Terēze Bogdanova – Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes priekšniece

Vārds? Terēze Bogdanova

Tereze

Piederība konfesijai? Luterāne (LELBāL)

Vai esi garīdznieks?

Tava nodarbošanās? Strādāju profesionālā jomā, bet jau septiņus gadus kalpoju draudzes valdē

Kur pašlaik dzīvo?Londonā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Esmu par dzimumu līdztiesību visās dzīves jomās, jo īpaši sieviešu ordinācijā, jo tikai pateicoties sievietei mācītājai aktīvi pievērsos kristietībai, sāku regulāri apmeklēt dievkalpojumus un iesaistījos draudzes dzīvē. Sieviete mācītāja man sniedza iespēju beidzot satikt garīdznieku, kas spēja uzklausīt un iedziļināties manis uzdotajos jautājumos. Viņa arī sniedza un turpina sniegt stimulu izglītoties garīgajā jomā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Jūs esat nepieciešamas savai baznīcai. Nepadodieties!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Uz Dieva es paļaujos un nebīstos Ps56:12

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Sūtni Kārli Zariņu, kurš bija Lielbritānijā esošās latviešu sabiedrības tēvs, arī garīgajā ziņā, dibinot draudzi un strādājot pie tā, lai tiktu izdots Bībeles latviskais tulkojums.
Apraksts: Esmu Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes priekšniece. Šajā draudzē jau kopš deviņdesmitajiem gadiem kalpo sievietes mācītājas. Viņas ir apliecinājušas savu spēku garīgajā kalpošanā un tikai patiecoties viņu darbam šī draudze vēl turpina pastāvēt.

Lilija Zobens – diriģente, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde

Vārds? Lilija Zobens

Lilija

Piederība konfesijai? Luterāņu

Vai esi garīdzniece? Neesmu garīdzniece

Tava nodarbošanās? Esmu balss skolotāja, kora diriģente un mūzikas izdevēja.

Kur pašlaik dzīvo? Pašlaik dzīvoju Enfīldā, Ziemeļlondonā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Atbalstu Sieviešu ordināciju, jo esmu pārliecināta, ka katram, neskatoties uz dzimumu vai valsts piederību, kas jūt Dieva aicinājumu Viņu kalpot, ir tiesības to darīt. Pate kā sieviete esmu jutusi lielāku atbalstu un garīgu pārliecinājumu tieši no mācītājām-sievietēm, nekā no vīriešiem, kuriem ir tendence būt pārāk autoritāriem. Pāvils jau smagi izteicās pret sievietēm (1. vēst. Korintiešiem, 11. nodaļa), bet tas nenāk no Kristus mācības.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ir gods kalpot, jebkurā jomā, ja to dara ar skaidru sirdi un možu prātu

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Mīļākie Bībeles panti nāk arī no Pāvila 1. vēstules Korintiešiem, 13. nodaļa (visa nodaļa!)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mīļākā baznīcas dziesma laikam būs “Es skaistu rozīt’ zinu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Grūti pateikt, kuru vēsturisku tēlu izvēlēties, bet viens būtu Nelsons Mandela: dzīvi iesākā ka terorists, cīnoties par savu pārliecību, mūža spēka gadus pavadījis cietumā, kur neatļāva ieslodzījumam salauzt viņa ticību uz labāku nākotni, un beidzot, kā valsts prezidents, paspēja apvienot Dienvidāfrikas daudzas tautības vienā nācijā.

 

Andreta Līvena -teoloģe, kapelāne, pasniedzēja

Vārds? Andreta Līvena
Andreta pukes
Piederība konfesijai? Manas mājas ir Sv. Pestītāja Anglikāņu draudze

Vai esi garīdzniece? Vēl neesmu

Tava nodarbošanās? Teoloģe, kapelāne, pasniedzēja

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Es atbalstu abu dzimumu ordināciju, jo caur kristību mēs visi topam Dieva bērni, ietērpti Kristū – visi esam viens Jēzu Kristū (sal. Gal. 3). Caur kristību visi esam aicināti uz vispārējo priesterību, un dažus Dievs aicina uz ordinēto kalpošanu savā Baznīcā. Izšķirošais ir Dieva aicinājums, nevis dzimums. Dievu nevaram ielikt savos rāmjos. Svētais Gars darbojas, vada un uzrunā, aicinot mūs piedalīties Dieva misijā šajā pasaulē.

