudz iemācīties kā Ādamam (13.-14.p.).

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?   Lai Dievs palīdz jūsu kalpošanai Kristus druvā;  mēģināt but pacietīgām uz neordinētajiem,  kas vajadzīgajā cīņā pret sekulāristu maldiem pārāk cieši turas pie tradīcijām.  Tāpēc,  lūdzu, neļaujiet viņu negatavai domāšanai par to, ko itkā Bībele mācot, vest jūs otrā galejībā — pie šaubīgas Bībeles izpratnes, kāda pārāk bieži valda “feministu”, un, jā, “liberāļu” aprindās.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  “Kristū, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības” (Kol 2:2d-3).  “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru” (Fil. 4:13); “Pārbaudait visu;  kas labs, to paturiet!” (1. Tes 5:21).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  “Es zinu Vārdu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Mārtiņu Luteru

Enija – Teoloģijas doktorantūras studente

Vārds? Enija Rēboka

enija

Piederība konfesijai? Anglikānisms

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās?  Teoloģijas doktorantūras studente

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Nevaru īsti pateikt, kāpēc atbalstu sieviešu ordināciju, jo tāds “aizliegums ordinēt” man nekad dabiski nav bijis saprotams. Ar to es domāju – aizliegums ordinēt sievietes man vienmēr ir licies ļoti mākslīgs un samocīts, cilvēkiem uzspiests. Mēs jebkuru darbu šajā pasaulē daram tad, kad to mākam un tad, kad mums tas sanāk. Es labprāt nodarbojos ar teoloģiju, dziedāšanu un kūku cepšanu, taču es noteikti nekad nevarētu kļūt par mācītāju, jo man nav spējas vadīt cilvēkus. Tomēr ir daudzas sievietes, kuru vislielākais talants un vislabākā spēja ir būt šādiem ganiem.

Es domāju, ka uzskaitīt klasiskos teoloģiskos argumentus par un pret ordināciju būtu lieki, jo lielākā daļa interesentu tos jau zin. Gribētos drīzāk, lai visi padomā par lietu mainīgumu. Visa šī pasaule ir iekārtota tā, lai mainītos. Katru sekundi mēs pavadām milzum ātrā kustībā, jo Zeme griežas ar varenu spēku apkārt Saulei, Visums aug, gadalaiki rit, cilvēks arī mainās. Viss mainās, Dievs paliek nemainīgs un mūžīgs. Ne jau tāpēc, ka Dievs būtu nekustīgs, bet tāpēc, ka Dievs ietver sevī visu, kas ir – pagātni, nākotni, sievieti, vīrieti, mīlestību, ciešanas utt. Dievs redz visu un zin visu kā vienu veselu, tāpēc Viņš ir mūžīgs. Mēs.. mēs redzam visu saskaldīti un nepilnīgi, mēs ejam tikai pa vienam solim uz priekšu, nezinot, kas sekos. Tomēr – mēs atrodamies kustībā, cilvēks attīstās visu laiku uz priekšu un kļūst pilnīgāks. Attīstība notiek tāpēc, ka mēs vēlamies izbeigt ciešanas un sāpes pasaulē – pabarot nabago, sadziedēt salauztu sirdi, pacelt to, kurš krīt. Tas pats ir noticis ar sievieti vēsturē. Sievietes nonievāšana un darīšanai viņai pāri ir izraisījusi milzīgs ciešanas un ne jau tikai sievietei. Sāpēja arī bērnam, kā māte bija sieviete, sāpēja vīram, kurš mīlēja sievu, sāpēja arī vecākiem, kuriem piedzima meita un kuras liktenis bija jau zināms, meitenei ievelkot pirmo elpu.

