Terēze Bogdanova – Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes priekšniece

Vārds? Terēze Bogdanova

Tereze

Piederība konfesijai? Luterāne (LELBāL)

Vai esi garīdznieks?

Tava nodarbošanās? Strādāju profesionālā jomā, bet jau septiņus gadus kalpoju draudzes valdē

Kur pašlaik dzīvo?Londonā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Esmu par dzimumu līdztiesību visās dzīves jomās, jo īpaši sieviešu ordinācijā, jo tikai pateicoties sievietei mācītājai aktīvi pievērsos kristietībai, sāku regulāri apmeklēt dievkalpojumus un iesaistījos draudzes dzīvē. Sieviete mācītāja man sniedza iespēju beidzot satikt garīdznieku, kas spēja uzklausīt un iedziļināties manis uzdotajos jautājumos. Viņa arī sniedza un turpina sniegt stimulu izglītoties garīgajā jomā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Jūs esat nepieciešamas savai baznīcai. Nepadodieties!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Uz Dieva es paļaujos un nebīstos Ps56:12

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Sūtni Kārli Zariņu, kurš bija Lielbritānijā esošās latviešu sabiedrības tēvs, arī garīgajā ziņā, dibinot draudzi un strādājot pie tā, lai tiktu izdots Bībeles latviskais tulkojums.
Apraksts: Esmu Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes priekšniece. Šajā draudzē jau kopš deviņdesmitajiem gadiem kalpo sievietes mācītājas. Viņas ir apliecinājušas savu spēku garīgajā kalpošanā un tikai patiecoties viņu darbam šī draudze vēl turpina pastāvēt.

Laima Geikina -profesore, teoloģe

Vārds? Laima Geikina

Laima Geikina
Piederība konfesijai?  ev. luterāne
Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? profesore LU Teoloģijas fakultātē

Kur pašlaik dzīvo? Pārdaugavā, Rīgā, Latvijā, Eiropā un pasaulē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Jo Dieva aicinājums kalpot nav saistīts ar dzimumu. Dievs aicina visu savu radību Viņam atsaukties visdažādākajos veidos. Šāda aicinājuma ignorēšana arī ir grēks jeb Dieva noliegums. Dievs ir daudz lielāks un iekļaujošāks kā cilvēka prāts un pat viņa nepilnīgā ticība.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ja vēlies, tad dari! Dari to tagad nevis rīt. Jo : “Bet kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!” (Jes. 40:31)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Mk. 4:40 (4:35-41) “Kādēļ jūs esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?”

Ap.d. 5:38-39 viedā Gamaliēla vārdi: “Ja šis viņu nolūks vai darbs nāk no cilvēkiem, tas izjuks. Bet, ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt. Ka tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem?”

1 Jāņa 4:8;18 “Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. (..) Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā.”

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

23, 103, 131 “Ak, tu priecīga”;  401 “Ved mani Dievs”; 419 “Māci man ticēt, Kungs”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
20.gs. vācu luterāņu mācītāju Dītrihu Bonhēferu. Manuprāt, šobrīd notiek viņa teoloģijas atdzimšana jeb renesanse. Un pat sekulārā sabiedrība novērtē viņa personības lielumu. Cenšos sekot viņa principam: „Klusēšana ļaunuma priekšā pati ir ļaunums. Dievs mūs nepieskaitīs nevainīgajiem. Nerunāt – tas ir runāt. Nedarīt – tas ir darīt.” [“Silence in the face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act.”]

 

Artūrs Hansons – teologs un redaktors

Vārds? Arturs Hansons
 Arturs
Piederība konfesijai?evangelisch
Vai esi garīdznieks?
Tava nodarbošanās? grāmatu redaktors, korektors
Kur pašlaik dzīvo?Rīgā
Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?
Augšāmcelšanās pirmajām lieciniecēm eņģeļi pavēlēja iet pie mācekļiem un vēstīt par Jēzus augšāmcelšanos – kurš gan varētu pēc tam to aizliegt? Būtu ļoti žēl, ja viņas nebūtu klausījušas un augšāmcelšanās vēsts beigtos ar Mk 16,8 (“Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.”)
Līdz ar Lutera uzsvērto visu kristiešu priesterību te ir abas galvenās mācītāju kalpošanas daļas – vārdi un sakramenti.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Apd 5,38–39; “Tādēļ es jums tagad saku: lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks; bet, ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsit iznīcināt; pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem!”
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Vēstule filipiešiem, 2. nodaļa
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
Piemēram, “Ceļa spieķis dārgs un svēts”
Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Var minēt Augustīnu un Aristoteli.