Es atbalstu arī tāpēc, ka esmu pateicīga par tik daudzām mācītājām sievietēm, ko man ir bijusi iespēja iepazīt un kas man ir palīdzējušas augt Dieva mīlestībā un ar paļāvību klausīties Dieva aicinājumā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Es pati bieži atgriežos pie eņģeļa vārdiem Marijai: ” Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva.” Un arī: “Dievam nekas nav neiespējams.”

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
“Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam” (1. Jāņa vēstule 3:1).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
“Let us build a house where love can dwell and all can safely live,
a place where saints and children tell how hearts learn to forgive.
Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace;
here the love of Christ shall end divisions:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.”

(Tulkojums:
Celsim māju, kur mīlestība var mājot un visi var droši dzīvot,
vietu, kur svētie un bērni stāsta, kā sirdis mācās piedot
Celta no cerībām, sapņiem un vīzijām, ticības klints un žēlastības velve;
šeit Kristus mīlestībā beidzas visas šķelšanās:
Visi ir gaidīti, visi ir gaidīti, visi ir gaidīti šajā vietā.)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Mani iedvesmo Marija un viņas “jā” Dieva aicinājumam, kas man dod drosmi un paļāvību dažādu šķēršļu un neiespējamību priekšā.

 

Varis Bitenieks – mācītājs

Vārds? Varis Bitenieks

varis

Piederība konfesijai? Esmu uzņemts LELBĀL kopā ar savām draudzēm. Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudzē maksāju fiksēto draudzes locekļa nodokli. Ar piederību LELBĀL tātad piederu arī Pasaules luterāņu federācijai. Vienkārši sakot esmu luterānis.

Vai esi garīdznieks? Esmu ordinēts 1999.gada 4.martā iekš LELB, Rīgas Doma baznīcā.

Tava nodarbošanās? Esmu pilnas slodzes draudžu mācītājs autonomajās evaņģēliski luteriskajās draudzēs. Un vēl esmu 10 gadus strādājis ceļu būvē par bruģētāju, celtnieku un ceļu strādnieku.

Kur pašlaik dzīvo? Aizputē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tādēļ, ka Kristus ir pavēlējis saviem mācekļiem ( un es tāds esmu caur savām kristībām): „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tās tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…” (Mt.27: 18-20). Šie ir ļoti svarīgi un nopietni vārdi Bībelē, jo šeit ir pateikts kas ir baznīcas(soma Kristī (Kristus miesa)) uzdevums. Kāpēc ir būvētas baznīcu ēkas, kādēļ ir draudzes, to īpašumi, teoloģiskā izglītība, kapelānu darbs, ziedojumi, diakonija, svētdienas skolas un daudz kā cita. Viss izriet no šīs Kristus pavēles un kristiešiem tā ir jāievēro. Neordinēt sievietes nozīmē atsacīties no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Luterāņu mācītāja(as) galvenais uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu un izdalīt Sakramentus. Tas izriet no Augsburgas ticības apliecības un M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Ja kāda luterāņu baznīca atsakās ordinēt sievietes, tad tā atsakās no sava pamata – no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas, no pastorālā darba vai tuvākmīlestības uz ko balstās visas evaņģēliski luteriskās baznīcas visā pasaulē. Tad šī „Baznīca” saka, ka ir kaut kas svarīgāks par dvēseļkopšanu un kalpošanu savam tuvākajam. M. Lutera teoloģija tai ir sveša. Ja es neatbalstītu sieviešu ordināciju, tad es nostātos pret evaņģēlisko Baznīcu pret tās dogmatiku un sistemātisko teoloģiju, ko esmu mācījies gan Latvijas, gan Heidelbergas universitātēs. Neordinēt sievietes nozīmē viņas diskriminēt un tas ir antikonstitucionāli. Tas ir pret Latvijas Republikas Satversmi un Eiropas cilvēktiesībām.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es priecājos un esmu kopā ar Jums un pateicos Dievam par visu, ko Jūs man esat devušas kā savam brālim Kristū. Un es ceru, ka mēs piedzīvosim vēl daudz skaistu brīžu mūsu kopīgā ceļā pretim Jaunajai Jeruzalemei