Tieši šajā sāpju pārvarēšanā kristietība ir devusi augstāko iespējamo cilvēciskāko bausli, kas stāv pāri visam –  “Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu” (Jņ. 15:17). Spēju mīlēt apkārtējos es saistu ar to, ka kristietība ir dzīva reliģija. Tās pamatā ir dzīvs Gars, tās pamatā ir dzīvs cilvēks, nevis likums vai tradīcija, bet dzīvība, kura mīl dzīvību. Un mīlestības vārdā kristietim ir jāmainās, jāaug kopā ar pasauli, jāpalīdz tam, kurš pats nevar. Un tagad, atceroties šo mūri starp vīrieti un sievieti ordinācijas jautājumā, šis mūris liekas pilnīgi bezjēdzīgs, nedabisks, tukšs un bez mīlestības. Un, kas ir pats svarīgākais, šis mūris turpina radīt sāpes daudziem cilvēkiem. Vai tas ir tas, ko Jēzus iedibināja? Sāpes?

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es pieļauju, ka bieži vien sievietes, kuras vēlas kalpot, bet tiek atraidītas, piedzīvo vienatnes sajūtu un varbūt pat jūtas bezvērtīgas. Tāpēc, vismaz man, vienmēr ir palīdzējis tas, ka atceros, ka pat ciešanās mēs neesam vieni. “Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. ” (Jņ. 15: 18-19)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nebiju domājusi nekad par savu mīļāko pantu, bet visbiežāk atgriežos savās domās pie šiem pantiem no Atklāsmes grāmatas “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: “Redzi, visu Es daru jaunu.” Tad Viņš teica: “Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.” Un Viņš man sacīja: “Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls. “(Atkl. 21:1-7)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mīļākā baznīcas dziesma man nav. Bet ir favorīti:

1) Will Todd – O Lux Beata,   2) Sir Edward Bairstow – Let all mortal flesh keep silence

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Visvairāk apbrīnoju cilvēkus, kas veikuši nevardarbīgu pretošanos netaisnībai. Tāpēc minēšu Dr. Martinu Luteru Kingu, Jr., jo tā bijusi tiešām liela dāvana – nedarīt pāri otram, bet parādīt spēku un mainīt cilvēku sirdis.

Terēze Bogdanova – Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes priekšniece

Vārds? Terēze Bogdanova

Tereze

Piederība konfesijai? Luterāne (LELBāL)

Vai esi garīdznieks?

Tava nodarbošanās? Strādāju profesionālā jomā, bet jau septiņus gadus kalpoju draudzes valdē

Kur pašlaik dzīvo?Londonā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Esmu par dzimumu līdztiesību visās dzīves jomās, jo īpaši sieviešu ordinācijā, jo tikai pateicoties sievietei mācītājai aktīvi pievērsos kristietībai, sāku regulāri apmeklēt dievkalpojumus un iesaistījos draudzes dzīvē. Sieviete mācītāja man sniedza iespēju beidzot satikt garīdznieku, kas spēja uzklausīt un iedziļināties manis uzdotajos jautājumos. Viņa arī sniedza un turpina sniegt stimulu izglītoties garīgajā jomā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Jūs esat nepieciešamas savai baznīcai. Nepadodieties!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Uz Dieva es paļaujos un nebīstos Ps56:12

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Sūtni Kārli Zariņu, kurš bija Lielbritānijā esošās latviešu sabiedrības tēvs, arī garīgajā ziņā, dibinot draudzi un strādājot pie tā, lai tiktu izdots Bībeles latviskais tulkojums.
Apraksts: Esmu Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes priekšniece. Šajā draudzē jau kopš deviņdesmitajiem gadiem kalpo sievietes mācītājas. Viņas ir apliecinājušas savu spēku garīgajā kalpošanā un tikai patiecoties viņu darbam šī draudze vēl turpina pastāvēt.