Agrita Staško – mācītāja pienākumu izpildītāja

Vārds? Agrita Staško

agrita

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta

Tava nodarbošanās? Skolotāja, LELB evanģēliste, kalpoju 2 draudzēs kā mācītāja pienākumu izpildītāja

Kur pašlaik dzīvo? Latvija, Kuldīga

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

No pieredzes varu teikt, ka  sievietes kalpošana var nest  lielas svētības draudzēm.  Sievietes spēj gan mācīt, gan  sludināt Evaņģēliju. Veicot  pastorālo aprūpi, ir  daudz iejūtīgākas, spēj uzklausīt un mierināt. Daudzi cilvēki,  arī ārpus draudzēm  atzīst, ka nonākot dzīves sarežģījumos,  labprātāk izvēlas sievieti kā garīgo aprūpētāju.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Jautājums par kalpošanu ir jautājums par aicinājumu, tāpēc paliksim pazemībā pie Kristus kājām, cerot un gaidot uz Viņu.

“ Ļai Kristus, mūsu Kungs, palīdz mums visiem ar savām pārbagātajām žēlastībām, ka mēs saprastu Viņa  svēto gribu un varētu to pilnībā izpildīt.”

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Dieva vārdu un baušļu svētība.  (119.Psalms) Salamana pamācības uc.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

  1. Māci man ticēt Kungs. 92b Nāc pie krusta savās bēdās, 401. Ved mani Dievs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu Kristu un Māti Terēzi un viņas pašaizliedzīgo kalpošanu “vismazākajiem”.

PS – Ļoti skaista filmiņa par Agritu Staško: šeit

Varis Bitenieks – mācītājs

Vārds? Varis Bitenieks

varis

Piederība konfesijai? Esmu uzņemts LELBĀL kopā ar savām draudzēm. Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudzē maksāju fiksēto draudzes locekļa nodokli. Ar piederību LELBĀL tātad piederu arī Pasaules luterāņu federācijai. Vienkārši sakot esmu luterānis.

Vai esi garīdznieks? Esmu ordinēts 1999.gada 4.martā iekš LELB, Rīgas Doma baznīcā.

Tava nodarbošanās? Esmu pilnas slodzes draudžu mācītājs autonomajās evaņģēliski luteriskajās draudzēs. Un vēl esmu 10 gadus strādājis ceļu būvē par bruģētāju, celtnieku un ceļu strādnieku.

Kur pašlaik dzīvo? Aizputē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tādēļ, ka Kristus ir pavēlējis saviem mācekļiem ( un es tāds esmu caur savām kristībām): „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tās tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…” (Mt.27: 18-20). Šie ir ļoti svarīgi un nopietni vārdi Bībelē, jo šeit ir pateikts kas ir baznīcas(soma Kristī (Kristus miesa)) uzdevums. Kāpēc ir būvētas baznīcu ēkas, kādēļ ir draudzes, to īpašumi, teoloģiskā izglītība, kapelānu darbs, ziedojumi, diakonija, svētdienas skolas un daudz kā cita. Viss izriet no šīs Kristus pavēles un kristiešiem tā ir jāievēro. Neordinēt sievietes nozīmē atsacīties no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Luterāņu mācītāja(as) galvenais uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu un izdalīt Sakramentus. Tas izriet no Augsburgas ticības apliecības un M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Ja kāda luterāņu baznīca atsakās ordinēt sievietes, tad tā atsakās no sava pamata – no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas, no pastorālā darba vai tuvākmīlestības uz ko balstās visas evaņģēliski luteriskās baznīcas visā pasaulē. Tad šī „Baznīca” saka, ka ir kaut kas svarīgāks par dvēseļkopšanu un kalpošanu savam tuvākajam. M. Lutera teoloģija tai ir sveša. Ja es neatbalstītu sieviešu ordināciju, tad es nostātos pret evaņģēlisko Baznīcu pret tās dogmatiku un sistemātisko teoloģiju, ko esmu mācījies gan Latvijas, gan Heidelbergas universitātēs. Neordinēt sievietes nozīmē viņas diskriminēt un tas ir antikonstitucionāli. Tas ir pret Latvijas Republikas Satversmi un Eiropas cilvēktiesībām.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es priecājos un esmu kopā ar Jums un pateicos Dievam par visu, ko Jūs man esat devušas kā savam brālim Kristū. Un es ceru, ka mēs piedzīvosim vēl daudz skaistu brīžu mūsu kopīgā ceļā pretim Jaunajai Jeruzalemei