Atcerieties vienmēr, ka esat kristītas un esat Kristus miesa(soma Kristū). Jūsu uzdevums ir formulēts (Mt.ev.27:18-20). Nenonieciniet sevi un lai tālu jo tālu no Jūsu sirdīm ir šaubas par sevi. Man pašam vajadzēja daudz gadu, lai es saprastu, ka Kristus evaņģēlijs ir tāds, kas darbojas ap mani, manos līdzcilvēkos, draudzēs un sabiedrībā. Svarīgi ir palikt šai mīlestībā par to runāt, vēstīt citiem, arī tiem, kas pret Jums izturas naidīgi. Latvijā ir tik daudz daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo cilvēki, kurus vajag uzrunāt un pastorāli aprūpēt – ar Vārdu un Sakramentu. Tas ir Baznīcas(gan mans, gan Jūsu) uzdevums un to vienlīdz labi var izdarīt kā vīrietis, tā sieviete. Neaizmirstiet šo pašu galveno uzdevumu. 27.februāra konferencē uz manu jautājumu: „Kādu Jūs redzat luterāņu baznīcas nākotni tieši Latvijā?”Aivita Putniņa(konferences lektore) atbildēja: „Tā nākotne ir Jūsu rokās”. Ņemiet šos vārdus sev sirdī un ticiet, ka tie nav tukši vārdi – tie tika izteikti publiski un Dieva Vārds saka tā: „Kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tā būs ar manu Vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis atpakaļ nepiepildīts (Jes.55:10-11).

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jāņa ev. 5:17 „Mans Tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju”. Un vēl Jēzus vārdi: „Debesu Valstība nenāk ārēji redzamā veidā”.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Tā viennozīmīgi ir Dz.gr.(1992.g.) 503. dziesma „Mācaities no puķēm laukā”.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Tā no pēdējiem 200 gadiem tie ir rakstnieks Fjodors Dostojevskis, filozofs Merabs Mamardašvili un futbolists Djego Armando Maradonna.

 

Ieva Graufelde – prāveste

Vārds? Ieva Graufelde

Ieva Graufelde

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece? Esmu mācītāja

Tava nodarbošanās? Mācītāja ar prāvesta uzdevumiem

Kur pašlaik dzīvo? Zviedrijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Atbalstu cilvēkus kas saņēmuši Dieva aicinājumu, sadzirdējuši Dieva balsi un atsaucās sakot “Es te, sūti mani!” Mēs esam Dieva aicināti redzēt un atbalstīt savu līdzcilvēku. Sievietes perspektīvs ir svarīgs, jo tas bagātina izpratni par Svētajiem Rakstiem. Sievietes balss ir tik pat svarīga kā bērna vai vīrieša. Abi dzimumi ir vajadzīgi lai būtu veselums. Atbalstu, jo no pieredzes esmu redzējusi kā sievietes strādā. Viņu kalpošana ir unikāls pienesums kas kuplina Baznīcas darbu visās jomās.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

No Jesajas 43:

Tagad tā saka Kungs, tavs Radītājs: “Nebaidies, es tevi nosaucu tavā vārdā,
tu esi mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi,
un cauri upēm, tās tevi neaizraus,
kad caur uguni iesi, tu nesadegsi,
liesma tevi neapsvilinās!…

Tādēļ ka esi man vērtīgs.”

Tie ir Dieva tagad vārdi visām. Jūs esat vērtīgas. Ja esat sadzirdējušas Dieva aicinājumu, tad arī atradīsiet kā kalpot.

Nekautrējaties un esat aktīvas draudzes dzīvē.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Tādu ir daudz!

Lūkas 8:48 “Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru.”

1Jņ 4:12 ”Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.”