Artūrs Hansons – teologs un redaktors

Vārds? Arturs Hansons
 Arturs
Piederība konfesijai?evangelisch
Vai esi garīdznieks?
Tava nodarbošanās? grāmatu redaktors, korektors
Kur pašlaik dzīvo?Rīgā
Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?
Augšāmcelšanās pirmajām lieciniecēm eņģeļi pavēlēja iet pie mācekļiem un vēstīt par Jēzus augšāmcelšanos – kurš gan varētu pēc tam to aizliegt? Būtu ļoti žēl, ja viņas nebūtu klausījušas un augšāmcelšanās vēsts beigtos ar Mk 16,8 (“Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.”)
Līdz ar Lutera uzsvērto visu kristiešu priesterību te ir abas galvenās mācītāju kalpošanas daļas – vārdi un sakramenti.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Apd 5,38–39; “Tādēļ es jums tagad saku: lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks; bet, ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsit iznīcināt; pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem!”
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Vēstule filipiešiem, 2. nodaļa
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
Piemēram, “Ceļa spieķis dārgs un svēts”
Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Var minēt Augustīnu un Aristoteli.

Lilija Zobens – diriģente, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde

Vārds? Lilija Zobens

Lilija

Piederība konfesijai? Luterāņu

Vai esi garīdzniece? Neesmu garīdzniece

Tava nodarbošanās? Esmu balss skolotāja, kora diriģente un mūzikas izdevēja.

Kur pašlaik dzīvo? Pašlaik dzīvoju Enfīldā, Ziemeļlondonā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Atbalstu Sieviešu ordināciju, jo esmu pārliecināta, ka katram, neskatoties uz dzimumu vai valsts piederību, kas jūt Dieva aicinājumu Viņu kalpot, ir tiesības to darīt. Pate kā sieviete esmu jutusi lielāku atbalstu un garīgu pārliecinājumu tieši no mācītājām-sievietēm, nekā no vīriešiem, kuriem ir tendence būt pārāk autoritāriem. Pāvils jau smagi izteicās pret sievietēm (1. vēst. Korintiešiem, 11. nodaļa), bet tas nenāk no Kristus mācības.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ir gods kalpot, jebkurā jomā, ja to dara ar skaidru sirdi un možu prātu

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Mīļākie Bībeles panti nāk arī no Pāvila 1. vēstules Korintiešiem, 13. nodaļa (visa nodaļa!)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mīļākā baznīcas dziesma laikam būs “Es skaistu rozīt’ zinu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Grūti pateikt, kuru vēsturisku tēlu izvēlēties, bet viens būtu Nelsons Mandela: dzīvi iesākā ka terorists, cīnoties par savu pārliecību, mūža spēka gadus pavadījis cietumā, kur neatļāva ieslodzījumam salauzt viņa ticību uz labāku nākotni, un beidzot, kā valsts prezidents, paspēja apvienot Dienvidāfrikas daudzas tautības vienā nācijā.

 

Agrita Staško – mācītāja pienākumu izpildītāja

Vārds? Agrita Staško

agrita

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta

Tava nodarbošanās? Skolotāja, LELB evanģēliste, kalpoju 2 draudzēs kā mācītāja pienākumu izpildītāja

Kur pašlaik dzīvo? Latvija, Kuldīga

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

No pieredzes varu teikt, ka  sievietes kalpošana var nest  lielas svētības draudzēm.  Sievietes spēj gan mācīt, gan  sludināt Evaņģēliju. Veicot  pastorālo aprūpi, ir  daudz iejūtīgākas, spēj uzklausīt un mierināt. Daudzi cilvēki,  arī ārpus draudzēm  atzīst, ka nonākot dzīves sarežģījumos,  labprātāk izvēlas sievieti kā garīgo aprūpētāju.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Jautājums par kalpošanu ir jautājums par aicinājumu, tāpēc paliksim pazemībā pie Kristus kājām, cerot un gaidot uz Viņu.

“ Ļai Kristus, mūsu Kungs, palīdz mums visiem ar savām pārbagātajām žēlastībām, ka mēs saprastu Viņa  svēto gribu un varētu to pilnībā izpildīt.”

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Dieva vārdu un baušļu svētība.  (119.Psalms) Salamana pamācības uc.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

  1. Māci man ticēt Kungs. 92b Nāc pie krusta savās bēdās, 401. Ved mani Dievs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu Kristu un Māti Terēzi un viņas pašaizliedzīgo kalpošanu “vismazākajiem”.