Atcerieties vienmēr, ka esat kristītas un esat Kristus miesa(soma Kristū). Jūsu uzdevums ir formulēts (Mt.ev.27:18-20). Nenonieciniet sevi un lai tālu jo tālu no Jūsu sirdīm ir šaubas par sevi. Man pašam vajadzēja daudz gadu, lai es saprastu, ka Kristus evaņģēlijs ir tāds, kas darbojas ap mani, manos līdzcilvēkos, draudzēs un sabiedrībā. Svarīgi ir palikt šai mīlestībā par to runāt, vēstīt citiem, arī tiem, kas pret Jums izturas naidīgi. Latvijā ir tik daudz daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo cilvēki, kurus vajag uzrunāt un pastorāli aprūpēt – ar Vārdu un Sakramentu. Tas ir Baznīcas(gan mans, gan Jūsu) uzdevums un to vienlīdz labi var izdarīt kā vīrietis, tā sieviete. Neaizmirstiet šo pašu galveno uzdevumu. 27.februāra konferencē uz manu jautājumu: „Kādu Jūs redzat luterāņu baznīcas nākotni tieši Latvijā?”Aivita Putniņa(konferences lektore) atbildēja: „Tā nākotne ir Jūsu rokās”. Ņemiet šos vārdus sev sirdī un ticiet, ka tie nav tukši vārdi – tie tika izteikti publiski un Dieva Vārds saka tā: „Kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tā būs ar manu Vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis atpakaļ nepiepildīts (Jes.55:10-11).

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jāņa ev. 5:17 „Mans Tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju”. Un vēl Jēzus vārdi: „Debesu Valstība nenāk ārēji redzamā veidā”.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Tā viennozīmīgi ir Dz.gr.(1992.g.) 503. dziesma „Mācaities no puķēm laukā”.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Tā no pēdējiem 200 gadiem tie ir rakstnieks Fjodors Dostojevskis, filozofs Merabs Mamardašvili un futbolists Djego Armando Maradonna.

 

Grāmatvede

bookkeeper

Piederība konfesijai? Kristīta un iesvētīta luterāņu baznīcā

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Grāmatvede

Kur pašlaik dzīvo? Lielbritānijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Ir laiks atzīt un atbalstīt sieviešu ordināciju. Baznīcai, manuprāt, būtu bijis jābūt tai institūcijai, kas neiedala, nevērtē un neskata dzimumus atsevišķi. It sevišķi mūsdienās. Lai arī pastāv dzimumu vienlīdzība gan darba vietās, gan politikā, uc. bieži vien tā ir noteikta tikai uz papīra. Baznīca kā institūcija varētu būt lielisks piemērs. Baznīca ar savu lēmumu var vai nu attīstīt vai tieši pretēji- graut vienlīdzības attīstību. Ikvienam cienīgam cilvēkam, kas vēlas kalpot baznīcai būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām to darīt un dzimums noteikti nedrīkst būt iemesls tam vai tas ir atļauts vai nē. Baznīcai būtu jāseko līdzi tieši cilvēka raksturiezīmēm, cilvēka vēlmei kalpot baznīcai, Dievam un draudzei, dzimums šeit ir mazsvarīgs.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Esmu iepazinusi vienu sievieti mācītāju, kā arī bijusi pāris citos dievkalpojumos, kurus vada sievietes. Esmu ieklausījusies gan vīriešu, gan sieviešu vadītos dievkalpojumos un tomēr sieviešu vadītie mani uzrunā nedaudz citādi. Jūtos draudzei un baznīcai tuvāka.

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Pašreiz mani uzrunā Salamana pamācības.

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Ļoti patīk Ziemassvētku dziesmas. Vismīļākais ir Mums bērniņš šodien piedzimis (Coventry Carol)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Nebūs vēsturiskais, bet ļoti uzrunā Malala Jusafzai- fantastiska iedvesma.