103 Psalms: Teic, mana dvēsele, Kungu,
viss, kas manī, – viņa svēto vārdu!
Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis –

2kor12:9 Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar manu žēlastību,

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Ņem manu sirdi, Žēlotāj

Glābējs Kungs Jēzu

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu

Grāmatvede

bookkeeper

Piederība konfesijai? Kristīta un iesvētīta luterāņu baznīcā

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Grāmatvede

Kur pašlaik dzīvo? Lielbritānijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Ir laiks atzīt un atbalstīt sieviešu ordināciju. Baznīcai, manuprāt, būtu bijis jābūt tai institūcijai, kas neiedala, nevērtē un neskata dzimumus atsevišķi. It sevišķi mūsdienās. Lai arī pastāv dzimumu vienlīdzība gan darba vietās, gan politikā, uc. bieži vien tā ir noteikta tikai uz papīra. Baznīca kā institūcija varētu būt lielisks piemērs. Baznīca ar savu lēmumu var vai nu attīstīt vai tieši pretēji- graut vienlīdzības attīstību. Ikvienam cienīgam cilvēkam, kas vēlas kalpot baznīcai būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām to darīt un dzimums noteikti nedrīkst būt iemesls tam vai tas ir atļauts vai nē. Baznīcai būtu jāseko līdzi tieši cilvēka raksturiezīmēm, cilvēka vēlmei kalpot baznīcai, Dievam un draudzei, dzimums šeit ir mazsvarīgs.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Esmu iepazinusi vienu sievieti mācītāju, kā arī bijusi pāris citos dievkalpojumos, kurus vada sievietes. Esmu ieklausījusies gan vīriešu, gan sieviešu vadītos dievkalpojumos un tomēr sieviešu vadītie mani uzrunā nedaudz citādi. Jūtos draudzei un baznīcai tuvāka.

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Pašreiz mani uzrunā Salamana pamācības.

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Ļoti patīk Ziemassvētku dziesmas. Vismīļākais ir Mums bērniņš šodien piedzimis (Coventry Carol)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Nebūs vēsturiskais, bet ļoti uzrunā Malala Jusafzai- fantastiska iedvesma.

 

 

Rinalds Gulbis – mācītājs un pētnieks

Vārds? Rinalds Gulbis

Rinalds Gulbis

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks? Jā!

Tava nodarbošanās? Politikas pētnieks, LU senators un pa reizei pasniedzējs, mūzikas labdarības fonda valdes loceklis, mācītājs.

Kur pašlaik dzīvo? Frankfurtē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Es uzskatu, ka ne baznīcas aicina cilvēkus kalpot, bet gan Dievs un ja cilvēks ir saņēmis šādu Dieva aicinājumu, tad ikvienam ir jākalpo no visas sirds cilvēkiem un Dievam par prieku.

Sieviešu ordinācijas aizliegumam nav bibliska pamatojuma, biežā atsauce uz Pāvila 1. vēstuli korintiešiem, kur “sievām” norādīts klusēt, manuprāt ir vienkāršs tā laika sociālās kārtības atspoguļojums. Kāds gan teiks, ka tādējādi mēs visus Rakstus varam interpretēt kā konkrēto laiku sociālpolitisku naratīvu un zināmā mērā tā tas arī ir – Raksti satur ne tikai Dieva tiešu atklāsmi, bet arī vēsti pierakstījušo cilvēku skatījumu uz pasauli.

Studējot vēsturi, tik ļoti daudz nācies saskarties ar izcilām sievietēm – teoloģēm, arī martīrēm, kuras bezkaislīgi sludinājušas un kalpojušas, taču… nav iederējušās džentlmeņu baznīcas kubiņos. Viņas tik bieži bijušas neērtas. Atcerēsimies kaut vai Bingenas Hildegardi – viņa bīskapiem bija tik neērta savām laikam un saviem bīskapiem, ka kļuva par lielu traucēkli no kuras visādi mēģināja atbrīvoties. Pilnībā viņas nopelnu Vatikāns atzina tikai pēc deviņiem gadsimtiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mīļās, esiet stipras un kalpojiet, kalpojiet iepretim šķēršļiem un cilvēku aizspriedumiem, jo nāks laiks un nāks arī atzīšana.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt. 28:18-20)

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jņ.15:12-13)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

  1. Ved, mani Dievs; 83. Krusts laistās kalna galā.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Kārlis Lielais, Bernards no Klervo.