PS – Ļoti skaista filmiņa par Agritu Staško: šeit

Varis Bitenieks – mācītājs

Vārds? Varis Bitenieks

varis

Piederība konfesijai? Esmu uzņemts LELBĀL kopā ar savām draudzēm. Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudzē maksāju fiksēto draudzes locekļa nodokli. Ar piederību LELBĀL tātad piederu arī Pasaules luterāņu federācijai. Vienkārši sakot esmu luterānis.

Vai esi garīdznieks? Esmu ordinēts 1999.gada 4.martā iekš LELB, Rīgas Doma baznīcā.

Tava nodarbošanās? Esmu pilnas slodzes draudžu mācītājs autonomajās evaņģēliski luteriskajās draudzēs. Un vēl esmu 10 gadus strādājis ceļu būvē par bruģētāju, celtnieku un ceļu strādnieku.

Kur pašlaik dzīvo? Aizputē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tādēļ, ka Kristus ir pavēlējis saviem mācekļiem ( un es tāds esmu caur savām kristībām): „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tās tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…” (Mt.27: 18-20). Šie ir ļoti svarīgi un nopietni vārdi Bībelē, jo šeit ir pateikts kas ir baznīcas(soma Kristī (Kristus miesa)) uzdevums. Kāpēc ir būvētas baznīcu ēkas, kādēļ ir draudzes, to īpašumi, teoloģiskā izglītība, kapelānu darbs, ziedojumi, diakonija, svētdienas skolas un daudz kā cita. Viss izriet no šīs Kristus pavēles un kristiešiem tā ir jāievēro. Neordinēt sievietes nozīmē atsacīties no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Luterāņu mācītāja(as) galvenais uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu un izdalīt Sakramentus. Tas izriet no Augsburgas ticības apliecības un M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Ja kāda luterāņu baznīca atsakās ordinēt sievietes, tad tā atsakās no sava pamata – no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas, no pastorālā darba vai tuvākmīlestības uz ko balstās visas evaņģēliski luteriskās baznīcas visā pasaulē. Tad šī „Baznīca” saka, ka ir kaut kas svarīgāks par dvēseļkopšanu un kalpošanu savam tuvākajam. M. Lutera teoloģija tai ir sveša. Ja es neatbalstītu sieviešu ordināciju, tad es nostātos pret evaņģēlisko Baznīcu pret tās dogmatiku un sistemātisko teoloģiju, ko esmu mācījies gan Latvijas, gan Heidelbergas universitātēs. Neordinēt sievietes nozīmē viņas diskriminēt un tas ir antikonstitucionāli. Tas ir pret Latvijas Republikas Satversmi un Eiropas cilvēktiesībām.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es priecājos un esmu kopā ar Jums un pateicos Dievam par visu, ko Jūs man esat devušas kā savam brālim Kristū. Un es ceru, ka mēs piedzīvosim vēl daudz skaistu brīžu mūsu kopīgā ceļā pretim Jaunajai Jeruzalemei

Atcerieties vienmēr, ka esat kristītas un esat Kristus miesa(soma Kristū). Jūsu uzdevums ir formulēts (Mt.ev.27:18-20). Nenonieciniet sevi un lai tālu jo tālu no Jūsu sirdīm ir šaubas par sevi. Man pašam vajadzēja daudz gadu, lai es saprastu, ka Kristus evaņģēlijs ir tāds, kas darbojas ap mani, manos līdzcilvēkos, draudzēs un sabiedrībā. Svarīgi ir palikt šai mīlestībā par to runāt, vēstīt citiem, arī tiem, kas pret Jums izturas naidīgi. Latvijā ir tik daudz daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo cilvēki, kurus vajag uzrunāt un pastorāli aprūpēt – ar Vārdu un Sakramentu. Tas ir Baznīcas(gan mans, gan Jūsu) uzdevums un to vienlīdz labi var izdarīt kā vīrietis, tā sieviete. Neaizmirstiet šo pašu galveno uzdevumu. 27.februāra konferencē uz manu jautājumu: „Kādu Jūs redzat luterāņu baznīcas nākotni tieši Latvijā?”Aivita Putniņa(konferences lektore) atbildēja: „Tā nākotne ir Jūsu rokās”. Ņemiet šos vārdus sev sirdī un ticiet, ka tie nav tukši vārdi – tie tika izteikti publiski un Dieva Vārds saka tā: „Kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tā būs ar manu Vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis atpakaļ nepiepildīts (Jes.55:10-11).