 

 

Kristīne Vanaga – Kapelāne, evaņģēliste

Vārds? Kristīne Vanaga

kristne_vanaga2

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta. Esmu LELB evaņģēliste, kapelāne.

Tava nodarbošanās? Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne.

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es kļuvu par kristieti, es pirmos 10 gadus biju pret sieviešu ordināciju, jo divas galvenās rakstu vietas (1. Korintiešiem 14:34; 1. Timotejam 2:12), kuras lieto argumentācijā pret sieviešu ordināciju, sapratu burtiski.

Vēlāk iedziļinoties, pētot sīkāk šīs rakstu vietas, sapratu, ka

  1. vēstulē korintiešiem ir aicinājums ievērot kārtību dievkalpojumu laikā un nesarunāties;
  2. vēstulē Timotejam šo pantu nevar izraut no konteksta, bet ir jālasa visa nodaļa. Pēdējā nodaļas pantā ir apgalvojums, ka sieviete tiek pestīta caur bērnu dzemdēšanu. Ja šo pantu uztver burtiski, tas ir pretrunā ar evaņģēliju, ar pārējo Bībeles tekstu. Tas man ļāva ieraudzīt, ka visai nodaļai ir jāmeklē zemteksts jeb cita jēga. Kāda? Man ir daži varianti, bet es vēl meklēju atbildi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Lūdziet Dievu, lai Viņš Jūs ieliek īstajā vietā, kur Jūs varēsiet Viņam kalpot – par evaņģēlistēm, kapelānēm u.c.

Neraizējieties, ka pagaidām LELB neordinē sievietes! Es uzskatu, ka amata nosaukums nav tik svarīgs, kā iespēja sludināt, vadīt dievkalpojumus, sniegt pastorālo palīdzību.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā…” 2.Tim. 4:2

„Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” Ps. 127:1

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgie šai brīdī klusē (43); Ceļa spieķis dārgs un svēts (354); Kad redzu, Dievs (155).

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu, kas ir Kristus.

 

 

Inga Jēruma – literāte

Vārds? Inga Jēruma

inga lnb

Piederība konfesijai? Ev.luterāņu baznīca

Vai esi garīdzniece? Neesmu garīdzniece

Tava nodarbošanās? Pensionēta žurnāliste, literāte

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka esmu par sieviešu līdztiesību visās tajās nozarēs, kurās viņas pašas vēlas darboties. Otrkārt, dzīve sen pierādījusi, ka sievietes kā darbinieces ir apzinīgākas, čaklākas un izpildīgākas un, protams, iejūtīgākas, kas kalpojot baznīcā varētu būt diezgan svarīgi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Sievietēm, kuras vēlas kalpot baznīcā gribu teikt – nebīstieties, laika rats griežas uz priekšu, progress nav apturams. Pienāks laiks, kad arī atpalikušajās valstīs, kāda šajā ziņā pašlaik diemžēl ir Latvija, cilvēce netiks dalīta sievietēs un vīriešos, kad runa būs par kalpošanu baznīcai.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Jēzus lūgšana Getzemanē (Mk 14:32-42; Lk 22:39-46)

Salamans mācītājs 3.nodaļa

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. 2 Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. 3 Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt. 4 Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. 5 Savs laiks ak meņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. 6 Savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest. 7 Savs laiks ir ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt, un savs laiks runāt. 8 Savs laiks mīlēt, un savs laiks ienīst; savs laiks karam, un savs laiks mieram.

Un vēl Mateja 20:1-16, kur visi strādā vīna laukā, bet vakarā visi saņem 1 naudiņu, kā bija solīts, arī tie, kas atnāca pēdējie. Tie pirmie protestē, bet te ir jautājums par to, kas ir solīts. Cilvēks grib dzīvot pēc saviem likumiem un neklausās, ko saka otrs.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgais šai brīdī klusē (43). Un vēl visas Ziemassvētku dziesmas.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Apbrīnoju? Jēzu Kristu, protams, kā gan citādi! No laika gala…