Rudīte Losāne – mācītāja de facto

Vārds? Rudīte Losāne

rudite_ordenis3_63-500x300

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece? mācītāja de facto

Tava nodarbošanās? kapelāne, LELB evaņģēliste, LLSTA prezidente

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka gandrīz pirms divdesmit gadiem esmu saņēmusi sirdī aicinājumu mācītājas amatam, ar kuru sākumā pat ilgstoši cīnījos, jo nekā nespēju to ielāgot savā pasaules uzskatā, kuru tajā laikā ietekmēja manas laicīgās aktivitātes un oficiālā nostāja Latvijas luterāņu baznīcā. Taču aicinājums kļuva arvien spēcīgāks un ienesa nopietnas korekcijas manā dzīves gājumā, kā dēļ par 180 grādiem pārmainījās visa mana dzīve, mana apziņa, vai, kā Rakstos teikts, – “sirdsprāts”, un tagad esmu tā, kas es esmu. Kaut arī savā baznīcā es nevaru tikt ordinēta garīgā amatā, jo tāda pašreiz ir baznīcas oficiālā nostāja, ar drošu prātu, patiesu ticību un uzticību Trīsvienīgam Dievam, atzīstot Bībeli kā patiesu Dieva Vārdu, varu apliecināt, ka sievietes kalpošana ordinētā amatā kristīgo kopienu dara stiprāku un bagātāku. Savā dzīvē piedzīvoju realitātē to, ko Pēteris un apustuļi teica Augstajam priesterim:

“Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem”( Ap.5:29).

Studējot teoloģiju un reliģiju zinātni, arvien vairāk iepazinos ar dažādām kristiešu Svēto Rakstu interpretācijām un personīgi sev no jauna atklāju jau sen pētniecībā zināmu patiesību, ka tieši Bībeles interpretācijas veids un uz tā pamata izstrādātās doktrīnas vai teoloģiskās nostādnes veido Baznīcas attieksmi pret vai par sieviešu ordināciju. Mani vairāk pārliecināja teoloģija, kas baznīcu skaidro kā garīgu kopienu, kura ir atvērta un kurā Dievs aicina gan vīriešus, gan sievietes kalpot dažādos amatos, piešķirot tiem kalpošanas dāvanas. Kaut arī pašreiz LELB jautājums par sieviešu ordināciju, metaforiski runājot, piedzīvo “tumšos viduslaikus”, es ticībā raugos nākotnē un esmu droša, ka šis fundamentāli konservatīvais periods Latvijas luterāņu baznīcā reiz beigsies un mēs ne tikai formāli, bet jau atjaunoti iekļausimies luterāņu saimē – Pasaules luterāņu federācijā. Un objektīvu šī laika izvērtējumu dos vēsturnieki, kas arī atbildēs uz jautājumu: “Quo vadis Latvijas evaģēliski luteriskā baznīca””.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Vispirms gribu pateikties tām Latvijas sievietēm, kuras devušās kalpot ordinētos amatos ārpus Latvijas. Paldies, ka jūs esat atsaukušās Dieva aicinājumam, nevis to noraidījušas nevēlamu apstākļu dēļ. Jūs mani un daudzas citas, kuras pastāv par sieviešu ordinācijas atjaunošanu LELB, patiesi iedvesmojat.

Sievietēm, kuras LELB kalpo par mācītāja pienākumu izpildītājām vai evaņģēlistēm un bieži dara to pašu darbu ko mācītāji, tikai ne ar tām sociālajām, finansiālajām un juridiskajām pilnvarām un garantijām, kādas piešķirtas mācītājiem vīriešiem, un kuras nedrošības, baiļu, vai kāda cita iemesla dēļ nav vēl skaidri apliecinājušas savu nostāju SO jautājumā, gribu teikt – atzīstiet patiesību un tā jūs darīs brīvas.

Sievietēm, kuras citās Latvijas baznīcās kalpo ordinētos amatos, gribu pateikties par jūsu kalpošanu, kas ir apliecinājums tam, ka sieviete garīgā amatā baznīcu bagātina dievlīdzībā un dara stiprāku. Un sievietēm, kuras sirdī saņēmušas aicinājumu kalpot savai baznīcai garīgā amatā, vēlos apgalvot,- Neizbīstieties, ja tas pašreiz nesaskan ar baznīcas oficiālo nostāju. Jūs esat kristīgās baznīcas cerība kopā ar vīriešiem veidot patiesi garīgu, līdztiesīgu un dzīvu kristīgo kopienu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Efeziešu 2:8-10

“Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Tā ir dziesma, kuras melodija ir no Ludviga van Bēthovena devītās simfonijas, ar Henry van Dyke vārdiem. Tos man reiz uzticēja tulkot no angļu valodas Baptistu dziesmu grāmatai.