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jāņa ev. 5:17 „Mans Tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju”. Un vēl Jēzus vārdi: „Debesu Valstība nenāk ārēji redzamā veidā”.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Tā viennozīmīgi ir Dz.gr.(1992.g.) 503. dziesma „Mācaities no puķēm laukā”.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Tā no pēdējiem 200 gadiem tie ir rakstnieks Fjodors Dostojevskis, filozofs Merabs Mamardašvili un futbolists Djego Armando Maradonna.

 

Ilze Ķezbere-Haerle – Minhenes draudzes mācītāja, teoloğiskās literatūras tulkotāja

Vārds? Dr. Ilze Ķezbere-Härle

Ilze_Kezbere_Harle

Piederība konfesijai? Evaņğēliski luteriskā

Vai esi garīdzniece? Mācītāja

Tava nodarbošanās? Pilna laika Garīgā aprūpētāja senioru rezidencē Štutgartē, Minhenes latviešu draudzes mācītāja. Esmu arī teoloğiskās literatūras tulkotāja no vācu uz latviešu valodu (izdevniecībā “Klints” iznākušās grāmatas: “Evaņğēliskās teoloğijas pamatteksti no Šleiermahera līdz mūsdienām”, “Galilieša ēnā. Stāsts par Jēzu un viņa laiku”, “Es ticu. Apustuļu ticības apliecinājuma komentārs”)

Kur pašlaik dzīvo? Vācijā pie Štutgartes

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Tāpēc, ka Dieva Svētais Gars ir kā vējš, kurš pūš kā gribēdams (Jāņa ev. 3,8). Viņš nav pakļauts ne dzimumu, ne tautību ierobežojumiem, ja viņš kādu aicina sludināšanas un mācīšanas un draudzes vadības darbā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Pirmajā vietā vēlēties kalpot Dievam, tad prasīt viņam, kurā vietā un kurā amatā kalpot (skat Psalmu 32,8: Tā saka tas Kungs: „Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es par tevi turēšu nomodā savu aci.“).  Lielākā daļa uzdevumu ir ikdienišķi.  Izšķirošos brīžos apzināti nodot sevi Dieva rokās: arī mūsdienās Dievs sūta savus eņğeļus/vēstnešus (lielākotiesu bez spārniem), kas krustojumā parāda ceļu, cietumā atslēdz durvis un tuksnesī iedod dzert un ēst, ja cilvēkam ir uzticēts kāds Dieva uzdevums.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Apustuļu darbu grāmata 1,8: “Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī” (Nr. 401,1-3; Žana Sibeliusa mūzika, Tirzmalietes vārdi)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Corrie ten Boom (1892-1983), holandiešu evaņğēlisti, kura 50 gadu vecumā pēc represijām jūdu glābšanas dēļ ceļoja pa pasauli, liecinot par Dieva vadību un sludinot piedošanu Kristus dēļ.

Tekla Šaitere – žurnāliste

Vārds? Tekla Šaitere

tekla

Piederība konfesijai? Katoļticīgā

Tava nodarbošanās? Žurnāliste

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Tīri cilvēcisku iemeslu dēļ, man šķiet, ka sievietes ir sirsnīgākas, saprotošākas, spējīgas būt kopā ar mani gan labās dienās, gan bēdu brīdī. Es sievietei vairāk uzticētos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Būt stiprām, ejot uz savu mērķi. Bībelē nav teikts, ka mācītāji var būt tikai vīrieši. Dieva priekšā visi esam vienādi.