Rudīte Losāne – mācītāja de facto

Vārds? Rudīte Losāne

rudite_ordenis3_63-500x300

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece? mācītāja de facto

Tava nodarbošanās? kapelāne, LELB evaņģēliste, LLSTA prezidente

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka gandrīz pirms divdesmit gadiem esmu saņēmusi sirdī aicinājumu mācītājas amatam, ar kuru sākumā pat ilgstoši cīnījos, jo nekā nespēju to ielāgot savā pasaules uzskatā, kuru tajā laikā ietekmēja manas laicīgās aktivitātes un oficiālā nostāja Latvijas luterāņu baznīcā. Taču aicinājums kļuva arvien spēcīgāks un ienesa nopietnas korekcijas manā dzīves gājumā, kā dēļ par 180 grādiem pārmainījās visa mana dzīve, mana apziņa, vai, kā Rakstos teikts, – “sirdsprāts”, un tagad esmu tā, kas es esmu. Kaut arī savā baznīcā es nevaru tikt ordinēta garīgā amatā, jo tāda pašreiz ir baznīcas oficiālā nostāja, ar drošu prātu, patiesu ticību un uzticību Trīsvienīgam Dievam, atzīstot Bībeli kā patiesu Dieva Vārdu, varu apliecināt, ka sievietes kalpošana ordinētā amatā kristīgo kopienu dara stiprāku un bagātāku. Savā dzīvē piedzīvoju realitātē to, ko Pēteris un apustuļi teica Augstajam priesterim:

“Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem”( Ap.5:29).

Studējot teoloģiju un reliģiju zinātni, arvien vairāk iepazinos ar dažādām kristiešu Svēto Rakstu interpretācijām un personīgi sev no jauna atklāju jau sen pētniecībā zināmu patiesību, ka tieši Bībeles interpretācijas veids un uz tā pamata izstrādātās doktrīnas vai teoloģiskās nostādnes veido Baznīcas attieksmi pret vai par sieviešu ordināciju. Mani vairāk pārliecināja teoloģija, kas baznīcu skaidro kā garīgu kopienu, kura ir atvērta un kurā Dievs aicina gan vīriešus, gan sievietes kalpot dažādos amatos, piešķirot tiem kalpošanas dāvanas. Kaut arī pašreiz LELB jautājums par sieviešu ordināciju, metaforiski runājot, piedzīvo “tumšos viduslaikus”, es ticībā raugos nākotnē un esmu droša, ka šis fundamentāli konservatīvais periods Latvijas luterāņu baznīcā reiz beigsies un mēs ne tikai formāli, bet jau atjaunoti iekļausimies luterāņu saimē – Pasaules luterāņu federācijā. Un objektīvu šī laika izvērtējumu dos vēsturnieki, kas arī atbildēs uz jautājumu: “Quo vadis Latvijas evaģēliski luteriskā baznīca””.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Vispirms gribu pateikties tām Latvijas sievietēm, kuras devušās kalpot ordinētos amatos ārpus Latvijas. Paldies, ka jūs esat atsaukušās Dieva aicinājumam, nevis to noraidījušas nevēlamu apstākļu dēļ. Jūs mani un daudzas citas, kuras pastāv par sieviešu ordinācijas atjaunošanu LELB, patiesi iedvesmojat.

Sievietēm, kuras LELB kalpo par mācītāja pienākumu izpildītājām vai evaņģēlistēm un bieži dara to pašu darbu ko mācītāji, tikai ne ar tām sociālajām, finansiālajām un juridiskajām pilnvarām un garantijām, kādas piešķirtas mācītājiem vīriešiem, un kuras nedrošības, baiļu, vai kāda cita iemesla dēļ nav vēl skaidri apliecinājušas savu nostāju SO jautājumā, gribu teikt – atzīstiet patiesību un tā jūs darīs brīvas.

Sievietēm, kuras citās Latvijas baznīcās kalpo ordinētos amatos, gribu pateikties par jūsu kalpošanu, kas ir apliecinājums tam, ka sieviete garīgā amatā baznīcu bagātina dievlīdzībā un dara stiprāku. Un sievietēm, kuras sirdī saņēmušas aicinājumu kalpot savai baznīcai garīgā amatā, vēlos apgalvot,- Neizbīstieties, ja tas pašreiz nesaskan ar baznīcas oficiālo nostāju. Jūs esat kristīgās baznīcas cerība kopā ar vīriešiem veidot patiesi garīgu, līdztiesīgu un dzīvu kristīgo kopienu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Efeziešu 2:8-10

“Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Tā ir dziesma, kuras melodija ir no Ludviga van Bēthovena devītās simfonijas, ar Henry van Dyke vārdiem. Tos man reiz uzticēja tulkot no angļu valodas Baptistu dziesmu grāmatai.