1.Prieka pilni Tev mēs dziedam,

Tevi, Kungs, mēs pielūdzam.

Sirdis veras tā kā ziedi

Un kā bites saulē san.

2. Kliedē grēka melnās tūces,

Aizdzen šaubu ēnu prom.

Tevī prieks nekad nav trūcis,

Tu mums dienas gaismu dod.

3. Slavē Tevi priekā zvaigznes,

Zeme, jūra, debess jums.

Un līdz tronim slavu aiznes

Eņģeļi, kas dzied ar mums.

4.Lauki, meži, lejas, kalni,

Ziedu pļavas, jūra dzied.

Tērgā putni, čalo strauti,

Slavē Tevi vienuviet.

5. Daudz Tu piedod! Tavas rokas

Vienmēr svētī, vienmēr dod.

Tu mums dzīves prieka avots,

Tevī sirdis laimi rod.

6.Dārgais Tēvs un Jēzu, brāli,

tikai vienu lūdzam sev:

Māci mūs kā otru mīlēt –

Mīlošie, tie pieder Tev.

7. Kopā sauc mūs varens koris,

Rīta zvaigznes dziesmu sāk!

Un pats Dievs ar maigām rokām

Slavas kori vadīt nāk.

8. Vadi mūs no malu malām

Augšup saules virzienā,

Lai mēs varam iet līdz galam,

Slavēt Tevi godībā!

Šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju dziedam baznīcā LELBA XIV sinodes atklāšanas dievkalpojumā, kad pamīšus dziedāja vīri un sievas, bet beidzamo pantu – visi kopā. Tas patiešām bija varens Dieva diriģēts koris.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Viennozīmīgi – Jēzus persona. Viņš mani iedvesmo, Viņam es ticībā sekoju.

Klāvs Bērziņs – brūders

Vārds? Klāvs Bērziņš

Klāvs un Ieva
prāvests Klāvs ar prāvesti Ievu Graufeldi

Kur tu pašlaik dzīvo? Rīgā

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai.

Vai esi garīdznieks? Tā jau saka!

Tava nodarbošanās? Latvijas ev.-lut. baznīcas ārpus Latvijas Vācijas mācītāju iecirkņa prāvests; Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs; pensionārs

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Jo man tā liekas pati par sevi saprotama lieta un man nav jāmeklē attaisnojumi Bībelē vai kur citur!

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nāciet, bet Latvijā būs grūti!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti  – kā nu nē : 1 Kor.16,13-14 (Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri! Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.); Fil. 4,13 (Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Par Jēzu dziesmu vienu (195)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Mārtiņu Luteru!

 

Ilze Jansone -teoloģe un rakstniece

Vārds? Ilze Jansone
ilze Jansone

Piederība konfesijai? Esmu kristīta luterānismā un 6 gadus bijusi piederīga Rīgas Reformātu brāļu draudzei, taču šobrīd nesaistu sevi ne ar vienu konfesiju.
Vai esi garīdzniece?
Tava nodarbošanās? LU TF vadošā pētniece Sistemātiskās un praktiskās teoloģijas katedrā; rakstniece
Kur pašlaik dzīvo?   Rīgā
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Atbalstu, jo, manuprāt, jautājums par kalpošanu ir jautājums par aicinājumu un talantu, nevis par dzimumu.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Ieteiktu allaž paturēt prātā evaņģēlijus, piemēram, atcerēties Lk 24:1-11 un neļaut institucionalizācijai vai cilvēciskiem aizspriedumiem aizliegt sekot savam aicinājumam.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Fil. 4:13  Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru

1 Kor. 13  Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. 2 Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. 3 Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. 4 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. 5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. 6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. 7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.
9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. 10 Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. 11 Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. 12 Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. 13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
“Ak, galva asiņaina” un “Jēzus, saule mana”
Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Šķiet, nav tāda.