1.Prieka pilni Tev mēs dziedam,

Tevi, Kungs, mēs pielūdzam.

Sirdis veras tā kā ziedi

Un kā bites saulē san.

2. Kliedē grēka melnās tūces,

Aizdzen šaubu ēnu prom.

Tevī prieks nekad nav trūcis,

Tu mums dienas gaismu dod.

3. Slavē Tevi priekā zvaigznes,

Zeme, jūra, debess jums.

Un līdz tronim slavu aiznes

Eņģeļi, kas dzied ar mums.

4.Lauki, meži, lejas, kalni,

Ziedu pļavas, jūra dzied.

Tērgā putni, čalo strauti,

Slavē Tevi vienuviet.

5. Daudz Tu piedod! Tavas rokas

Vienmēr svētī, vienmēr dod.

Tu mums dzīves prieka avots,

Tevī sirdis laimi rod.

6.Dārgais Tēvs un Jēzu, brāli,

tikai vienu lūdzam sev:

Māci mūs kā otru mīlēt –

Mīlošie, tie pieder Tev.

7. Kopā sauc mūs varens koris,

Rīta zvaigznes dziesmu sāk!

Un pats Dievs ar maigām rokām

Slavas kori vadīt nāk.

8. Vadi mūs no malu malām

Augšup saules virzienā,

Lai mēs varam iet līdz galam,

Slavēt Tevi godībā!

Šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju dziedam baznīcā LELBA XIV sinodes atklāšanas dievkalpojumā, kad pamīšus dziedāja vīri un sievas, bet beidzamo pantu – visi kopā. Tas patiešām bija varens Dieva diriģēts koris.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Viennozīmīgi – Jēzus persona. Viņš mani iedvesmo, Viņam es ticībā sekoju.

Raitis – garīdznieks, kurš vēlas lietas un jautājumus risināt ar mīlestību

Vārds?   Raitis Jākobsons
Raitis altārā

Piederība konfesijai?   luterāņu

Vai esi garīdznieks?  Jā
Tava nodarbošanās?  Kalpoju draudzēs kā draudzes mācītājs
Kur pašlaik dzīvo?   Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Vispirms gribu sacīt, ka jautājums par sieviešu ordināciju nav aplūkojams LELB Satversmes ietvaros. Tādēļ  no vienas puses neatbalstu ierosinātos grozījumus LELB Satversmē. No otras puses uzskatu, ka nav Bībelē tāda panta, kas liegtu sievietēm tieši tikt ordinētām mācītāja amatā.
LELB jau ilgāku laiku piekopj praksi, ka evaņģēlista amatā ļauj kalpot sievietēm, kuras daudzās draudzēs pilda tieši mācītāja amata pienākumus tikai ar starpību, ka nevar laulāt, iesvētīt par draudzes locekļiem un konsekrēt Svēto Vakarēdienu.  Kalpojot draudzēs, slimnīcās un cietumos kā evaņģēlistes viņas nes daudz augļu, jo daudzu cilvēku dvēseles tiek mantotas Dieva valstībai. Ja sievietes nevarētu ieņemt šo amatu, tad neviena luterāņu Baznīca pasaulē neordinētu sievietes par mācītājām. Jautājums šeit vairāk ir par tradīciju un Svēto Rakstu interpretācijas metodi, kādu piekopj attiecīgā luterāņu Baznīca. Domāju, ka problēma ir tajā, ka sievietes kalpojot kā mācītājas var radīt konkurenci mācītājiem vīriešiem un to viņi vienkārši nevēlas pieļaut. Ja sievietes varētu kalpot kā mācītājas, tas nestu daudz svētības draudzēm, jo mācītāja uzdevums ir mantot pēc iespējas vairāk cilvēku Dieva valstībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai Baznīcai?

Nezaudējiet drosmi savā kalpošanā un ticiet, ka Dievs redz katra mūsu sirdi un katras jūsu patieso kalpošanu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants?

Mateja 19;19  “Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu”.

Kas ir tava mīļākā Baznīcas dziesma?

Dziesma  Nr 341 Ņem mani gūstā Kungs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Mazo Caķeju, kurš bija tik neatlaidīgs, ka uzkāpa kokā, lai varētu redzēt un satikt Jēzu.